Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Terugbetaling aan de werkgever

Tijdens het educatief verlof van de werknemer betaalt de werkgever diens loon. Na de opleiding zal deze som aan de werkgever terugbetaald worden, ten bedrage van € 22,07 per uur van betaald educatief verlof. Hiertoe dient de werkgever, of diens sociaal secretariaat, een terugbetalingsaanvraag in te dienen volgens de hierna beschreven modaliteiten.

⚠️ OpgeletVoor terugbetalingsaanvragen met betrekking tot het schooljaar 2022-2023 gelden nog de oude regels. Enkel de indexering van het forfait naar € 22,07 is reeds van toepassing.

Raadpleeg de regels van toepassing op schooljaar 2022-2023

Indiening van de terugbetalingsdossiers : 

Enkel aanvragen digitaal ingediend worden via het MijnBEW-platform, komen in aanmerking voor terugbetaling.

Niets is eenvoudiger dan online een terugbetalingsdossier voor betaald educatief verlof in te dienen: het volstaat op onderstaande knop te klikken om toegang te krijgen tot MijnBEW en snel een account aan te maken op basis van verschillende beschikbare authentificatiemiddelen.

Laat u vervolgens leiden door de interface om uw aanvraag te vervolledigen (maak gebruik van de trefwoorden "betaald educatief verlof" om het formulier te verkrijgen), kies van bij het begin de verwerkingstaal van uw keuze en vul de stappen een voor een in tot aan de handtekening van uw ingevulde aanvraag.

Terugbetaling online aanvragen

Wanneer de terugbetalingsaanvraag indienen?

Elke aanvraag met betrekking tot het schooljaar 2022-2023 moet worden ingediend tussen 1 september 2023 en 31 december 2023.

Kijk goed na of u alle nodige documenten voor een volledige aanvraag heeft ontvangen vooraleer de aanvraag aan het bestuur voor te leggen (attest van het laatste cursustrimester en/of in voorkomend geval attesten van deelneming aan de tweede zittijd).  

Waar de aanvraag indienen?

De terugbetalingsaanvragen moeten via het online formulier (zie knop hierboven) gericht worden aan Brussel Economie en Werkgelegenheid indien de terugbetaling betrekking heeft op werknemers die tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indien de werknemers die betaald educatief verlof gekregen hebben, werken bij vestigingseenheden in verschillende gewesten, moet u uw aanvraag indienen bij elk betrokken gewest. Het is niet mogelijk één enkele terugbetalingsaanvraag in te dienen bij het gewest waar de maatschappelijke zetel van de onderneming is gevestigd.

Mocht een werknemer tijdens het schooljaar in verschillende gewesten gewerkt hebben: raadpleeg dan de bijzondere procedure.

Voor werknemers die in het Vlaams of het Waals Gewest tewerkgesteld zijn, moeten de terugbetalingsaanvragen ingediend worden op de volgende adressen:

Vlaams Gewest
Departement Werk en Sociale Economie
Betaald Educatief Verlof
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
Tel.: 02/553 17 00
E-mail: vlaamsopleidingsverlof@vlaanderen.be

Waals Gewest
FOREM
Congé-éducation payé
Boulevard Tirou 104
6000 CHARLEROI
Tel.: 0800/93 946
E-mail: conge.education@forem.be

 

Hoe mijn aanvraag indienen?

Dien één enkele aanvraag in per schooljaar (educatief verlof genomen in de periode van 1 september tot 31 augustus van het volgende jaar) voor alle werknemers.

Vul het onlineterugbetalingsformulier in, waaraan u het volgende toevoegt:

 1. Een bankattest ter authentificatie van de houder van de rekening met betrekking tot het rekeningnummer dat in de schuldvordering staat vermeld.
  Een schermafdruk van een bank- of boekhoudtoepassing wordt ook aanvaard als de houder van de rekening, het IBAN-nummer en de bankinstelling worden vermeld. Elk ander niet-officieel attest zal worden geweigerd.
   
 2. Een individuele fiche (.xls) per werknemer.
  Verderop vindt u meer uitleg over de manier waarop de schuldvordering en de individuele fiche(s) ingevuld moeten worden.
   
 3. Voeg de door de opleidingsinstelling ingevulde nauwgezetheidsattesten toe aan de individuele fiche van de werknemer om de inschrijving van de werknemer voor en de nauwgezetheid bij de opleiding te bewijzen.
   
 4. Voeg, naargelang het geval, ook nog het volgende toe aan uw onlineformulier:
 • Als het gaat om volumineuze dossier: een schuldvordering (.pdf) met daarin alle betrokken werknemers;
 • Indien meer dan 15 werknemers educatief verlof hebben genoten: de lijst met werknemers (.xlsx);
 • een verklaring op eer van de werknemer met vermelding van het hoogste studieniveau (laatst behaalde diploma) in het kader van verhoging voor getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs, of waarin staat dat hij/zij geen diploma hoger secundair onderwijs heeft (als hij/zij een basisopleiding volgt of een opleiding voor het verkrijgen van een diploma hoger secundair onderwijs): Verklaring hoogste diploma (.pdf)

Online formulier

Opgelet: het officiële ontvangstbewijs en de officiële betalingsmelding zullen rechtstreeks naar uw MijnBEW-account worden gestuurd.

U ontvangt eveneens een kennisgeving per e-mail van elke verwerking van het Bestuur en/of elke actie van u: let erop een geldig e-mailadres in te voeren en regelmatig uw spamberichten na te kijken ingeval uw e-mailprovider de berichten van Brussel Economie en Werkgelegenheid zou blokkeren.

E-mailverkeer is ook mogelijk indien uw dossier onvolledig is, let er dus op ons te verwittigen wanneer uw contactpersoon gewijzigd is.

Individuele fiche

Er moet een individuele fiche ingevuld worden voor elke werknemer.

Deze fiche bevat alle uren/dagen educatief verlof die in de loop van het schooljaar worden toegekend.

De voor elke werknemer opgemaakte individuele fiches moeten alfabetisch worden gerangschikt. De werknemers moeten in dezelfde volgorde worden opgenomen op het onlineformulier.

Vermeld in de eerste kolom het gebruik van het verlof.
Vul per dag het aantal uren educatief verlof in dat de werknemer heeft genomen. Gebruik indien nodig een symbool met uitleg onder de tabel.

In de kolom "totaal aantal uren per maand" moet per maand aantal genomen uren educatief verlof worden vermeld.

Bij de arbeidsduur geeft u de arbeidsduur per week en per dag aan. U vermeldt ook of de prestatie-uren vast of variabel zijn.  U preciseert het uurrooster indien werk en opleiding samenvallen.

Wie kan de aanvraag indienen?

De werkgever dient de aanvraag om terugbetaling in. Hij kan dit ook aan een sociaal secretariaat toevertrouwen.

Als een werkgever aan een sectorfonds een mandaat geeft om zijn schuldvordering betreffende het betaald educatief verlof in te dienen en de verschuldigde bedragen te ontvangen, moet hij:

 1. Een afschrift van dit mandaat toevoegen, dat het volgende bepaalt:
  • De werkgever geeft het fonds een volmacht om:
  • voor hem en in zijn naam de verplichtingen te vervullen die de wetgeving aangaande het betaald educatief verlof oplegt, in het bijzonder om de terugbetalingsaanvragen in te dienen voor de toegekende verloven;
  • de betrokken verschuldigde sommen te ontvangen op de rekening van het fonds voor bestaanszekerheid: BIC- en IBAN-nummer
 2. Een bankattest en/of een uittreksel van de bankrekening van het lopende jaar bezorgen, waaruit blijkt dat het wel degelijk een bankrekening van het fonds betreft.

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Vanaf het schooljaar 2023-2024: het totale bedrag voor terugbetaling van bezoldiging en sociale zekerheidsbijdragen is beperkt tot € 700.000 per werkgever per kalenderjaar. Als de werkgever het plafond van € 700.000 overschrijdt, behoudt de werknemer zijn recht op betaald educatief verlof met behoud van zijn normale loon, dat op de gebruikelijke vervaldag betaald moet worden.

De werkgever zal per goedgekeurd uur betaald educatief verlof een eenmalig forfaitair bedrag ontvangen.

Sinds het schooljaar 2022-2023 wordt de terugbetaling aan de werkgever door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beperkt tot 22,07 euro per uur.

Terug naar boven