Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Premie aanwerving

U hebt een micro-onderneming en u wilt een extra werknemer aanwerven met een overeenkomst voor onbepaalde tijd? Ontvang een premie van minstens 5.000 euro voor een voltijdse werknemer!

Komt u in aanmerking voor deze premie? 

Gebruik onze tool om erachter te komen.

Op welke premies hebt u recht?

Uw bedrijf moet immers een micro-onderneming zijn met minstens een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en moet actief zijn in een van de in aanmerking komende sectoren

Om in aanmerking te komen voor deze premie gelden bovendien de volgende voorwaarden. Uw micro-onderneming:

 • moet minstens één voltijds equivalent met een overeenkomst voor onbepaalde duur in dienst hebben (met uitzondering van uitzendkrachten) op de ontvangstdatumvan de steunaanvraag;
 • moet het aantal werknemers in dienst verhogen ten opzichte van het aantal werknemers dat in dienst was 12 maanden voorafgaand aan de premieaanvraag;
 • moet een economisch en handelsoogmerk hebben en mag niet voor meer dan 75% door de overheid worden gefinancierd;
 • heeft geen 300.000 euro aan de-minimissteun ontvangen in de voorbije drie jaar;
 • moet in orde zijn met betrekking tot de verplichtingen inzake bekendmaking en neerlegging van de jaarrekeningen overeenkomstig Boek III van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 • moet beschikken over een diversiteitsplan als er meer dan 50 werknemers in dienst zijn.

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Voor welk soort aanwerving?

Voorwerp

De nieuwe werknemer waarop de premie betrekking heeft: 

 1. is gedurende de drie jaar voorafgaand aan zijn indiensttreding niet ingeschreven in uw personeelsregister* (of dat van een verwante onderneming);
 2. is voornamelijk verbonden aan een vestigingseenheid gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

* Niet van toepassing op werknemers die ingeschreven zijn in het personeelsregister als student, stagiair of in het kader van een opleiding in de onderneming.

Vervult u al deze voorwaarden? 

Vraag de premie aan 

Welk tegemoetkomingspercentage en welke verhogingen?

De premie bestaat uit een basisbedrag en, onder bepaalde voorwaarden, uit een of meer verhogingen binnen de grenzen van het vastgelegde plafond.

Tegemoetkomingspercentage 

 • Basis: 5.000 euro* als aan geen van de onderstaande criteria wordt voldaan.
 • Plafond: maximaal 15.000 euro* indien aan meerdere van de onderstaande criteria wordt voldaan.
 • Maximaal 1 steunaanvraag per begunstigde om de drie jaar.

* Opgelet: De bedragen worden berekend in verhouding tot de arbeidstijd van de werknemer op wie de premie betrekking heeft. Bijvoorbeeld: een voltijdse werknemer is 5.000 euro “waard”, een halftijdse 2.500 euro.

Verhogingen 

Voor elk van de volgende criteria waaraan u voldoet op het moment van de steunaanvraag, wordt het steunbedrag met 5.000 euro* verhoogd (tot maximaal 15.000 euro):

 • .

 • U krijgt deze verhoging als uw onderneming erkend is als een "voorbeeldige onderneming op milieuvlak".

  Is dit voor u van toepassing? Om erachter te komen, raadpleeg onze 

  « Voorbeeldigheidsgids »

  Als u als resultaat "Verhoging voor voorbeeldigheid op milieuvlak" of "Verhoging voor voorbeeldigheid op sociaal en/of milieuvlak" hebt behaald en u het gevraagde bewijs* kunt bezorgen, dan komt u in aanmerking voor een verhogingVergeet niet "Ja, voorbeeldig op milieuvlak" aan te vinken op het premieaanvraagformulier.

  * Als u meerdere vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebt: 
  In de resultaten moet u het volgende verkrijgen: ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de onderneming aan te tonen, ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de vestigingseenheid aan te tonen, en dit voor al uw vestigingseenheden in het Brussels Gewest. 

 • U krijgt deze verhoging als uw onderneming erkend is als een "voorbeeldige onderneming op milieuvlak".

  Is dit voor u van toepassing? Om erachter te komen, raadpleeg onze 

  « Voorbeeldigheidsgids »

  Als uw resultaat "Verhoging voor voorbeeldigheid op sociaal vlak" of "Verhoging voor voorbeeldigheid op milieu- en sociaal vlak" is en u het gevraagde bewijs kunt bezorgen*, dan hebt u recht op een verhogingVergeet niet "Ja, voorbeeldig op sociaal vlak" aan te vinken op het premieaanvraagformulier.

  * Als u meerdere vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebt: 
  In de resultaten moet u het volgende verkrijgen: ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de onderneming aan te tonen, ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de vestigingseenheid aan te tonen, en dit voor al uw vestigingseenheden in het Brussels Gewest. 

 • U krijgt deze verhoging als een van uw vestigingseenheden gevestigd is in de "ontwikkelingszone", d.i. een zone die door het gewest loopt, in de omgeving van het kanaal. 

  Ga na of uw onderneming daar gesitueerd is: 
  Raadpleeg de kaart

 • Activa.brussels is toegankelijk voor alle Brusselse niet-werkende werkzoekenden die al twaalf maanden ingeschreven zijn bij Actiris.  Meer info over de steun activa.brussels van Actiris.

 • .

Houd rekening met de deadlines!

Wanneer moet de aanvraag worden ingediend? 

Vanaf de datum waarop de werknemer begint te werken en uiterlijk 3 maanden na die datum dient u uw aanvraag in via MijnBEW 

  • Een bankuittreksel of attest bankidentiteit
  • Een volmacht die een derde partij machtigt de aanvraag in te dienen en op te volgen namens een persoon die wettelijk bevoegd is de onderneming te binden
  • Arbeidsovereenkomst van de aangeworven werknemer 
  • Als uw bedrijf in aanmerking komt, een bewijs van voorbeeldigheid op sociaal en/of milieuvlak
  • Als uw bedrijf in aanmerking komt, een kopie van het Activa-attest van de aangeworven werknemer
  • Een up-to-date Dimona-uittreksel 
  • Het DmfA-uittreksel betreffende het laatste vóór de datum van de premieaanvraag afgesloten kwartaal 
  • Het DmfA-uittreksel betreffende het laatste kwartaal dat afgesloten werd 12 maanden vóór de premieaanvraag. 

💡Uw aanvraag werd correct ingediend als u een ontvangstbevestiging ontvangt. 

Als uw dossier onvolledig is, zult u binnen vijftien dagen worden verwittigd en hebt u een maand om de ontbrekende documenten via het aanvraagplatform op te sturen. 

Maximaal vier maanden na de ontvangst van uw volledige aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u zijn beslissing over het al dan niet toekennen van de subsidie meedelen, telkens via MijnBEW.

Wanneer beginnen met de aanwerving?

De werknemer treedt in dienst:

 • ten vroegste drie maanden voor de datum waarop uw aanvraag wordt ingediend en 
 • uiterlijk de dag waarop uw aanvraag wordt ingediend in MijnBEW.   

Wanneer wordt de premie betaald? 

Na de verschillende referentiemomenten hieronder hebt u zes maanden de tijd om de verantwoordingsstukken in te dienen via MijnBEW.

De premie wordt als volgt betaald in drie schijven:

 1. 50% wordt tegelijk met de gunningsbeslissing betaald;
 2. 25% wordt betaald na 12 maanden tewerkstelling als de werknemer aan het einde van die periode nog steeds minstens halftijds in dienst is van uw onderneming;
 3. 25% wordt betaald na 24 maanden tewerkstelling als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:
  • De omzet over de 12 maanden volgend op de steunaanvraag is met minstens 50% gestegen ten opzichte van de omzet over de vorige 12 maanden; 

a) de werknemer is aan het einde van deze periode nog steeds minstens halftijds in loondienst bij uw onderneming;

b) u hebt uw personeelsbestand niet verminderd sinds de toekenningsbeslissing;

c) u voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

 • U hebt sinds de toekenningsbeslissing minstens één gelijkwaardige voltijdse werknemer aangeworven, naast de werknemer voor wie u aanwervingssteun ontvangt; 
 • U bent erkend als voorbeeldig op sociaal of milieuvlak.

(Indien het bestuur uw verantwoordingsstukken nog niet ontvangen heeft, krijgt u via MijnBEW uiterlijk één maand voor de vervaldatum een herinneringsmail).

Opgelet: Als de werknemer uw dienst verlaat tijdens de gesubsidieerde periode, moet u ons dat laten weten binnen drie maanden na het einde van de overeenkomst met de aangeworven werknemer. Vanaf deze kennisgeving hebt u dan negen maanden tijd om een andere werknemer aan te werven (deze vervanger wordt gelijkgesteld met de persoon die uw onderneming verlaten heeft).

Vraag de aanwervingspremie aan!

  Vraag de premie aan 

Opgelet! Deze premie maakt deel uit van het belastbare inkomen van uw onderneming. De premie moet daarom worden opgenomen in uw belastingaangifte.

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Ontdek ook onze andere premies:

Terug naar boven