Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Oekraïense onderdanen die met een tijdelijke bescherming in België verblijven zijn vrijgesteld van gecombineerde vergunning (als werknemer) of beroepskaart (als zelfstandige).

De beroepskaart voor niet-Europese onderdanen

Niet-Europese onderdanen moeten over een "beroepskaart" beschikken om in België zelfstandige activiteiten uit te oefenen.

 • U wilt zich als zelfstandige vestigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
 • U wenst zich te vestigen als natuurlijk persoon of als mandataris van een vennootschap of een vereniging (bezoldigd of onbezoldigd mandaat)?
 • U beschikt niet over de Belgische nationaliteit?
 • U bent geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie, noch van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland?

Indien het antwoord op al deze vragen bevestigend is, heeft u in principe een beroepskaart nodig om u in te schrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dan kunt u uw activiteiten in heel België uitoefenen.

 • De onderdanen van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en Zwitserland hebben geen beroepskaart nodig om op het Belgische grondgebied een zelfstandige beroepsactiviteit uit te oefenen in de hoedanigheid van natuurlijk persoon of als mandataris van een vennootschap of vereniging.

   

  Bepaalde categorieën vreemdelingen zijn ook vrijgesteld van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart, hetzij wegens de aard van de activiteit, hetzij wegens de aard van het verblijf, hetzij wegens de uitvoering van internationale verdragen:

  • de buitenlandse onderdanen die titularis zijn van een geldige identiteitskaart voor vreemdelingen of van een geldige BIVR (bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister) voor onbeperkte duur;
    
  • mits zij zich met hem vestigen, de familieleden van een onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte:
   1. zijn echtgenoot;
   2. zijn bloedverwanten in dalende lijn, of die van zijn echtgenoot, onder 21 jaar of die hen ten laste zijn;
   3. zijn bloedverwanten in opgaande lijn of die van zijn echtgenoot, die hen ten laste zijn, met uitzondering van de bloedverwanten in opgaande lijn van een student of die van zijn echtgenoot;
   4. de echtgenoot van de personen in 2) en 3);
     
  • de echtgenoot van een Belg en, mits zij zich vestigen met één van hen:
   1. de bloedverwanten in dalende lijn, onder de 21 jaar of ten laste van de Belg of zijn echtgenoot;
   2. de bloedverwanten in opgaande lijn, ten laste van de Belg of zijn echtgenoot;
   3. de echtgenoot van de personen in 1) en 2);
     
  • de door België erkende vluchtelingen;
    
  • de partner die haar/zijn echtgen(o)t(e) bijstaat of vervangd bij de uitoefening van zijn/haar zelfstandige beroepsactiviteit;
    
  • de buitenlandse onderdanen die zakenreizen ondernemen, voor zover de duur van het verblijf, nodig voor de reis, geen 90 opeenvolgende dagen overschrijdt. Zakenreizen zijn: de verplaatsingen gedaan in België, door een vreemdeling die hier geen hoofdverblijfplaats heeft, voor eigen rekening of voor rekening van zijn vennootschap, en met als doel:
   • professionele partners te bezoeken;
   • professionele contacten te leggen en te ontwikkelen;
   • te onderhandelen over en het afsluiten van contracten;
   • deel te nemen aan salons, beurzen en tentoonstellingen om er zijn producten of deze van zijn vennootschap voor te stellen of te verkopen;
   • deel te nemen aan de raden van bestuur of algemene vergaderingen van vennootschappen;
     
  • de buitenlandse onderdanen, die geen hoofdverblijfplaats hebben in België en die hier conferenties geven, voor zover de duur van het verblijf, nodig voor hun prestaties, geen 90 opeenvolgende dagen overschrijdt;
    
  • de buitenlandse journalisten, die geen hoofdverblijfplaats hebben in België en er prestaties verrichten in het kader van hun beroep, voor zover de duur van het verblijf, nodig voor deze activiteiten, geen 90 opeenvolgende dagen overschrijdt;
    
  • de buitenlandse sportlui evenals, in voorkomend geval, hun buitenlandse zelfstandige begeleiders, die geen hoofdverblijfplaats in België hebben en die hier prestaties verrichten in het kader van hun respectievelijk beroep, voor zover de duur van het verblijf, nodig voor deze activiteiten, geen d90 opeenvolgende dagen overschrijdt;
    
  • de buitenlandse artiesten evenals, in voorkomend geval, hun buitenlandse zelfstandige begeleiders, die geen hoofdverblijfplaats hebben in België en die hier prestaties verrichten in het kader van hun respectievelijk beroep, voor zover de duur van het verblijf, nodig voor deze activiteiten, geen 90 opeenvolgende dagen overschrijdt;
    
  • de buitenlandse studenten, gemachtigd om in België te verblijven, die hier een stage verrichten in het kader van hun studies, voor de duur van hun stage;
    
  • de buitenlandse onderdanen die in België een stage verrichten die werd goedgekeurd door de bevoegde overheid in het kader van ontwikkelingssamenwerking of van uitwisselingsprogramma's gebaseerd op wederkerigheid, voor de duur van hun stage;
    
  • het zelfstandig kaderpersoneel en de zelfstandige vorsers in dienst van coördinatiecentra bedoeld in het koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982 betreffende de oprichting van coördinatiecentra.
  1. het recht op verblijf;
   indien u over geen verblijfsvergunning beschikt, moet u deze aanvragen bij de diplomatieke of consulaire post op hetzelfde ogenblik als de aanvraag van de beroepskaart;
  2. het naleven van de reglementaire verplichtingen, in het bijzonder deze die betrekking hebben op de activiteit;
  3. het belang van het project voor de welvaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • U moet uw aanvraag tot het verkrijgen van een beroepskaart indienen bij:

  • de Belgische diplomatieke of consulaire post van uw land van verblijf, indien u in het buitenland leeft;
  • een erkend ondernemingsloket naar keuze indien u beschikt over een geldig "attest van immatriculatie model A" of een "bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister", indien u in België blijft.

  Te leveren documenten 

  De aanvraag moet bevatten:

  Naargelang de activiteit zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u contacteren om bijkomende documenten te vragen die vereist zijn voor de behandeling van het dossier.

  Kosten

  De beroepskaart (eerste kaart of hernieuwing) kost

  • € 140 op het ogenblik van de aanvraag bij een ondernemingsloket of een diplomatieke of consulaire post;
  • € 90 per jaar geldigheid wanneer het ondernemingsloket de kaart afgeeft.
  1. De diplomatieke of consulaire post of het ondernemingsloket die uw aanvraag ontvangt, maakt deze over aan de bevoegde gewestelijke administratie. Als de beoogde vestigingsplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is, wordt uw dossier overgemaakt aan Brussel Economie en Werkgelegenheid.

  2. Brussel Economie en Werkgelegenheid gaat na of uw aanvraag ingediend werd volgens de hierboven regels omschreven.
   • Indien dit niet het geval is, wordt uw aanvraag het voorwerp van een beslissing van niet-ontvankelijkheid die u betekend wordt via de diplomatieke of consulaire post of het ondernemingsloket die uw aanvraag ontvangen heeft.
   • Indien de regels gerespecteerd werden, gaat Brussel Economie en Werkgelegenheid over tot het onderzoek van uw aanvraag.
     
  3. Het onderzoek berust op de drie criteria tot toekenning van een beroepskaart:
   • Het recht op verblijf
    Brussel Economie en Werkgelegenheid gaat na of u over een geldig verblijf beschikt in België of in het land waar u de aanvraag tot het bekomen van een beroepskaart indient.
   • Het naleven van de reglementaire verplichtingen
    Brussel Economie en Werkgelegenheid controleert of u en/of uw onderneming de basiskennis bedrijfsbeheer en eventueel de professionele competenties die nodig zijn voor de toegang tot het beroep beheerst en of u voldoet aan de andere verplichtingen die eigen zijn aan uw statuut.
    Hiertoe voegt u bij uw aanvraag om beroepskaart de attesten die u van de ondernemingsloket gekregen zult hebben.
   • Het nut van het project
    Het economisch belang wordt beoordeeld in termen van jobcreatie, productieve investeringen, gunstige economische gevolgen voor België en de op het Belgische grondgebied gevestigde ondernemingen, de opening van markten, zeldzame, vernieuwende of sterk gespecialiseerde activiteiten of het invullen van een niet of onvoldoende voldane behoefte. Brussel Economie en Werkgelegenheid verzamelt alle informatie nodig om dit criterium te onderzoeken: gedetailleerde omschrijving van het project, bekwaamheid en ervaring van de aanvrager, financiële mogelijkheden, marktonderzoek, financiële analyse, contacten met handelspartners, ontwerpen van contracten, statuten van de vennootschap of ontwerp van statuten, enz. Kortom alle elementen die een beoordeling van het nut van het project voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toelaten.
     
  4. De beslissing
   Indien de aanvraag aan de vereiste criteria voldoet, levert Brussel Economie en Werkgelegenheid de beroepskaart af. Indien dit niet het geval is, betekent Brussel Economie en Werkgelegenheid een gemotiveerde weigering.

  De afgifte van de beroepskaart gebeurt via het ondernemingsloket.
  De beslissing tot weigering wordt, naargelang het geval, via de diplomatieke of consulaire post of via het ondernemingsloket overgemaakt.

 • Indien u uw activiteit voor eigen rekening uitoefent, moet u zich, bij ontvangst van de beroepskaart, bij een ondernemingsloket aanbieden om:

  • uw ondernemingsnummer te verkrijgen;
  • u te laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

  Indien uw activiteit dit vereist, moet u zich vervolgens:

  • inschrijven bij de btw;
  • aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.

  Indien u als mandataris verantwoordelijk bent voor het dagelijks bestuur van de vennootschap moet u:

  • via het ondernemingsloket uw beroepskaart laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  • zich vervolgens inschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.

  Indien u bestuurder of vennoot bent, volstaat het om u bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen in te schrijven.

  Het oprichten van een vennootschap in België gebeurt door het neerleggen van statuten bij de griffie van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de maatschappelijke zetel gevestigd is. De vennootschap wordt dan ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en ontvangt haar ondernemingsnummer.

  Indien de vennootschap ook een handelsactiviteit uitoefent moet zij:

  Indien zij personeel tewerkstelt, moet ze zich inschrijven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

  • U moet een nieuwe machtiging verkrijgen:
   • voor elke wijziging of toevoeging van een activiteit,
   • in geval van wijziging van één van de gegevens vermeld op de machtiging.
  • Wanneer u uw beroepskaart verliest of deze vernietigd is, dient u ze te laten vervangen. Uw aanvraag tot vervanging van de kaart moet vergezeld zijn van een verklaring op eer van verlies of vernietiging.

   

  U moet uw aanvraag voor een nieuwe beroepskaart indienen bij het erkend ondernemingsloket van uw keuze:
  Aanvraagformulier beroepskaart voor vreemdelingen in te dienen bij een ondernemingsloket (.pdf).

  Kost

  De wijziging of vervanging van een kaart kost € 140 op het ogenblik van de aanvraag. Er wordt geen enkel recht geïnd bij de afgifte, door het ondernemingsloket, van een gewijzigde of vervangen kaart.

 • De beroepskaart wordt u toegekend voor een periode van maximum vijf jaar.
  Algemeen wordt een eerste kaart voor een proefperiode van twee jaar verleend.
  De machtiging wordt afgeleverd voor één of meerdere specifieke activiteiten, vermeld op de kaart.

  De geldigheid van de beroepskaart is verbonden aan het recht op verblijf. Indien er aan dit recht een einde komt, is de beroepskaart niet meer bruikbaar en moet deze aan het ondernemingsloket terugbezorgd worden.

 • Bij verval kan de beroepskaart hernieuwd worden indien u voldaan heeft aan uw reglementaire, fiscale en sociale verplichtingen alsook aan het criterium van het economisch nut dat de toekenning van de beroepskaart heeft gerechtvaardigd.


  U moet de aanvraag tot hernieuwing minstens drie maanden voor de vervaldatum indienen via het door u gekozen ondernemingsloket.

  Te leveren documenten

  De aanvraag moet bevatten:

  • het correct ingevulde, gedateerde en ondertekende formulier:
   Aanvraagformulier beroepskaart voor vreemdelingen in te dienen bij een ondernemingsloket naar keuze (.pdf).
  • een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden),
  • een kopie van uw identiteitskaart,
  • 2 pasfoto’s,
  • uw originele beroepskaart (u zal een attest van het loket krijgen dat bepaalt dat u een hernieuwing heeft gevraagd),
  • een update van uw businessplan (maximaal 20 pagina’s),
  • elk ander document dat u nuttig acht voor het onderzoek van uw dossier,
  • de bewijzen dat u heeft voldaan aan uw fiscale en sociale verplichtingen:
   • een attest afgeleverd door de ontvanger van de directe belastingen dat vermeldt dat u geen schulden heeft ten opzichte van de personenbelasting (voor zelfstandigen en ondernemingen), noch ten opzichte van de bedrijfsbelastingen (voor ondernemingen);
   • een attest afgeleverd door de ontvanger van de btw dat u geen schulden hebt (voor zelfstandigen)/dat de onderneming geen schulden heeft (voor ondernemingen);
   • een attest afgeleverd door uw socialeverzekeringsfonds dat vermeldt dat u uw sociale bijdragen heeft betaald (voor zelfstandigen en ondernemingen) en dat uw onderneming de sociale bijdragen heeft betaald (voor ondernemingen);
   • een attest afgeleverd door de RSZ of uw socialezekerheidsfonds dat vermeldt dat u uw RSZ-bijdragen heeft betaald of een schriftelijke verklaring dat u geen personeel tewerkstelt (voor zelfstandigen en ondernemingen);
  • de bewijzen dat uw project over een toegevoegde economische waarde beschikt:
   • de afrekening van de belastingen van de afgelopen 2 jaar (deel I en II) of bij gebrek daaraan de belastingaangifte van de afgelopen 2 jaar (deel I en II); 
   • de balans en de resultatenrekening van de afgelopen 2 jaar, gecertificeerd door een boekhouder, met vermelding van de bezoldiging die aan zaakvoerders en vennoten werd toegekend (voor ondernemingen);
   • het verkoopboek en het inkoopboek van de afgelopen 2 jaar.

  Kosten

  De beroepskaart (eerste kaart of hernieuwing) kost

  • € 140 op het ogenblik van de aanvraag bij een ondernemingsloket of een diplomatieke of consulaire post;
  • € 90 per jaar geldigheid wanneer het ondernemingsloket de kaart afgeeft.
 • Een nieuwe aanvraag

  Na een weigering mag u een nieuwe aanvraag indienen

  • na een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van het indienen van de vorige aanvraag;
  • onmiddellijk, indien:
   • de weigering het gevolg is van een beslissing van niet-ontvankelijkheid,
   • u nieuwe elementen kunt aanbrengen of
   • uw aanvraag een nieuwe activiteit betreft.

  Een beroep

  Als de beroepskaart u geweigerd wordt, kunt u een beroep indienen bij de minister van tewerkstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze brief moet de motivering van de aanvraag preciseren en in het Nederlands of in het Frans opgesteld worden. Hij moet ondertekend en aangetekend per post verstuurd worden, binnen 30 dagen na de kennisgeving van de weigeringsbeslissing van het bestuur.

   

  De beslissing van de minister zal u meegedeeld worden. Als hij de weigering of intrekking van de kaart bevestigt, kunt u een beroep indienen bij de Raad van State, binnen 60 dagen na de kennisgeving van de minister.

Formulieren

U verblijft buiten België

Aanvraagformulier beroepskaart voor vreemdelingen in te dienen bij de diplomatieke of consulaire post in het land van verblijf (pdf)

U verblijft in België

en beschikt over een geldig "attest van immatriculatie model A" of een "bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister"
Aanvraagformulier beroepskaart voor vreemdelingen in te dienen bij een ondernemingsloket naar keuze (pdf)

Terug naar boven