Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Terugbetaling aan de werkgever

Tijdens het educatief verlof van de werknemer betaalt de werkgever diens loon. Na de opleiding zal deze som aan de werkgever terugbetaald worden (ten bedrage van € 21,30/uur van betaald educatief verlof). Hiertoe dient de werkgever, of diens sociaal secretariaat, een terugbetalingsaanvraag in te dienen volgens de hierna beschreven modaliteiten.

Indiening van de terugbetalingsdossiers 2019-2020: 

Via het MijnBEW-platform kunt u uw aanvraag voor terugbetaling van betaald educatief verlof meteen online indienen.

Klik op onderstaande knop om toegang te krijgen tot MijnBEW en maak snel een account aan op basis van uw ondernemingsnummer (Kruispuntbank van Ondernemingen) en een persoonlijk wachtwoord.

Laat u vervolgens gidsen door de interface om uw aanvraag op te starten:
(Nieuwe aanvraag > Subsidie betaald educatief verlof > Vul uw aanvraag in > Volg de verschillende stappen > Teken het aanvraagformulier > Stuur de aanvraag op)

De aanvragen moeten uiterlijk op 31 januari 2021 worden ingevuld en bij de administratie worden ingediend.

Terugbetaling online aanvragen

Voordelen van dit nieuwe systeem:

 • Gemakkelijkere samenstelling van uw dossier (bv. van thuis uit)
 • Geen lijvige papieren dossiers meer, snelle verzending
 • Geen (aangetekende) verzending meer nodig via de post
 • Online opvolging van de status van uw aanvraag

Belangrijk om te weten : Digitale dossiers zullen prioritair behandeld worden. Het indienen van papieren dossiers wordt dus afgeraden.

Wanneer de terugbetalingsaanvraag indienen?

De dossiers betreffende het school jaar 2019-2020 moeten ingediend zijn ten vroegste op 1 september 2020 en ten laatste op 31 december 2020 (deze deadline werd uitzonderlijk verlengd tot 31 januari 2021)

Waar moet deze aanvraag ingediend worden?

Terugbetalingsaanvragen moeten via het online formulier (zie knop hierboven) worden bezorgd aan Brussel Economie en Werkgelegenheid als de terugbetalingsaanvraag betrekking heeft op werknemers die tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd is.

Als de werknemers die betaald educatief verlof gekregen hebben tewerkgesteld zijn in vestigingseenheden die in verschillende gewesten gelegen zijn, moet bij elk betrokken gewest een aanvraag ingediend worden. Het is niet mogelijk om één gezamenlijke aanvraag in te dienen op naam van de maatschappelijke zetel.

Indien een werknemer gedurende het schooljaar in verschillende regio's tewerkgesteld was
Raadpleeg dan de bijzondere procedure.

Voor werknemers die in het Vlaams of het Waals Gewest tewerkgesteld zijn, moeten de terugbetalingsaanvragen ingediend worden op de volgende adressen:

Vlaams Gewest
Departement Werk en Sociale Economie
Betaald Educatief Verlof
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
Tel.: 02/553 18 00
E-mail: educatiefverlof@vlaanderen.be
 

Waals Gewest
FOREM
Congé-éducation payé
Boulevard Tirou 104
6000 CHARLEROI
Tel.: 071/20 61 11
E-mail: conge.education@forem.be

 

Hoe de aanvraag indienen?

De aanvraag per schooljaar (voor educatief verlof toegekend in de periode van 01/09 tem 31/08 van het volgende jaar) indienen voor alle werknemers samen..

1) De formulieren invullen:

Verder op deze pagina vindt u meer uitleg over de manier waarop de schuldvordering en de individuele steekkaart(en) ingevuld moeten worden.

2) Een bankattest bijvoegen dat de identiteit van de rekeninghouder staat voor het rekeningnummer dat is vermeld in de schuldvordering.

3) De originele getuigschriften bij de individuele steekkaart van de werknemer voegen om de inschrijving en het nauwgezet bijwonen van de opleiding te bewijzen.

4) Verder nog bijvoegen (naargelang het geval):

 • het bewijs dat er lesuren samenvallen met arbeidstijd (voor werknemers <4/5 tewerkgesteld met een vast uurrooster of bij gebruik van de verhoogde maxima bij het samenvallen van lesuren en werkuren);
 • een kopie van de arbeidsovereenkomst (voor variabele deeltijdsen);
 • een verklaring op eer van de werknemer dat hij nog geen diploma hoger secundair onderwijs bezit (indien hij een opleiding basiseducatie volgt of een opleiding die leidt naar een eerste diploma hoger secundair onderwijs):

verklaring hoogste diploma

5) De aanvraag stuurt u naar het adres dat op het formulier vermeld staat.

Aangifte van schuldvordering

Op dit formulier vult u uw gegevens in. Vermeld ook de verschillende vestigingen waarvoor de aanvraag wordt ingediend.

De aangifte van schuldvordering voor de terugbetaling van het betaald educatief verlof voor het schooljaar 2019-2020 moet per post ingediend worden bij Brussel Economie en Werkgelegenheid uiterlijk op 31 december 2020

Opgelet: de ontvangstbevestiging en de mededeling van de betaling aan de werkgever gebeuren uitsluitend via e-mail.  Alle mededelingen betreffende het dossier gebeuren via e-mail die naar de contactpersonen, die vermeldt staan in de correspondentiegegevens, gezonden worden.

Vermeld de werknemers op de schuldvordering in alfabetische volgorde.
Het terugbetaalbaar bedrag zal door de dienst berekend worden.
Vul ook het rekeningnummer in waarop dit bedrag gestort kan worden en stuur ons een rekeninguittreksel van die bankrekeing.

Vergeet niet de schuldvordering te dateren en origineel te ondertekenen.

Individuele steekkaart

Vul slechts één steekkaart in per werknemer voor al het educatief verlof toegestaan in de loop van het schooljaar dat u terugvordert.

Zorg dat alle steekkaarten in alfabetische volgorde gerangschikt worden zoals op de schuldvordering.

Vervolledig de gegevens van de werknemer.
Bij statuut, betekent (A) arbeider en (B) bediende.

In de eerste tabel duidt u het gebruik van het educatief verlof aan. U vult per dag het aantal uren educatief verlof in dat werd opgenomen door de werknemer.
Indien nodig werkt u met een symbool dat u buiten de tabel verklaart.

In de kolom "totaal maandelijkse uren" of "totaal per maand" komt het totaal aantal uren educatief verlof dat per maand werd opgenomen.

Bij de arbeidsduur vult u de prestaties van de werknemer per week en per dag in.
Duid ook aan of de prestaties vast of variabel zijn.
Detailleer het uurrooster (eventueel met een bijlage) indien u wil bewijzen dat er lesuren samenvallen met werkuren.

Vergeet niet de individuele steekkaart te dateren en origineel te ondertekenen.

Wie kan de aanvraag indienen?

De werkgever dient de aanvraag om terugbetaling in. Hij kan dit ook aan een sociaal secretariaat toevertrouwen.

Als een werkgever aan een sectorfonds een mandaat geeft om zijn schuldvordering betreffende het betaald educatief verlof in te dienen en de verschuldigde bedragen te ontvangen, moet hij:

 1. Een afschrift van dit mandaat toevoegen, dat het volgende bepaalt:
  • De werkgever geeft het fonds een volmacht om:
  • voor hem en in zijn naam de verplichtingen te vervullen die de wetgeving aangaande het betaald educatief verlof oplegt, in het bijzonder om de terugbetalingsaanvragen in te dienen voor de toegekende verloven;
  • de betrokken verschuldigde sommen te ontvangen op de rekening van het fonds voor bestaanszekerheid: BIC- en IBAN-nummer
 2. Een bankattest en/of een uittreksel van de bankrekening van het lopende jaar bezorgen, waaruit blijkt dat het wel degelijk een bankrekening van het fonds betreft.

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

De werkgever zal per goedgekeurd uur betaald educatief verlof een enig forfaitair bedrag ontvangen.

Sinds het schooljaar 2014/2015 wordt de terugbetaling aan de werkgever door het gewest beperkt tot een enig forfaitair bedrag van 21,30 euro per uur.

Terug naar boven