Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Premie digitalisering

Gaat u voor meer zichtbaarheid van uw onderneming op het internet, de digitalisering van uw interne procedures of een versterking van de cyberveiligheid? De digitaliseringspremie dekt tussen 25% en 70% van uw kosten.   

Komt u in aanmerking voor deze premie? 

Gebruik onze tool om erachter te komen.

Op welke premies hebt u recht?


Uw bedrijf moet immers een kmo zijn met minstens een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en moet actief zijn in een van de in aanmerking komende sectoren.

Om in aanmerking te komen voor deze premie:

 • moet uw bedrijf een economisch en handelsoogmerk hebben en mag het niet voor meer dan 75% door de overheid worden gefinancierd;
 • mag uw bedrijf geen € 300.000 aan de-minimissteun hebben ontvangen tijdens het lopende fiscale jaar en de twee voorgaande fiscale jaren
 • moet in orde zijn met betrekking tot de verplichtingen inzake bekendmaking en neerlegging van de jaarrekeningen overeenkomstig Boek III van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 • moet beschikken over een diversiteitsplan als er meer dan 50 werknemers in dienst zijn;
 • moet uw onderneming de premieaanvraag indienen vóór de start van de consultancyopdracht m.b.t. digitalisering, die overeenstemt met de onderstaande criteria.

Voor welk type opdracht?

Voorwerp

Om in aanmerking te komen voor de digitaliseringspremie moet de consultancyopdracht betrekking hebben op een van de volgende zaken:

 1. de digitalisering van de interne processen, productiemiddelen of producten en diensten van uw bedrijf;
 2. de cyberveiligheid van uw bedrijf; 
 3. de ontwikkeling of technische upgrade van de website van uw bedrijf.

Indien u deze premie aanvraagt, moet uw bedrijf zich ook ertoe verbinden de principes na te leven overeenkomstig het handvest voor duurzame IT.

Opgelet! De opdracht moet uitzonderlijk zijn en dus gericht zijn op het oplossen van een eenmalig probleem, waarvoor uw onderneming intern niet over voldoende competenties beschikt. Het betreft geen permanente en regelmatige onderaanneming.

Duur

De consultancyopdracht ter digitalisering mag maximaal zes maanden duren. 

Profiel van de consultant

De dienstverlener die de opdracht uitvoert moet:

 • als hoofdactiviteit de desbetreffende consultancydiensten verstrekken1
 • gespecialiseerd zijn in het betrokken domein
 • zijn consultancyactiviteiten sinds minstens twee jaar uitoefenen
 • aanzienlijke competentie kunnen aantonen op basis van zijn referenties en praktijkervaring
 • onafhankelijk zijn van uw onderneming
 • u de factuur opsturen (rechtstreeks of via een facturatiedienst).

1 Behalve als de consultant een natuurlijke persoon is die zijn consultancyactiviteit verricht in het kader van een tewerkstellingscoöperatie. 

 Vervult u al deze voorwaarden? 

Vraag de premie aan 

Wat is het tegemoetkomingspercentage en wat zijn de verhogingen?

De premie bestaat uit een basistarief en, onder bepaalde voorwaarden, uit een of meer verhogingen binnen de grenzen van de vastgelegde plafonds.

Tegemoetkomingspercentage 

 • Basis: 25% van de in aanmerking komende uitgaven als geen van de onderstaande criteria wordt vervuld.
 • Plafond: Maximaal 70% van de in aanmerking komende uitgaven en maximaal € 10.000 als meerdere van de onderstaande criteria worden vervuld.
 • Minimumbedrag van elke aanvraag / opdracht: € 500 (max. 2 gesubsidieerde opdrachten per kalenderjaar). 

Verhogingen

Verhogingen variëren naargelang het profiel en de grootte van uw onderneming. 

 • Uw onderneming is minder dan vier jaar ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

 • U krijgt deze verhoging als uw onderneming erkend is als een "voorbeeldige onderneming op milieuvlak".

  Is dit voor u van toepassing? Om erachter te komen, raadpleeg onze 

  « Voorbeeldigheidsgids »

  Als u als resultaat "Verhoging voor voorbeeldigheid op milieuvlak" of "Verhoging voor voorbeeldigheid op sociaal en/of milieuvlak" hebt behaald en u het gevraagde bewijs* kunt bezorgen, dan komt u in aanmerking voor een verhogingVergeet niet "Ja, voorbeeldig op milieuvlak" aan te vinken op het premieaanvraagformulier.

  * Als u meerdere vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebt: 
  In de resultaten moet u het volgende verkrijgen: ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de onderneming aan te tonen, ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de vestigingseenheid aan te tonen, en dit voor al uw vestigingseenheden in het Brussels Gewest. 

 • U krijgt deze verhoging als uw onderneming erkend is als een "voorbeeldige onderneming op milieuvlak".

  Is dit voor u van toepassing? Om erachter te komen, raadpleeg onze 

  « Voorbeeldigheidsgids »

  Als uw resultaat "Verhoging voor voorbeeldigheid op sociaal vlak" of "Verhoging voor voorbeeldigheid op milieu- en sociaal vlak" is en u het gevraagde bewijs kunt bezorgen*, dan hebt u recht op een verhogingVergeet niet "Ja, voorbeeldig op sociaal vlak" aan te vinken op het premieaanvraagformulier.

  * Als u meerdere vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebt: 
  In de resultaten moet u het volgende verkrijgen: ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de onderneming aan te tonen, ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de vestigingseenheid aan te tonen, en dit voor al uw vestigingseenheden in het Brussels Gewest. 

Enkele typische situaties:

 • Uw onderneming voldoet aan geen van de verhogingscriteria: u geniet het basistarief van 25% op de in aanmerking komende kosten excl. btw.
 • Uw micro-onderneming is een starter: u geniet het basistarief van 25% + 25% verhoging, dus een premie van 50%.
 • Uw kleine onderneming van zeven jaar oud is erkend als “voorbeeldig” op milieu- en sociaal vlak. De berekening is als volgt: basistarief van 25% + 30% + 30% verhogingen. U geniet dan de maximale tegemoetkoming van 70%.

Houd rekening met de deadlines!

Wanneer moet de aanvraag worden ingediend?

Uiterlijk de dag vóór de start van de opdracht moet u uw aanvraag indienen via MijnBEW,

  • Bankuittreksel
  • Een volmacht
  • De (op het moment van de aanvraag geldige) offerte
  • Curriculum vitae
  • Uittreksel uit het handelregister
  • Een volmacht
  • Het bewijs van voorbeeldigheid op sociaal vlak 
  • Het bewijs van voorbeeldigheid op milieuvlak
    

    

💡Uw aanvraag werd correct ingediend als u een ontvangstbevestiging ontvangt. 

Als uw dossier onvolledig is, zult u binnen vijftien dagen worden verwittigd en hebt u een maand om de ontbrekende documenten via het platform op te sturen. 

Maximaal vier maanden na de ontvangst van uw volledige aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u zijn beslissing over het al dan niet toekennen van de subsidie via MijnBEW meedelen.

Wanneer moet de opdracht worden gestart?

De opdracht start:

 • ten vroegste de dag volgend op de datum waarop u uw aanvraag hebt ingediend en
 • ten laatste drie maanden na de datum van kennisgeving van de toekenningsbeslissing door Brussel Economie en Werkgelegenheid via MijnBEW.   

Wanneer wordt de premie betaald?

U hebt twaalf maanden vanaf de datum van kennisgeving van de toekenningsbeslissing om de verantwoordingsstukken via MijnBEW op te sturen. 

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal u vervolgens op de hoogte brengen van het bedrag waarvoor u in aanmerking komt. U zult dan een schuldvordering moeten invullen. Zodra u deze schuldvordering hebt terugbezorgd, ontvangt u de volledige premie zo snel mogelijk. 

Vraag de digitaliseringspremie aan!

  Vraag de premie aan 

 

Opgelet! Deze premie maakt deel uit van het belastbare inkomen van uw onderneming. De premie moet daarom worden opgenomen in uw belastingaangifte.

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Ontdek ook onze andere premies:

Terug naar boven