Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Premie overdracht of overname

Wilt u een bestaand bedrijf overnemen? Of overweegt u daarentegen uw bedrijf over te laten?  Ontvang een premie van 60% op de uitgaven voor een externe consultancyopdracht inzake uw overdracht of overname!

Komt u in aanmerking voor deze premie?

Gebruik onze tool om erachter te komen.

Op welke premies hebt u recht? 


Uw bedrijf moet immers een kmo zijn met minstens één exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en moet actief zijn in een van de in aanmerking komende sectoren.

Om in aanmerking te komen voor deze premie gelden bovendien de volgende voorwaarden. Uw bedrijf:

 • moet een economisch en handelsoogmerk hebben en mag niet voor meer dan 75% door de overheid worden gefinancierd;
 • heeft geen 300.000 euro aan de-minimissteun ontvangen in de voorbije drie jaar;
 • moet in orde zijn met betrekking tot de verplichtingen inzake bekendmaking en neerlegging van de jaarrekeningen overeenkomstig Boek III van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 • moet beschikken over een diversiteitsplan als er meer dan 50 werknemers in dienst zijn. 

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Voor welk type opdracht?

Voorwerp

De externe consultancyopdracht moet betrekking hebben op: 

 1. juridische, fiscale, economische en organisatorische voorbereiding van de overdracht van de onderneming of de overname van een andere onderneming;
 2. de diagnose van de onderneming bij overdracht van de onderneming of overname van een andere onderneming, die met name de waardebepaling van de over te dragen of over te nemen onderneming kan betreffen. 

Opgelet!  De opdracht moet uitzonderlijk zijn en dus gericht zijn op het oplossen van een eenmalig probleem, waarvoor uw onderneming intern niet over voldoende competenties beschikt. Het betreft geen permanente en regelmatige uitbestedingsopdracht (bijvoorbeeld de boekhouding van uw onderneming).

Duur

De consultancyopdracht mag maximaal zes maanden duren.

Profiel van de consultant

De dienstverlener die de opdracht uitvoert: 

 • moet als hoofdactiviteit de desbetreffende consultancydiensten verstrekken1
 • moet gespecialiseerd zijn in het betrokken domein
 • moet zijn consultancyactiviteiten sinds minstens twee jaar uitoefenen
 • moet aanzienlijke competentie kunnen aantonen op basis van zijn referenties en praktijkervaring
 • moet onafhankelijk zijn van uw onderneming
 • mag in de afgelopen twee jaar geen twee externe consultancyopdrachten hebben uitgevoerd, waarvoor uw onderneming een consultancypremie heeft ontvangen1
 • moet u de factuur opsturen (rechtstreeks of via een factureringsdienst).

1 Behalve als de consultant een natuurlijke persoon is die zijn consultancyactiviteit verricht in het kader van een tewerkstellingscoöperatie. 

Vervult u al deze voorwaarden? 

Welk tegemoetkomingspercentage?

 • De premie bedraagt 60% van de in aanmerking komende uitgaven
 • Plafond: Maximaal 7.500 euro per begunstigde.
 • Minimale tegemoetkoming per aanvraag:  1.000 euro
 • Maximaal 1 externe consultancy-opdracht per begunstigde om de vijf jaar
 • Minimale tegemoetkoming per aanvraag/opdracht:  1.000 euro

Houd rekening met de deadlines!

Wanneer moet de aanvraag worden ingediend? 

Uiterlijk de dag vóór de start van de opdracht moet u uw aanvraag indienen via MijnBEW, met 

  • Een bankuittreksel of attest bankidentiteit 
  • Een volmacht die een derde partij machtigt de aanvraag in te dienen en op te volgen namens een persoon die wettelijk bevoegd is de onderneming te binden 
  • De (op het moment van de aanvraag geldige) offerte 
  • Het cv van de projectleider 
  • Een uittreksel uit het handelsregister of elk ander bewijs waarmee de door de dienstverlener uitgevoerde hoofdactiviteiten kunnen worden aangetoond (wanneer de dienstverlener uit een ander land dan België komt) 
  • Het bewijs van voorbeeldigheid op sociaal vlak 
  • Het bewijs van voorbeeldigheid op milieuvlak

💡Uw aanvraag werd correct ingediend als u een ontvangstbevestiging ontvangt. 

Als uw dossier onvolledig is, zult u binnen vijftien dagen worden verwittigd en hebt u een maand om de ontbrekende documenten via het platform op te sturen. 

Maximaal vier maanden na de ontvangst van uw volledige aanvraag of nadat de termijn om uw dossier te vervolledigen verstreken is, zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u zijn beslissing over het al dan niet toekennen van de subsidie meedelen, telkens via MijnBEW.

Wanneer mag u de investering starten en wanneer moet ze afgesloten zijn?

De opdracht start:

 • ten vroegste de dag volgend op de datum waarop u uw aanvraag hebt ingediend en 
 • ten laatste drie maanden na de datum van kennisgeving van de toekenning door Brussel Economie en Werkgelegenheid via MijnBEW.   

Wanneer wordt de premie betaald? 

U hebt twaalf maanden vanaf de datum van kennisgeving van de toekenningsbeslissing om de verantwoordingsstukken via MijnBEW op te sturen. 

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal u vervolgens op de hoogte brengen van het bedrag waarvoor u in aanmerking komt. U zult dan een schuldvordering moeten invullen. Nadat u deze schuldvordering hebt terugbezorgd, ontvangt u de volledige premie zo snel mogelijk. 

Vraag de premie voor overdracht of overname van een onderneming aan!

  Vraag de premie aan 

Opgelet! Deze premie maakt deel uit van het belastbare inkomen van uw onderneming. De premie moet daarom worden opgenomen in uw belastingaangifte.

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Ontdek ook onze andere premies:

Terug naar boven