Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Premie voor een aanwerving in het kader van een exportproject

Ontvang een forfaitair bedrag van 20.000 euro om een werknemer voltijds in dienst te nemen met het oog op de uitvoering van een project dat specifiek gericht is op de export van uw goederen en/of diensten.

Wie kan de subsidie aanvragen?

Deze steun is bestemd:

 • zelfstandigen en micro- en kleine ondernemingen (vzw's en overheidsbedrijven zijn van deze regeling uitgesloten).
 • die al minstens twee jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen

Om deze steun te verkrijgen moeten ze ook:

 • een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen;
 • actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren en
 • tijdens de voorbije drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro "de minimissteun" verkregen hebben. 

Controleer snel of uw onderneming een kmo is die actief is in een sector die recht heeft op deze premie.

Voor welk project kunt u deze steun aanvragen? 

Brussel Economie en Werkgelegenheid helpt u om gedurende mistens 12 opeenvolgende maanden voltijds een nieuwe werknemer aan te nemen om te kunnen exporteren. 

Andere voorwaarden

 • De aanwerving mag nog niet plaatsgevonden hebben. Dit moet binnen zes maanden gebeuren.
 • De aangeworven persoon heeft nog nooit in de begunstigde onderneming gewerkt.

Enkel Brussel Economie en Werkgelegenheid is bevoegd om te bepalen of u recht heeft op steun.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Bedrag van de tegemoetkoming

 • Forfait van 20.000 euro voor 1 jaar tewerkstelling.

Plafond van de steun

 • Maximaal 1 gesubsidieerde exportgerelateerde aanwerving over 3 kalenderjaren.

Waartoe verbindt u zich als u een subsidie ontvangt?

Een onderneming die steun ontvangt:

 1. vraagt geen andere subsidie aan bij een nationale, federale, gewestelijke, lokale of gemeenschapsoverheid voor dezelfde uitgaven;
 2. vermeldt het bedrag van de tegemoetkoming in haar jaarrekeningen;
 3. behoudt haar economische activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende minimaal drie jaar vanaf de beslissing tot de toekenning van de premie;
 4. bezorgt al haar vacatures aan Actiris;
 5. leeft alle normen na die op haar van toepassing zijn (met name de normen van fiscale, sociale en milieuaard, ...).

Als een inbreuk wordt vastgesteld, moet de onderneming de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

Hoe vraagt u een subsidie aan?

 1. Minstens vijf weken vóór de ondertekening van de arbeidsovereenkomst met de aangeworven werknemer:
  vraag het advies van Hub.brussels
  over de relevantie en de kwaliteit van het specifieke exportgerelateerde project.
  Zend daartoe een e-mail naar incitantexport@hub.brussels, met volgende bijlagen:
  1. een voorstelling van uw onderneming,
  2. een voorstelling van het exportproject,
  3. een bedrijfsplan,
  4. een provisionele financieringsplan,
  5. een marktanalyse,
  6. de functiebeschrijving van het aan te werven profiel.
 2. Dien uw steunaanvraag minstens twee weken vóór de ondertekening van de arbeidsovereenkomst in.

  Subsidie online aanvragen

  Verstuur de volgende documenten, via e-mail of met de post, naar het in het formulier vermelde adres:
  • het formulier,
  • het advies van Hub.brussels.
  • Uw btw-aangiften van de laatste twee fiscale jaren.
 3. Brussel Economie en Werkgelegenheid
  • verstuurt u een ontvangstbericht van uw aanvraag;
  • brengt u ervan op de hoogte of u al dan niet een subsidie ontvangt. In voorkomend geval:
 4. Neem de werknemer in dienst binnen zes maanden na de datum van het ontvangstbericht.
  Stuur vervolgens een kopie van de arbeidsovereenkomst naar Brussel Economie en Werkgelegenheid.
  U ontvangt dan 50% van de subsidie.
 5. Uiterlijk 15 maanden na de ondertekening van de arbeidsovereenkomst vraagt u de betaling van de resterende 50% aan: verstuur de twaalf loonfiches naar uw dossierbeheerder (zie ontvangstbewijs of beslissingsfiche).  

Opmerking: Als de aangeworven werknemer de onderneming verlaat tijdens het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, moet de onderneming Brussel Economie en Werkgelegenheid daarvan op de hoogte brengen binnen drie maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst. De onderneming beschikt dan eenmalig over zes maanden om een andere werknemer aan te werven die, in het kader van deze subsidie, gelijkgesteld zal worden met de vertrokken werknemer. De begunstigde beschikt slechts éénmaal per gesubsidieerd project over die mogelijkheid.

Begeleiding

Hub.brussels staat u met raad en daad bij voor de internationale ontwikkeling van uw onderneming.

Terug naar boven