Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Premie voor een aanwerving in het kader van een exportproject

Ontvang een forfaitair bedrag van 20.000 euro om een werknemer voltijds in dienst te nemen met het oog op de uitvoering van een project dat specifiek gericht is op de export van uw goederen en/of diensten.

Wie kan de subsidie aanvragen?

De steun is bestemd voor:

 • de zelfstandigen en micro- en kleine ondernemingen (VZW's en overheidsbedrijven zijn van deze regeling uitgesloten)
 • die al minstens twee jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • en waarvan de omzet met minstens 5% is toegenomen over de voorbije twee fiscale jaren (aangetoond d.m.v. de btw-aangiften).
  Bijvoorbeeld: voor een tijdens het tweede semester van 2020 ingediende premie-aanvraag moet de omzet van 2019 vergeleken worden met die van 2018.

Om de steun te verkrijgen moeten ze ook:

 • een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen;
 • actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren en
 • tijdens de voorbije drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro "de minimissteun" verkregen hebben. 

Raadpleeg alle informatie om u ervan te vergewissen dat u recht heeft op steun.

Voor welk project kunt u deze steun aanvragen? 

Brussel Economie en Werkgelegenheid helpt u om een nieuwe werknemer voltijds aan te nemen om te kunnen exporteren. 

Andere voorwaarden

 • De aanwerving mag nog niet plaatsgevonden hebben. Die moet binnen de zes maanden gebeuren.
 • De aangeworven persoon heeft nog nooit in de begunstigde onderneming gewerkt.

Enkel Brussel Economie & Werkgelegenheid is bevoegd om te bepalen of u recht heeft op steun.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Bedrag van de subsidie

 • Forfaitair bedrag van 20.000 euro voor een jaar tewerkstelling.

Plafond van de steun

 • Maximaal 1 gesubsidieerde exportgerelateerde aanwerving over 3 kalenderjaren.

Waartoe verbindt u zich als u een subsidie ontvangt?

Een onderneming die een tegemoetkoming ontvangt:

 1. vraagt geen andere subsidie aan bij een nationale, federale, gewestelijke, lokale of gemeenschapsoverheid voor dezelfde uitgaven;
 2. vermeldt het bedrag van de tegemoetkoming in haar jaarrekeningen;
 3. behoudt haar economische activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende minimaal drie jaar vanaf de beslissing tot de toekenning van de premie;
 4. bezorgt al haar vacatures aan Actiris;
 5. leeft alle normen na die op haar van toepassing zijn (met name de normen van fiscale, sociale en milieuaard,..).

Als een inbreuk wordt vastgesteld, moet de onderneming de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

Hoe vraagt u een subsidie aan?

 1. Dien uw steunaanvraag minimaal twee weken vóór de aanwerving. 
  Subsidie online aanvragen
  Verstuur de volgende documenten, via mail of met de post, naar het in het formulier vermelde adres:
  • fomulier,
  • businessplan,
  • studie betreffende het potentieel van de beoogde markt,
  • btw-aangiften van de laatste twee fiscale jaren.
 2. Brussel Economie en Werkgelegenheid
  • verstuurt u een ontvangstbericht van uw aanvraag;
  • legt uw subsidieaanvraag ter advies voor aan het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven;
  • brengt u ervan op de hoogte of u al dan niet een subsidie ontvangt.
   In voorkomend geval:
 3. Neem de werknemer in dienst binnen de zes maanden na de datum van het ontvangstbericht.
  Stuur vervolgens een kopie van de arbeidsovereenkomst naar Brussel Economie en Werkgelegenheid.
  U ontvangt dan 50% van de subsidie.
 4. Uiterlijk 15 maanden na de ondertekening van de arbeidsovereenkomst vraagt u de betaling van de resterende 50% aan: verstuur de 12 loonfiches naar uw dossierbeheerder (zie ontvangstbewijs of beslissingsfiche).  

Begeleiding

Hub.brussels staat u met raad en daad bij voor de internationale ontwikkeling van uw onderneming.

Links

De brochure over steunmaatregelen voor de buitenlandse handel downloaden 

 

Terug naar boven