Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Premie consultancy economische transitie

Laat u begeleiden door een expert om uw onderneming de overstap naar een regeneratieve economie helpen te maken. Met de consultancypremie in het kader van de economische transitie kunt u 50 à 80% van uw kosten dekken.   

Komt u in aanmerking voor deze premie? 

Gebruik onze tool om erachter te komen.

Op welke premies hebt u recht?

Uw onderneming moet een kmo zijn met minstens een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en moet actief zijn in een van de in aanmerking komende sectoren.

Om in aanmerking te komen voor deze premie:

 • moet uw onderneming een economisch en commercieel doel hebben en mag uw onderneming niet voor meer dan 75% door de overheid worden gefinancierd;
 • de afgelopen drie jaar geen €300.000 aan de-minimissteun hebben ontvangen; 
 • moet in orde zijn met betrekking tot de verplichtingen inzake bekendmaking en neerlegging van de jaarrekeningen overeenkomstig Boek III van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 • moet beschikken over een diversiteitsplan als er meer dan 50 werknemers in dienst zijn;
 • moet uw onderneming de premieaanvraag indienen vóór de start van de externe consultancyopdracht, die overeenstemt met de onderstaande criteria.

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Voor welke opdracht? 

Onderwerp

De opdracht inzake consultancy in het kader van de economische transitie moet betrekking hebben op een van de volgende domeinen:

 1. de uitwerking of consolidatie van een diversiteitsplan
 2. participatief bestuur waarbij de werknemers in de onderneming betrokken zijn (met uitzondering van courante prestaties op het vlak van personeelsbeheer, zoals teambuildings en coachings)1
 3. de uitwerking of consolidatie van een plan dat het welzijn op het werk bevordert
 4. de bepaling van een strategie of actieplan, met als doel de milieu- of sociale impact van de onderneming aanzienlijk te verbeteren
 5. de invoering van tools of processen om de sociale en milieu-impact van de onderneming te meten, of om erover te rapporteren
 6. analyses met het oog op het verkrijgen van een voorbeeldigheidslabel (met inbegrip van een biocertificering) voor de onderneming of een van haar vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest2
 7. een audit van de energieprestaties of het gebruik van grondstoffen door de productiemiddelen (met uitzondering van gebouwen en de productie/de distributie/het beheer van energie of water) 

1 Voor zover de onderneming minstens vijf werknemers tewerkstelt op het moment van de aanvraag
2 Voor het verkrijgen van een label en de certificering van biologische producten kunt u een beroep doen op een steunmaatregel die de externe kosten van consultancyopdrachten dekt 

⚠️ De opdracht moet een uitzonderlijk karakter hebben en moet gericht zijn op het oplossen van een eenmalig probleem, waarvoor uw onderneming niet over voldoende interne vaardigheden beschikt. Het betreft geen permanente en regelmatige uitbestedingsopdracht.

Duur

De consultancyopdracht in het kader van de economische transitie mag maximaal 6 maanden duren. 

Profiel van de consultant

De dienstverlener die de opdracht uitvoert:

 • moet als hoofdactiviteit de desbetreffende consultancydiensten verstrekken1
 • moet gespecialiseerd zijn in het betrokken domein
 • moet zijn consultancyactiviteiten sinds minstens twee jaar uitoefenen
 • moet een grote competentie kunnen aantonen op basis van zijn referenties en praktijkervaring
 • mag geen band met uw onderneming hebben
 • mag in de afgelopen twee jaar geen twee externe consultancyopdrachten hebben uitgevoerd waarvoor uw onderneming een consultancypremie heeft ontvangen1
 • moet u de factuur opsturen (rechtstreeks of via een factureringsdienst).

1 Behalve als de consultant een natuurlijke persoon is die zijn consultancyactiviteit uitvoert in het kader van een tewerkstellingscoöperatie. 

 Voldoet u aan al deze voorwaarden? 

 Vraag de premie aan 

Welk tegemoetkomingspercentage en welke verhogingen?

De premie bestaat uit een basistarief en, onder bepaalde voorwaarden, uit een of meerdere verhogingen binnen de grenzen van de vastgestelde plafonds.

Tegemoetkomingspercentage

 • Basis: 50% van de in aanmerking komende uitgaven als aan geen van de onderstaande criteria wordt voldaan.
 • Plafond: Maximaal 80% van de in aanmerking komende uitgaven als aan verschillende van de onderstaande criteria wordt voldaan.
 • Maximaal € 15.000 per kalenderjaar
 • Maximaal drie gesubsidieerde opdrachten per kalenderjaar "consultancypremie" en/of "consultancypremie in het kader van de economische transitie" 
 • Minimale tegemoetkoming per aanvraag/opdracht: € 500

Verhogingen

Verhogingen variëren naargelang het profiel en de grootte van uw onderneming. 

 • U krijgt deze verhoging als uw onderneming minder dan vier jaar ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

 • U krijgt deze verhoging als uw onderneming erkend is als een "voorbeeldige onderneming op milieuvlak".

  Is dit voor u van toepassing? Om erachter te komen, raadpleeg onze 

  « Voorbeeldigheidsgids »

  Als u als resultaat "Verhoging voor voorbeeldigheid op milieuvlak" of "Verhoging voor voorbeeldigheid op sociaal en/of milieuvlak" hebt behaald en u het gevraagde bewijs* kunt bezorgen, dan komt u in aanmerking voor een verhogingVergeet niet "Ja, voorbeeldig op milieuvlak" aan te vinken op het premieaanvraagformulier.

  * Als u meerdere vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebt: 
  In de resultaten moet u het volgende verkrijgen: ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de onderneming aan te tonen, ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de vestigingseenheid aan te tonen, en dit voor al uw vestigingseenheden in het Brussels Gewest. 

 • U krijgt deze verhoging als uw onderneming erkend is als een "voorbeeldige onderneming op milieuvlak".

  Is dit voor u van toepassing? Om erachter te komen, raadpleeg onze 

  « Voorbeeldigheidsgids »

  Als uw resultaat "Verhoging voor voorbeeldigheid op sociaal vlak" of "Verhoging voor voorbeeldigheid op milieu- en sociaal vlak" is en u het gevraagde bewijs kunt bezorgen*, dan hebt u recht op een verhogingVergeet niet "Ja, voorbeeldig op sociaal vlak" aan te vinken op het premieaanvraagformulier.

  * Als u meerdere vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebt: 
  In de resultaten moet u het volgende verkrijgen: ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de onderneming aan te tonen, ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de vestigingseenheid aan te tonen, en dit voor al uw vestigingseenheden in het Brussels Gewest.  

Enkele typische situaties:

 • Uw onderneming voldoet aan geen van de verhogingscriteria?

U geniet het basistarief van 50% op de in aanmerking komende kosten exclusief btw.

 • Uw micro-onderneming is een starter?

U geniet het basistarief van 50% + 15% verhoging, of een premie van 65%.

 • Uw kleine onderneming van zeven jaar oud is erkend als "voorbeeldig" op milieu- en sociaal vlak?

De berekening is als volgt: basistarief van 50% + 15% + 15% verhogingen. U geniet dus de maximale tegemoetkoming van 80%.

Houd rekening met de deadlines! 

Wanneer moet de aanvraag worden ingediend? 

Uiterlijk de dag vóór de start van de opdracht moet u uw aanvraag indienen via MijnBEW, met de volgende bijlagen:

  • Een bankuittreksel of attest identificatie rekening 
  • Een volmacht die een derde partij machtigt de aanvraag in te dienen en op te volgen namens een persoon die wettelijk bevoegd is de onderneming te binden 
  • De (op het moment van de aanvraag geldige) offerte 
  • Het cv van de projectleider 
  • Een uittreksel uit het handelsregister of elk ander bewijs waarmee de door de dienstverlener uitgevoerde hoofdactiviteiten kunnen worden aangetoond (wanneer de dienstverlener uit een ander land dan België komt) 
  • Het bewijs van voorbeeldigheid op sociaal vlak 
  • Het bewijs van voorbeeldigheid op milieuvlak 
  • Een bankuittreksel of attest identificatie rekening 
  • Een volmacht die een derde partij machtigt de aanvraag in te dienen en op te volgen namens een persoon die wettelijk bevoegd is de onderneming te binden 
  • Een (op het moment van de aanvraag geldige) offerte met de kosten voor de labeling en certificering
  • Het cv van de projectleider 
  • Een uittreksel uit het handelsregister of elk ander bewijs waarmee de door de dienstverlener uitgevoerde hoofdactiviteiten kunnen worden aangetoond (wanneer de dienstverlener uit een ander land dan België komt) 
  • Het bewijs van voorbeeldigheid op sociaal vlak 
  • Het bewijs van voorbeeldigheid op milieuvlak

💡Uw aanvraag werd correct ingediend als u een ontvangstbevestiging ontvangt. 

Als uw dossier onvolledig is, zult u binnen vijftien dagen worden verwittigd en hebt u een maand om de ontbrekende documenten via het platform terug te sturen. 

Maximaal vier maanden na de ontvangst van uw volledige aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u zijn beslissing over het al dan niet toekennen van de subsidie meedelen, telkens via MijnBEW.

Wanneer moet de opdracht worden gestart?

De opdracht start:

 • ten vroegste de dag volgend op de datum waarop u uw aanvraag hebt ingediend en
 • ten laatste drie maanden na de datum van kennisgeving van de toekenning door Brussel Economie en Werkgelegenheid via MijnBEW.   

Wanneer wordt de premie betaald?

U hebt twaalf maanden vanaf de datum van kennisgeving van de toekenning om de verantwoordingsstukken via MijnBEW op te sturen.

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal u vervolgens op de hoogte brengen van het bedrag waarvoor u in aanmerking komt. U zult dan een schuldvordering moeten invullen. Zodra u deze schuldvordering hebt terugbezorgd, ontvangt u de volledige premie zo snel mogelijk. 

Vraag de premie consultancy in het kader van de economische transitie aan!

Vraag de premie aan 

Opgelet! Deze premie maakt deel uit van het belastbare inkomen van uw onderneming. De premie moet daarom worden opgenomen in uw belastingaangifte.

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Terug naar boven