Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Premie voor het huren van een prospectiekantoor

Ontvang een terugbetaling van 1.500 euro per maand voor het huren van een prospectiekantoor in een "nieuwe markt" buiten de Europese Unie

Wie kan de subsidie aanvragen?

De steun is bestemd:

 • voor de zelfstandigen en kmo's (VZW's en overheidsbedrijven zijn van deze regeling uitgesloten)
 • die een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen;
 • die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren en
 • die tijdens de voorbije drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro "de minimissteun" verkregen hebben.

Controleer snel of uw onderneming een KMO is die actief is in een sector die recht heeft op deze premie.

Voor welk project kunt u deze steun aanvragen? 

Brussel Economie en Werkgelegenheid helpt u opdat u zou kunnen beschikken over een rechtstreekse vestiging waardoor u gemakkelijk een niet-Europese "nieuwe markt" kunt prospecteren. Zo hoeft u niet zo vaak ter plaatse te gaan

Het prospectiekantoor moet in een zakencentrum of een incubator gelegen zijn. Het gebruik ervan moet in een schriftelijk contract vastgelegd zijn

Het prospectiekantoor mag geen:

 • opslagplaats, productieplaats van goederen of diensten of verkooppunt zijn;
 • handelsactiviteit uitoefenen die gefactureerd moet worden.

Situatie van het prospectiekantoor

U heeft enkel recht op een subsidie als het prospectiekantoor:

 • in een niet-lidstaat van de Europese Unie gelegen is
 • waar de verkoopcijfers van uw onderneming tijdens het jaar dat aan de premie-aanvraag voorafgaat lager liggen dan 10% van de gemiddelde totale omzet van de onderneming over de twee jaar die aan de aanvraag voorafgaan (op basis van de bij de Nationale Bank van België gepubliceerde rekeningen).

Voorbeeld

U wilt een prospectiekantoor huren in China in augustus 2018. Uw omzet bedroeg 160.000 euro in 2016 en 170.000 euro in 2017.

Liggen de verkoopcijfers van uw onderneming in China in 2017 lager dan 16.500 euro (165.000 euro x 10)?

Indien dat zo is, dan kunt u deze tegemoetkoming verkrijgen.

 • in een geografische zone waar uw onderneming nog geen prospectiekantoor heeft.

Andere voorwaarden

 • Het huren van het prospectiekantoor is gepland voor over meer dan twee maanden.

 • De duur van het project is voldoende lang (tegemoetkoming voor minimaal drie opeenvolgende maanden).

 • De interne uitgaven van de onderneming, de terugkomende en buitensporige uitgaven worden niet in overweging genomen om het bedrag van de premie te berekenen.

Naast de bovenstaande voorwaarden mag u vóór de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst geen enkele vorm van verbintenis (bijvoorbeeld: bestelbon, inschrijving voor een opleiding of een beurs, enz.) zijn aangegaan m.b.t. de aan het desbetreffende project verbonden kosten.

Enkel Brussel Economie & Werkgelegenheid is bevoegd om te bepalen of u recht heeft op steun

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Bedrag van de subsidie

 • Forfait van 1.500 euro per maand om de aanvaardbare uitgaven te dekken excl. btw.

Kosten die in aanmerking komen

 • De premie heeft betrekking op de huur en de huurlasten voor het prospectiekantoor.

Plafond van de steun

 • Maximale 12 opeenvolgende maanden.

 • Maximaal 1 gesubsidieerde huur van een kantoor per kalenderjaar.

 • Maximaal 1 gesubsidieerd kantoor per geografische zone.

Waartoe verbindt u zich als u een subsidie ontvangt?

Een onderneming die een tegemoetkoming ontvangt:

 1. vraagt geen andere subsidie aan bij een nationale, federale, gewestelijke, lokale of gemeenschapsoverheid voor dezelfde uitgaven;
 2. vermeldt het bedrag van de tegemoetkoming in haar jaarrekeningen;
 3. behoudt haar economische activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende minimaal drie jaar vanaf de beslissing tot de toekenning van de premie;
 4. bezorgt al haar vacatures aan Actiris;
 5. leeft alle normen na die op haar van toepassing zijn (met name de normen van fiscale, sociale en milieuaard,..).

Als een inbreuk wordt vastgesteld, moet de onderneming de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

Hoe vraagt u een subsidie aan?

 • Dien uw steunaanvraag in uiterlijk twee maanden vóór het begin van de huurperiode.

Subsidie online aanvragen

 • Brussel Economie en Werkgelegenheid legt uw subsidieaanvraag ter advies voor aan het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven.) 
 • Als Brussel Economie en Werkgelegenheid u laat weten dat u een subsidie wordt toegekend: Moet u de huur van het prospectiekantoor binnen 90 dagen na de datum van deze kennisgeving starten.
 • Vraag de betaling van de steun binnen 90 dagen na het einde van de gesubsidieerde huurperiode: verstuur alle in de toekenningsbeslissing vermelde bewijsstukken van de uitgaven en een verslag van de resultaten van de huur van het prospectiekantoor naar uw dossierbeheerder (zie ontvangstbewijs of beslissingsfiche).  

Begeleiding

Hub.brussels staat u met raad en daad bij voor de internationale ontwikkeling van uw onderneming.

Terug naar boven