Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Zich als voorbeeldig laten erkennen

Uw onderneming als voorbeeldig op sociaal en/of milieuvlak laten erkennen heeft tal van voordelen. Hoe te werk gaan? Er bestaan meerdere toegangsmogelijkheden tot erkenning.

 

Nadenken over uw bedrijfsmodel in de context van de economische transitie. Nagaan wat uw impact is op sociaal en milieuvlak en verbeteren.
Doet u dit al of bent u bereid het te doen?

Wacht niet langer en laat uw inspanningen erkennen.
U zult zo ook meer financiële steun kunnen krijgen.

Alle Brusselse onderneming, zowel natuurlijk als rechtspersonen, kunnen erkend worden als voorbeeldig op sociaal en/of milieuvlak.

  1. Ondernemingen die hoofdzakelijk actief zijn in een van de volgende sectoren:
   • loterijen en kansspelen (NACE-codes 92),
   • detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels (NACE-code 47.260), groothandel in tabaksproducten (NACE-code 46.350), groothandel in ruwe tabak (NACE-code 46.215), vervaardiging van tabaksproducten (NACE-codes 12),
   • detailhandel in wapens en munitie in gespecialiseerde winkels (NACE-code 47.783), vervaardiging van wapens en munitie (NACE-codes 25.4), vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen (NACE-codes 30.4),
   • vervaardiging van cokesovenproducten en geraffineerde aardolieproducten (NACE-codes 19), ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning (NACE-code 09.100), winning van steenkool en bruinkool (NACE-codes 05), winning van aardolie en aardgas (NACE-codes 06), winning van turf (NACE-code 08.92),
   • de prospectie, de winning, de verwerking, het vervoer of de opslag van steenkool, aardolie of andere fossiele brandstoffen;
     
  2. Ondernemingen waarvan de activiteiten opzettelijk de sociale, fiscale en milieuwetgeving en de fundamentele ethische normen schenden (zie met name bijlage 2 bij het besluit) of in strijd zijn met fundamentele rechten;
    
  3. Ondernemingen die gebruikmaken van:
   • corruptie of omkoping;
   • een financiële of vermogensvennootschap in een belastingparadijs (dat op de pan-Europese lijst staat van landen die geweigerd hebben een dialoog aan te gaan met de Europese Unie of tekortkomingen op het vlak van goed fiscaal bestuur weg te werken).
     

Voordelen voor uw onderneming

Vanaf het voorjaar van 2024 zullen ondernemingen die werken aan hun economische transitie en erkend zijn als voorbeeldig op sociaal en/of milieuvlak meer economische steun krijgen: een reden te meer om zich in te zetten voor de omschakeling.

Meer financiële steun

Verhoogde premies aan ondernemingen: ondernemingen met economische en handelsdoeleinden die erkend zijn als voorbeeldig en die een premie aanvragen vanaf april 2024 (bij de inwerkingtreding van de regelgeving)  zullen 2,5% tot 30% hogere premies krijgen ten opzichte van het basistarief!

Een fiscaal meer aantrekkelijke proxilening: voor proxileningen afgesloten vanaf eind januari 2024 krijgen de naasten die geld uitlenen een groter belastingvoordeel als de onderneming waaraan ze lenen erkend is als voorbeeldig.

… En voordelen op lange termijn

Bovendien zullen deze inspanningen en deze erkenning van uw onderneming almaar belangrijker worden voor het imago van uw onderneming bij uw klanten, uw prospectieve klanten maar ook uw werknemers. Laatstgenoemden zijn bijvoorbeeld almaar meer op zoek naar zingeving en willen werken voor een onderneming die respectvol omgaat met de planeet en met mensen.

Laat vervolgens uw prospectieve klanten en klanten weten wat uw aanpak is en waarvoor u zich inzet, met name via uw website. Veel consumenten zijn daar gevoelig voor.

Ziet u sociale en milieuverantwoordelijkheid als meerwaarden voor uw onderneming?

Onderzoek en beoordeel (nog grondiger) de mogelijkheden in uw sector, win advies in, pas geleidelijk de juiste wijzigingen toe door de kosten en baten op ecologisch vlak, op sociaal vlak en op het vlak van rendabiliteit voor uw bedrijf af te wegen … en laat u erkennen als een voorbeeldige onderneming.

Drie manieren om als voorbeeldig te worden beschouwd

Uw onderneming zal [veranderen in “kan” in maart 2024] verhoogde premies krijgen als ze beschouwd wordt als voorbeeldig op sociaal en/of milieuvlak.
Wat moet u doen opdat het als voorbeeldig zou worden beschouwd? Er zijn veel mogelijkheden, met drie hoofdopties:

A) Beschikken over een erkend label

Een eerste manier om aan te tonen dat uw onderneming streeft naar voorbeeldigheid op sociaal en/of milieuvlak is beschikken over een erkend label, een erkende certificering of accreditering.
Win dus inlichtingen in over deze labels en begin met uw bedrijf te toetsen aan de criteria (in bepaalde gevallen zijn er gratis tools beschikbaar om de sociale en/of milieu-impact van uw bedrijf te meten). Vervolgens denkt u na over uw bedrijfsmodel en beslist u welke verbeteringen u eerst gaat doorvoeren (als u nog niet instapt in de economische transitie), en daarna start u het proces op om een label/certificering/accreditering te verkrijgen.

Check de lijst met labels (.xls)

Bijkomende labels waarmee de voorbeeldigheid kan worden aangetoond, worden geleidelijk toegevoegd aan deze lijst, na goedkeuring door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 👉 Beschikt uw onderneming over een label op milieu- of maatschappelijk vlak dat niet voorkomt in deze lijst? Vraag dan gerust aan de organisatie die u dit label heeft toegekend om de erkenningscriteria na te gaan en zich te doen erkennen.

B) Een erkende publieke beoordelingsregeling benut hebben

Een tweede toegangspoort is een  erkende publieke beoordelingsregeling benut hebben waarbij al is bevestigd dat uw onderneming op weg is naar voorbeeldigheid op sociaal of milieuvlak. De voorbeeldigheid kan betrekking hebben op een project, een vestigingseenheid of de onderneming in zijn geheel.

Hebt u al ooit steun gekregen van Finance&Invest.brussels, van het Brusselse Waarborgfonds, van Citydev of Innoviris, waarbij uw sociale en milieuverantwoordelijkheid werd aangetoond? Of ben je ooit geselecteerd voor een projectoproep ter ondersteuning van Brusselse ondernemers? Check in dat geval of die regeling op de lijst staat en recht geeft op een verhoging.

Check de lijst met openbare systemen (.xls)

C) Socioprofessionele integratie en opleiding aanmoedigen

Om aan te tonen dat uw onderneming, uw vestigingseenheid of uw project voorbeeldig is op sociaal vlak kunt u een label of een openbaar systeem benutten. Uw onderneming kan ook erkend worden als voorbeeldig op sociaal vlak als het zich inzet voor de integratie en ontplooiing van (kandidaat-)werknemers en (kandidaat-)werkneemsters.

Bevordert u socioprofessionele integratie en voldoet uw personeel aan een van de vier onderstaande criteria? Uw onderneming wordt dan beschouwd als voorbeeldig op sociaal vlak.

 • Minstens 30% van alle werknemers en minstens één voltijds equivalent van de onderneming  behoort tot een van de volgende categorieën:

  •  personen tewerkgesteld met een inschakelings-GECO-contract (waarvoor de onderneming de premie krijgt die bedoeld is in artikel 28bis van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen),
  • personen tewerkgesteld in het kader van een inschakelingsbaan in de sociale economie (als bedoeld in artikel 5 van de ordonnantie van 23 juni 2017 betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest),
  • personen tewerkgesteld in het kader van de maatregel van activering via werk (artikelen 14 tot en met 26 van de ordonnantie van 23 juni 2017 betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest),
  • personen die ter beschikking worden gesteld aan de onderneming in het kader van artikel 60, § 7, of 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

  Het percentage van het aantal werknemers wordt berekend aan de hand van de sociale balans neergelegd bij de Nationale Bank van België.

 • Minstens één persoon is in dienst met een overeenkomst van alternerende opleiding.

  • Minstens één persoon is in dienst in het kader van een individuele beroepsopleiding (artikelen 33 tot 42 van het besluit 2016/1620 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 29 september 2016 of hoofdstuk III van titel III van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009) en
  • ofwel was de betrokken persoon voor zijn aanwerving al minstens twaalf maanden een niet-werkende werkzoekende,
   ofwel geniet de onderneming een premie als bedoeld in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2022 tot instelling van een steun voor individuele beroepsopleiding in de onderneming.

  De onderneming wordt erkend als voorbeeldig op sociaal vlak tijdens de periode van de individuele beroepsopleiding en de daaropvolgende periode van tewerkstelling voor dezelfde duur als de opleiding

 • Minstens één persoon is in dienst met een stageovereenkomst voor een eerste werkervaring, als bedoeld in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2016.

   

 • Heeft uw onderneming, uw vestigingseenheid of uw project het voorwerp uitgemaakt van een negatieve beoordeling of beslissing in het kader van een van de publieke beoordelingsregelingen die voorbeeldigheid aantonen? In dat geval kan uw bedrijf twaalf maanden lang, vanaf de datum van de negatieve beslissing, de sociale criteria hierboven niet gebruiken om zijn voorbeeldigheid op sociaal vlak aan te tonen. (Voor de projectoproepen van 2018 tot 2023 wordt een kandidatuur die niet geselecteerd raakt niet aanzien als een negatieve beslissing. Alle kandidaten van de projectoproepen 2018 tot 2023 (onder andere) kunnen dus de sociale criteria benutten.)

Praktische aspecten

De verhoogde bedrijfspremies zullen beschikbaar zijn vanaf april 2024 voor voorbeeldige ondernemingen met economische en commerciële doeleinden.
Op het premieaanvraagformulier vermeldt de onderneming bijvoorbeeld

Terug naar boven