Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Premie toegankelijkheid

Is uw bedrijf toegankelijk voor klanten met een beperkte mobiliteit, ouderen of personen met kinderwagens? Met de toegankelijkheidspremie kunnen uw investeringen om hen een vlottere toegang te bieden tot 70% gedekt worden. 

Komt u in aanmerking voor deze premie? 

Gebruik onze tool om erachter te komen.

Op welke premies hebt u recht?

Uw onderneming moet een kmo zijn met minstens een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en moet actief zijn in een van de in aanmerking komende sectoren.

Om in aanmerking te komen voor deze premie gelden bovendien de volgende voorwaarden. Uw bedrijf:

 • moet een economisch en handelsoogmerk hebben en mag niet voor meer dan 75% door de overheid worden gefinancierd;
 • mag geen € 300.000 aan de-minimissteun hebben ontvangen tijdens het lopende fiscale jaar en de twee voorgaande fiscale jaren;
 • moet in orde zijn met betrekking tot de verplichtingen inzake bekendmaking en neerlegging van de jaarrekeningen overeenkomstig Boek III van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 • moet de premieaanvraag indienen alvorens een investeringsprogramma te starten dat voldoet aan de onderstaande criteria;
 • moet over een diversiteitsplan beschikken als er meer dan 50 werknemers in dienst zijn. 

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Voor welke types investeringen? 

Voorwerp

De investeringen die de toegang voor personen met een beperkte mobiliteit, ouderen of personen met kinderwagens tot handelspanden bevorderen, met inbegrip van het sanitair van het bedrijf, hebben betrekking op uitgaven voor toestellen, uitrustingen of aanpassingen om: 

 1. Elementen te installeren die deze toegang vergemakkelijken 
 2. Bestaande installaties te wijzigen 

Deze investeringen moeten voldoen aan de voorwaarden van de de-minimisverordening. 

Voorwaarden

Investeringen ter ondersteuning van de omvorming moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • ze belopen minstens € 1.000 

Deze investeringen moeten

 • voorzichtig en redelijk beheerd worden: buitensporige uitgaven zijn niet toegestaan;
 • betrekking hebben op nieuwe of tweedehands goederen, voor zover die laatste aangekocht worden bij een professional van wie de activiteit betrekking heeft op de verkoop, de recuperatie, de valorisatie, het hergebruik of de recyclage van dergelijke goederen en er een garantieperiode van minstens zes maanden aan verbonden is; 
 • het eigendom van het bedrijf betreffen: investeringen bestemd voor de verhuur zijn niet toegestaan (tenzij de verhuring van die investering een aanvulling vormt op de dienstverlening van de begunstigde); 
 • door het bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden geëxploiteerd (exportinvesteringen m.b.t. het buitenland zijn bv. niet toegestaan);
 • worden verricht volgens de geldende wetten en reglementen inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening, leefmilieu, … 
 • Geboekt zijn als vaste activa in de jaarrekeningen (rechtspersonen) of in de tabel van de afschrijvingen (natuurlijke personen).

Deze investeringen mogen niet het volgende betreffen

 • Goederen die toebehoren aan een aandeelhouder of aan een onderneming die tot dezelfde groep behoort als de rechtspersoon-verwerver.

Duur

De investeringen moeten plaatsvinden en worden betaald binnen maximaal 12 maanden na de kennisgeving van de toekenning. 

 • De investeringen moeten worden opgenomen onder materiële vaste activa.

 • Enkel de investeringen die betrekking hebben op het professioneel gebruikte deel van het bedrijf zijn toegestaan. Het deel bestemd voor de economische activiteit moet duidelijk identificeerbaar en gevaloriseerd zijn. Het gemengde karakter van een gebouw is vastgelegd in een document: stedenbouwkundige vergunning, basisakte, koopakte of huurovereenkomst.

 • Transport-, installatie- en montagekosten zijn toegestaan, voor zover ze zijn opgenomen onder materiële vaste activa.

Vervult u al deze voorwaarden? 

Vraag de premie aan 

Welk tegemoetkomingspercentage en welke verhogingen?

De premie bestaat uit een basistarief en, onder bepaalde voorwaarden, uit een of meer verhogingen binnen de grenzen van de vastgelegde plafonds.

Tegemoetkomingspercentage 

 • Basis: 50% van de in aanmerking komende uitgaven als geen van de onderstaande criteria wordt vervuld.
 • Plafond: Maximaal 70% van de in aanmerking komende uitgaven als aan verschillende van de onderstaande criteria wordt voldaan. 
 • Het totaalbedrag van de steun is maximaal € 80.000
 • Minimumbedrag van elke factuur: € 500
 • Maximaal één gesubsidieerde investering per kalenderjaar. 

Verhogingen 

Verhogingen variëren naargelang het profiel van uw onderneming. 

 • Uw onderneming is minder dan vier jaar ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

  👉 Controleer de grootte van uw onderneming

 • U krijgt deze verhoging als uw onderneming erkend is als een “voorbeeldige onderneming op milieuvlak”.
  Is dit voor u het geval? om erachter te komen.

  « Voorbeeldigheidsgids »

  Indien u als resultaat “Verhoging voor voorbeeldigheid op milieuvlak” of “Verhoging voor voorbeeldigheid op sociaal en milieuvlak” hebt behaald en u het gevraagde bewijs* kunt bezorgen, dan komt u in aanmerking voor een verhogingVergeet niet “Ja, voorbeeldig op milieuvlak” aan te vinken op het premieaanvraagformulier.

  * Als u meerdere vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebt: 
  In de resultaten moet u het volgende verkrijgen: ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de onderneming aan te tonen, ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de vestigingseenheid aan te tonen, en dit voor al uw vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 • U krijgt deze verhoging als uw onderneming erkend is als een “voorbeeldige onderneming op sociaal vlak”.
  Is dit voor u het geval?

  « Voorbeeldigheidsgids »

   om erachter te komen. Als uw resultaat “Verhoging voor voorbeeldigheid op sociaal vlak” of “Verhoging voor voorbeeldigheid op milieu- en sociaal vlak” is en u het gevraagde bewijs kunt bezorgen*, dan hebt u recht op een verhogingVergeet niet “Ja, voorbeeldig op sociaal vlak” aan te vinken op het premieaanvraagformulier.

  * Als u meerdere vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebt: 
  In de resultaten moet u het volgende verkrijgen: ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de onderneming aan te tonen, ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de vestigingseenheid aan te tonen, en dit voor al uw vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Enkele typische situaties:

 • Uw onderneming voldoet aan geen van de verhogingscriteria: u geniet het basistarief van 50% op de in aanmerking komende kosten excl. btw. 
 • Uw onderneming is een starter: u geniet het basistarief van 50% + 10% verhoging, dus een premie van 60%.
 • Uw onderneming van zeven jaar oud is erkend als "voorbeeldig" op milieu- en sociaal vlak. De berekening is als volgt: basistarief van 50% + 10% + 10% verhogingen.  U geniet een tegemoetkoming van maximaal 70% op de in aanmerking komende kosten exclusief btw.

Houd rekening met de deadlines! 

Wanneer moet de aanvraag worden ingediend? 

Voordat u uw investeringsprogramma uitvoert, geeft u uw aanvraag via MijnBEW met de volgende bijlagen

  • Bankafschrift
  • Een kopie van de volmacht
  • Het bewijs van voorbeeldigheid op sociaal vlak 
  • Het bewijs van voorbeeldigheid op milieuvlak 

💡Uw aanvraag werd correct ingediend als u een ontvangstbevestiging ontvangt. 

Als uw dossier onvolledig is, zult u binnen vijftien dagen worden verwittigd en hebt u een maand om de ontbrekende documenten via het platform op te sturen. 

Maximaal vier maanden na de ontvangst van uw volledige aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u zijn beslissing over het al dan niet toekennen van de premie meedelen, telkens via MijnBEW.

Wanneer wordt de premie betaald? 

U hebt twaalf maanden vanaf de datum van kennisgeving van de toekenningsbeslissing om de verantwoordingsstukken via MijnBEW op te sturen. 

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal u vervolgens op de hoogte brengen van het bedrag waarvoor u in aanmerking komt. U zult dan een schuldvordering moeten invullen. Nadat u deze schuldvordering hebt terugbezorgd, ontvangt u de volledige premie zo snel mogelijk. 

Vraag de toegankelijkheidspremie aan!

Vraag de premie aan 

Opgelet! Deze premie maakt deel uit van het belastbare inkomen van uw onderneming. De premie moet daarom worden opgenomen in uw belastingaangifte.

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Terug naar boven