Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Premie voor een buitenlandse prospectiereis

Ontvang een terugbetaling van maximaal 50% of 75% van de kosten als u een handelsprospectiereis onderneemt voor een nieuwe markt buiten de Europese Unie. Als uw kmo minder dan vier jaar oud is, kunt u deze premie ontvangen om te prospecteren in om het even welk ander land (inclusief binnen de EU en ongeacht de doelmarkt).

Prospectiereis

Wie kan de subsidie aanvragen?

De steun is bestemd:

 • voor de zelfstandigen en kmo's (VZW's en overheidsbedrijven zijn van deze regeling uitgesloten)
 • die een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen;
 • die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren en
 • die tijdens de voorbije drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro "de minimissteun" verkregen hebben.

Raadpleeg alle informatie om u ervan te vergewissen dat u recht heeft op steun       

Voor welk project kunt u deze steun aanvragen? 

Brussel Economie en Werkgelegenheid staat u bij in uw handelsprospectie in het buitenland.

Bestemming

A) Uw onderneming is langer dan vier jaar ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen?

In dat geval heeft u enkel recht op een subsidie als u aan de twee volgende voorwaarden voldoet:

 1. de geprospecteerde markt ligt buiten de Europese Unie en
 2. de verkoopcijfers van uw onderneming tijdens het jaar dat aan de premie-aanvraag voorafgaat, liggen lager dan 10% van de gemiddelde totale omzet van de onderneming over de twee jaar die aan de aanvraag voorafgaan (op basis van de bij de Nationale Bank van België gepubliceerde rekeningen).

Voorbeeld
U wilt een prospectiereis naar India ondernemen in augustus 2018. Uw omzet bedroeg 160.000 euro in 2016 en 170.000 euro in 2017.
Liggen de verkoopcijfers van uw onderneming in India in 2017 lager dan 16.500 euro (165.000 euro x 10)? In dat geval kunt u deze tegemoetkoming verkrijgen.

B) Uw onderneming is minder dan vier jaar ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen op het ogenblik van de reis?

In dat geval kunt u deze steun verkrijgen ongeacht de doelmarkt.

Kosten

De premie heeft betrekking op:

 • de kosten die betrekking hebben op zakenreizen voor de prospectie van markten, de selectie van invoerders of tussenpersonen, de contacten met buitenlandse agenten of aankopers;
 • de kosten voor de deelname aan evenementen (missies, congressen, contactdagen, seminars, bezoeken aan beurzen en salons);
 • de uitgaven die betrekking hebben op de bijstand van derden voor de prospectie van buitenlandse markten. Die derden moeten minstens drie jaar beroepservaring hebben, een algemeen bekende competentie kunnen aantonen (referenties) en los staan van de onderneming;
 • de administratiekosten verbonden aan de registratie, homologering en certificering van producten of diensten op buitenlandse markten met het oog op commercialisering.

De homologatie- en certificeringskosten als dusdanig zijn uitgesloten.

Andere voorwaarden

 • De reis heeft nog niet plaatsgevonden (minimaal 1 dag vóór de datum van het vervoerbewijs). 
 • De kostprijs van het project is voldoende substantieel (minimale tegemoetkoming vastgelegd op 500 euro).
 • De interne uitgaven van de onderneming, de terugkomende en buitensporige uitgaven worden niet in overweging genomen om het bedrag van de premie te berekenen.

Enkel Brussel Economie & Werkgelegenheid is bevoegd om te bepalen of u recht heeft op steun.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Tegemoetkomingspercentage

 • 50% van de toelaatbare kosten excl. btw.
 • Als de begunstigde binnen 18 maanden vóór de prospectieopdracht deelgenomen heeft aan een opleidingsprogramma om internationaal te gaan of aan een door het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven georganiseerde actie in het land waarop de prospectieopdracht betrekking heeft:
 • 75% van de toelaatbare kosten excl. btw.

Plafonds en forfaits

Waartoe verbindt u zich als u een subsidie ontvangt?

Een onderneming die een tegemoetkoming ontvangt:

 1. vraagt geen andere subsidie aan bij een nationale, federale, gewestelijke, lokale of gemeenschapsoverheid voor dezelfde uitgaven;
 2. vermeldt het bedrag van de tegemoetkoming in haar jaarrekeningen;
 3. behoudt haar economische activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende minimaal drie jaar vanaf de beslissing tot de toekenning van de premie;
 4. bezorgt al haar vacatures aan Actiris;
 5. leeft alle normen na die op haar van toepassing zijn (met name de normen van fiscale, sociale en milieuaard,..).

Als een inbreuk wordt vastgesteld, moet de onderneming de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

Hoe vraagt u een subsidie aan?

 • Dien uw steunaanvraag in uiterlijk de dag van uw vertrek.
Subsidie online aanvragen
 • Maak de prospectiereis en bewaar alle facturen en alle tickets.
 • Binnen 90 dagen na de prospectiereis vraagt u de betaling van de steun aan: verstuur alle facturen en bewijsstukken evenals een prospectieverslag naar uw dossierbeheerder (zie ontvangstbewijs of beslissingsfiche).

Opmerking

Indien u deze subsidie verkrijgt, kunt u achteraf een premie aanvragen om prospecten uit te nodigen die actief zijn op de markten waarop uw prospectie betrekking heeft.

Begeleiding

Hub.brussels begeleidt u in uw internationale ontwikkeling.

Nuttige links

Download de brochure over de steun voor buitenlandse handel

 

Terug naar boven