Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Premie opleiding

Wilt u uw vaardigheden of die van uw team ontwikkelen om de prestaties van uw onderneming te verbeteren? U kunt een opleidingspremie aanvragen die tussen 40% en 80% van uw kosten dekt!

Komt u in aanmerking voor deze premie? 

Gebruik onze tool om erachter te komen.

Op welke premies hebt u recht?

Uw bedrijf moet een kmo zijn met minstens een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en moet actief zijn in een van de in aanmerking komende sectoren.

Om in aanmerking te komen voor deze premie:

 • moet uw bedrijf een economisch en commercieel doel hebben en mag uw bedrijf niet voor meer dan 75% door de overheid worden gefinancierd;
 • mag uw bedrijf geen € 300.000 aan de-minimissteun hebben ontvangen tijdens het lopende fiscale jaar en de twee voorgaande fiscale jaren; 
 • moet in orde zijn met betrekking tot de verplichtingen inzake bekendmaking en neerlegging van de jaarrekeningen overeenkomstig Boek III van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 • moet beschikken over een diversiteitsplan als er meer dan 50 werknemers in dienst zijn;
 • moet u de premieaanvraag uiterlijk de dag vóór de start van de opleiding indienen.

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Voor welk type opleiding?

Onderwerp

De opleiding moet betrekking hebben op een van de volgende domeinen:

 1. opleidingen die gericht zijn op de economische ontwikkeling van de onderneming of de verbetering van haar werking
 2. opleidingen die gericht zijn op economische transitie. Ontdek wat dit concreet betekent. 
 3. taal-, management-, bedrijfsbeheer- en/of marketingopleidingen, technische of juridische opleidingen

Deze opleidingen zijn bedoeld zijn voor de vaste personeelsleden en leidinggevenden van de onderneming. U kan niet van deze premie genieten voor de opleiding van uitzendkrachten en studenten die tijdelijk in het bedrijf werken. 

Worden uitgesloten:

 • opleidingen die betrekking hebben op investeringen
 • opleidingen die betrekking hebben op medische praktijken
 • verplichte opleidingen voor de toegang tot een gereglementeerd beroep
 • conferenties en seminaries
 • opleidingen die niet gericht zijn op de huidige of toekomstige rol van de cursist in de onderneming

Er wordt rekening gehouden met de volgende kosten: inschrijvingsgeld, kosten voor toelatingsproeven, kosten voor proeven om een getuigschrift te verkrijgen, kosten voor schriftelijke of audiovisuele didactische tools - met uitzondering van software.

Duur

De opleiding mag maximaal zes opeenvolgende maanden duren. 

Profiel van de opleider of dienstverlenende onderneming

De opleider of dienstverlener die de opleiding geeft:

 • moet gespecialiseerd zijn in het betrokken domein
 • moet het verstrekken van opleidingen als een van zijn hoofdactiviteiten hebben (NACE-code 85)1
 • moet zijn opleidingsactiviteiten sinds minstens twee jaar uitoefenen
 • moet een grote competentie kunnen aantonen op basis van zijn referenties en praktijkervaring
 • mag geen band met uw onderneming hebben
 • mag in de afgelopen 2 jaar niet meer dan 5 gesubsidieerde opleidingen voor uw onderneming hebben gegeven1
 • moet u de factuur opsturen (rechtstreeks of via een factureringsdienst).

1 Behalve als de opleider een particulier is die zijn opleidingsactiviteit uitoefent in het kader van een tewerkstellingscoöperatie. 

 Voldoet u aan al deze voorwaarden? 

Vraag de premie aan 

Welk tegemoetkomingspercentage en welke verhogingen?

De premie bestaat uit een basistarief en, onder bepaalde voorwaarden, uit een of meerdere verhogingen binnen de grenzen van de vastgestelde plafonds. De in aanmerking komende uitgaven per opleiding bedragen maximaal 5.000 euro. 

Tegemoetkomingspercentage

 • Basis: 40% van de in aanmerking komende uitgaven als aan geen van de onderstaande criteria wordt voldaan.
 • Plafond: maximaal 80% van de in aanmerking komende uitgaven als aan verschillende van de onderstaande criteria wordt voldaan.
 • Maximaal € 20.000 per kalenderjaar.
 • Maximaal tien gesubsidieerde opleidingen per kalenderjaar.
 • Minimale tegemoetkoming per opleidingspremieaanvraag: € 300.

Verhogingen

Verhogingen variëren naargelang het profiel en de grootte van uw onderneming. 

 • U krijgt deze verhoging als uw onderneming minder dan vier jaar ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

 • U krijgt deze verhoging als uw onderneming erkend is als een "voorbeeldige onderneming op milieuvlak".

  Is dit voor u van toepassing? Om erachter te komen, raadpleeg onze 

  « Voorbeeldigheidsgids »

  Als u als resultaat "Verhoging voor voorbeeldigheid op milieuvlak" of "Verhoging voor voorbeeldigheid op sociaal en/of milieuvlak" hebt behaald en u het gevraagde bewijs* kunt bezorgen, dan komt u in aanmerking voor een verhogingVergeet niet "Ja, voorbeeldig op milieuvlak" aan te vinken op het premieaanvraagformulier.

  * Als u meerdere vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebt: 
  In de resultaten moet u het volgende verkrijgen: ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de onderneming aan te tonen, ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de vestigingseenheid aan te tonen, en dit voor al uw vestigingseenheden in het Brussels Gewest. 

 • U krijgt deze verhoging als uw onderneming erkend is als een "voorbeeldige onderneming op milieuvlak".

  Is dit voor u van toepassing? Om erachter te komen, raadpleeg onze 

  « Voorbeeldigheidsgids »

  Als uw resultaat "Verhoging voor voorbeeldigheid op sociaal vlak" of "Verhoging voor voorbeeldigheid op milieu- en sociaal vlak" is en u het gevraagde bewijs kunt bezorgen*, dan hebt u recht op een verhogingVergeet niet "Ja, voorbeeldig op sociaal vlak" aan te vinken op het premieaanvraagformulier.

  * Als u meerdere vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebt: 
  In de resultaten moet u het volgende verkrijgen: ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de onderneming aan te tonen, ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de vestigingseenheid aan te tonen, en dit voor al uw vestigingseenheden in het Brussels Gewest. 

 • U krijgt deze verhoging als uw onderneming gevestigd is in de "ontwikkelingszone", d.i. een zone die door het gewest loopt, in de omgeving van het kanaal. 
  Controleer of uw onderneming (de locatie van de investering) zich in de "ontwikkelingszone" bevindt.
  Raadpleeg de kaart

Enkele typische situaties:

 • Uw onderneming voldoet aan geen van de verhogingscriteria: u geniet het basistarief van 40% op de in aanmerking komende kosten exclusief btw.
 • Uw micro-onderneming is een starter: u geniet het basistarief van 40% + 20% verhoging, of een premie van 60% voor de in aanmerking komende kosten exclusief btw
 • Uw kleine onderneming van zeven jaar oud is erkend als "voorbeeldig" op sociaal vlak en u bevindt zich in een ontwikkelingszone. De berekening is als volgt: basistarief van 40% + 20% + 20% verhogingen (= 80%).  U geniet de maximale tegemoetkoming van 80% op de in aanmerking komende kosten exclusief btw.

Houd rekening met de deadlines!

Wanneer moet de aanvraag worden ingediend?

Uiterlijk de dag vóór de start van de opleiding moet u uw aanvraag indienen via MijnBEW

  • Een bankuittreksel of attest identificatie rekening
  • Een volmacht die een derde partij machtigt de aanvraag in te dienen en op te volgen namens een persoon die wettelijk bevoegd is de onderneming te binden
  • De (op het moment van de aanvraag geldige) offerte
  • Als uw bedrijf in aanmerking komt, een bewijs van voorbeeldigheid op sociaal en/of milieuvlak

💡Uw aanvraag werd correct ingediend als u een ontvangstbevestiging ontvangt. 

Als uw dossier onvolledig is, zult u binnen vijftien dagen worden verwittigd en hebt u een maand om de ontbrekende documenten via het platform terug te sturen. 

Maximaal vier maanden na de ontvangst van uw volledige aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u zijn beslissing over het al dan niet toekennen van de subsidie meedelen, telkens via MijnBEW.

Opgelet!

 • Voor elke opleiding moet een aparte aanvraag worden ingediend. 
 • Alle communicatie gebeurt via e-mail.  Houd uw inbox en spamfolder nauwlettend in de gaten. 

Wanneer moet de opleiding beginnen?

De opleiding start:

 • ten vroegste de dag volgend op de datum waarop u uw aanvraag hebt ingediend en
 • ten laatste drie maanden na de datum van kennisgeving van de toekenningsbeslissing door Brussel Economie en Werkgelegenheid via MijnBEW.   

Wanneer wordt de premie betaald?

U hebt twaalf maanden vanaf de datum van kennisgeving van de toekenningsbeslissing om de verantwoordingsstukken via MijnBEW op te sturen.

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal u vervolgens op de hoogte brengen van het bedrag waarvoor u in aanmerking komt. U zult dan een schuldvordering moeten invullen. Zodra u deze schuldvordering hebt terugbezorgd, ontvangt u de volledige premie zo snel mogelijk. 

Vraag de opleidingspremie aan!

  Vraag de premie aan 

Opgelet! Deze premie maakt deel uit van het belastbare inkomen van uw onderneming. De premie moet daarom worden opgenomen in uw belastingaangifte.

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Terug naar boven