Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Premie voor een prospectiereis

Ontvang een terugbetaling van maximaal 50% of 75% van de kosten als u een handelsprospectiereis onderneemt voor een nieuwe markt buiten de Europese Unie. Als uw kmo minder dan vier jaar oud is, kunt u deze premie ontvangen om te prospecteren in om het even welk ander land (inclusief binnen de EU en ongeacht de doelmarkt).

Wie kan de subsidie aanvragen?

Deze steun is bestemd:

 • voor de zelfstandigen en kmo's (vzw's en overheidsbedrijven zijn van deze regeling uitgesloten).
 • die een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen,
 • die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren en
 • die tijdens de voorbije drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro "de minimissteun" verkregen hebben.

Controleer snel of uw onderneming een kmo is die actief is in een sector die recht heeft op een premie       

Voor welk project kunt u deze steun aanvragen? 

Brussel Economie en Werkgelegenheid staat u bij voor uw handelsprospectie in het buitenland.

Bestemming

A) Uw onderneming is op de eerste dag van de reis langer dan vier jaar ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen

In dat geval heeft u enkel recht op een subsidie als u aan de twee volgende voorwaarden voldoet

 1. de geprospecteerde markt ligt buiten de Europese Unie en
 2. de verkoopcijfers van uw onderneming bedragen er tijdens het jaar dat aan de premie-aanvraag voorafgaat, minder dan 10% van de gemiddelde totale omzet van de onderneming over de twee jaar die aan de aanvraag voorafgaan (op basis van de bij de Nationale Bank van België gepubliceerde rekeningen).

Voorbeeld
U wilt een prospectiereis naar de Verenigde Staten ondernemen in mei 2022. Uw omzet bedroeg 160.000 euro in 2020 en 170.000 euro in 2021.
Bedroegen de verkoopcijfers van uw onderneming in de Verenigde Staten in 2021 minder dan 16.500 euro (165.000 euro x 0,10)? In dat geval kunt u deze steun verkrijgen.

B) Uw onderneming is op de eerste dag van de reis minder dan vier jaar ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen

In dat geval kunt u deze steun verkrijgen ongeacht de doelmarkt.

Kosten

De premie heeft betrekking op:

 • de logies- en reiskosten betreffende zakenreizen voor de prospectie van markten, de selectie van invoerders of tussenpersonen, de contacten met buitenlandse agenten of aankopers;
 • de logies- en reiskosten voor de deelname aan evenementen (missies, congressen, contactdagen, seminars);
 • de kosten voor maaltijden en verplaatsingen in het land van bestemming;
 • de uitgaven betreffende de bijstand van derden voor de prospectie van buitenlandse markten. Die derden moeten minstens twee jaar beroepservaring hebben, een algemeen bekende competentie kunnen aantonen (referenties) en los staan van de onderneming;
 • de administratiekosten verbonden aan de registratie, homologatie en certificering van producten of diensten op buitenlandse markten met het oog op commercialisering.

 

NB: De tegemoetkoming van het Gewest dekt maximaal de eerste tien dagen van de prospectiereis

Andere voorwaarden

 • De reis heeft nog niet plaatsgevonden (minimaal 1 dag vóór de datum van het vervoerbewijs). 
 • De kostprijs van het project is voldoende substantieel (minimale tegemoetkoming vastgelegd op 500 euro).
 • Interne uitgaven van de onderneming, regelmatige uitgaven en buitensporige uitgaven zijn uitgesloten.

Enkel Brussel Economie en Werkgelegenheid is bevoegd om te bepalen of u recht heeft op steun.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Tegemoetkomingspercentage

 • 50% van de aanvaardbare uitgaven excl. btw.
 • Als de begunstigde binnen 18 maanden vóór de prospectieopdracht deelgenomen heeft aan een door het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven georganiseerde actie in het land waarop de prospectieopdracht betrekking heeft: 75% van de in aanmerking komende uitgaven excl. btw.
 • Indien de begunstigde een onderneming van minder dan vier jaar oud is: 75% van de aanmerking komende uitgaven excl. btw.

Plafonds en forfaits

 • Maximaal 9 opeenvolgende overnachtingen en 10 dagen

 • Forfaits voor de logies-, maaltijd- en verplaatsingskosten in het land van de bestemming en voor de reiskosten per vliegtuig.
  Bekijk de forfaitaire bedragen voor uw bestemming (.pdf).

 • Maximaal 12.500 euro en vijf gesubsidieerde prospectiereizen per kalenderjaar. 

Waartoe verbindt u zich als u een subsidie ontvangt?

Een onderneming die steun ontvangt:

 1. vraagt geen andere subsidie aan bij een nationale, federale, gewestelijke, lokale of gemeenschapsoverheid voor dezelfde uitgaven;
 2. vermeldt het bedrag van de tegemoetkoming in haar jaarrekeningen;
 3. behoudt haar economische activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende minimaal drie jaar vanaf de beslissing tot de toekenning van de premie;
 4. bezorgt al haar vacatures aan Actiris;
 5. leeft alle normen na die op haar van toepassing zijn met name de normen van fiscale, sociale en milieuaard, ...

Als een inbreuk wordt vastgesteld, moet de onderneming de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

Hoe vraagt u een subsidie aan?

 • Dien uw steunaanvraag uiterlijk op de dag voor uw vertrek in.

Subsidie online aanvragen

Online een subsidie aanvragen

 • Maak de prospectiereis en bewaar alle facturen en alle tickets.
 • Binnen 90 dagen na de prospectiereis vraagt u de betaling van de steun aan: verstuur de facturen en bewijsstukken evenals een prospectieverslag naar uw dossierbeheerder (zie ontvangstbewijs of beslissingsfiche).

Goed om weten

Als u deze subsidie verkrijgt, kunt u vervolgens een premie aanvragen om prospecten uit te nodigen die actief zijn op de markten waarop uw prospectie betrekking heeft.

Begeleiding

Hub.brussels staat u met raad en daad bij voor de internationale ontwikkeling van uw onderneming.

Terug naar boven