Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Projectoproep: Stadslandbouw

Op initiatief van de minister bevoegd voor Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie, wordt in 2024 een nieuwe projectoproep gelanceerd met het oog op een intensifiëring van de gewestelijke steun aan duurzame professionele landbouwproductie, dit binnen het ruimer kader van de Good Food-strategie.

Een beetje inspiratie nodig?

In deze lijst ontdekt u welke organisaties de jury konden overtuigen bij de vorige editie van deze projectoproep, met welk project, en ook hoeveel financiële steun ze ontvingen om het te realiseren!  

Ontdek de laureatenlijst van de editie 2023 (.pdf)

Inleiding

De ontwikkeling van een lokale en agro-ecologische landbouw voor de bevoorrading van de stad maakt laatstgenoemde minder afhankelijk van geglobaliseerde en schommelende markten, en versterkt de stedelijke veerkracht in een context van onzekerheid die veroorzaakt wordt door klimaatverandering en uitputting van de grondstoffen. Dit type landbouw draagt ten volle bij aan de verwezenlijking van de doelstelling inzake een structurele verandering van het Brusselse voedselsysteem. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst zo een voorloper te zijn en een voorbeeldfunctie te vervullen op het gebied van de ontwikkeling van de stadslandbouw, en het steunt daarbij op verschillende actielijnen.

Vanuit die doelstelling stimuleert en ondersteunt het gewest de ontwikkeling van land- of tuinbouwactiviteiten in velerlei vormen waaronder eveneens de professionele vollegrond- en niet-grondgebonden teelt die het voorwerp uitmaakt van deze projectoproep.

De ambitie is om de lokale voedselproductie te bevorderen en tegelijkertijd de rol van de stadslandbouw in het evenwicht van de natuurlijke en stedelijke ecosystemen en de diensten aan de burgers te versterken door :

 • een landbouw die verankerd is in zijn grondgebied en die de ambitie heeft de bevolkingen lokaal te voeden (lokale landbouw, korte ketens) ;
 • een landbouw met respect voor het milieu, het leven en de gezondheid; voor professionele vollegrondlandbouw wil het Gewest de ontwikkeling van een agro-ecologische productie ondersteunen ;
 • een lonende landbouw, waardoor hoogwaardige banen worden gecreëerd ;
 • inclusieve landbouwprojecten, die onder meer de sociale cohesie bevorderen ;
 • geïntegreerde landbouw vanuit het oogpunt van landschappelijke en ruimtelijke ordening.

De projecten kunnen ook verschillende functies van stadslandbouw vervullen: educatief, gezondheid, sociaal, enz.

Niettemin moet de productieve en economische dimensie van het project de hoofdactiviteit blijven.

Voor wie?

De projectoproep richt zich tot:

 • landbouwers
  • gevestigd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd
  • en/of van wie het betrokken perceel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is ; 
 • ondernemingen / coöperatieven / verenigingen
  • met activiteiten / een project in de professionele landbouw;
  • waarvan de projecten op gewestelijk grondgebied of in de Brusselse rand plaatsvinden, maar die aanzienlijke voordelen opleveren voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De beoogde projecten moeten in overeenstemming zijn met de gewestelijke Good Food Strategie.

Waarvoor?

De projectoproep is gericht aan 4 soorten ondernemingen :

 1. Startende of pas opgerichte onderneming : Starter
 2. Ondernemingen die willen overstappen op biologische en/of agro-ecologische productiemethoden : Agro-ecologische transitie of verdieping
 3. Gevestigde onderneming die een nieuwe activiteit ontwikkelt : Diversificatie
 4. Onderneming in uitbreidingsfase : Schaalvergroting

De transversale doelstelling van deze projectoproep bestaat erin bij te dragen aan een agro-ecologische transitie, ongeacht de categorie waarbinnen de projecten kaderen, en de haalbaarheid en het effect ervan te kunnen aantonen.

Wat kunt u ontvangen ?

Specifieke financiële steun van het Gewest :

 • 15.000 € max. voor projecten in de categorie 1, Starter
 • 20.000 € max. voor projecten in de categorie 2, Agro-ecologische transitie of verdieping
 • 15.000 € max. voor projecten in de categorie 3, Diversificatie
 • 20.000 € max. voor projecten in de categorie 4, Schaalvergroting

Eenzelfde project kan slechts in één van deze krachtlijnen passen.

Het totale budget van de projectoproep bedraagt 250.000€.

Het Lokale Economie Loket (LEL) van Village Partenaire biedt gepersonaliseerde ondersteuning aan elke persoon die actief is in de sector van de stadslandbouw, zodat deze beter toegerust is om zijn activiteit te ontwikkelen.

Voor hulp bij de opstelling van uw financieel plan, contacteer: gelau@villagepartenaire.be

Selectiecriteria voor het project

Het betreft een wedstrijdformule. De projecten die het best beantwoorden aan de selectiecriteria worden geselecteerd, en dit tot uitputting van het beschikbare budget. De projecten worden beoordeeld aan de hand van 4 selectiecriteria :

 1. Technische en operationele haalbaarheid
 2. Economische en financiële leefbaarheid
 3. Impact op het leefmilieu
 4. Potentieel voor de creatie en het behoud van kwalitatieve werkgelegenheid en sociale waarde

Deze criteria zullen door een multidisciplinair adviescomité worden onderzocht en beoordeeld.

Hoe deelnemen aan deze projectoproep ?

Lancering van de projectoproep: 18/03/2024.

Ga als volgt tewerk:

Stap 1: Raadpleeg het reglement van de projectoproep en de bijlagen:

Stap 2: Het aanvraagformulier downloaden en invullen

Dit dossier omvat :

Stap 3: Verstuur het kandidatuurdossier

Het kandidatuurdossier moet uiterlijk op 19/04/2024 (om 14u) per e-mail verstuurd worden naar landbouw@gob.brussels.

Terug naar boven