Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Hervorming van het betaald educatief verlof in het Brussels Gewest

Deze hervorming gaat in vanaf het academiejaar 2023-2024 en geldt alleen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gewestelijke bevoegdheid). Het adres van de bedrijfszetel (of vestigingseenheid) van de werkgever bepaalt welk gewest verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag.

⚠️ Opgelet : De veranderingen die deze hervorming met zich meebrengt, hebben alleen betrekking op de punten die hieronder worden besproken. Het werkingsprincipe van het betaald educatief verlof blijft ongewijzigd.

Begunstigde deeltijdse werknemers

De beperking van het gebruik van het betaald educatief verlof op basis van het uurrooster (variabel of vast) en het samengaan van werk/opleiding wordt geschrapt. Voortaan is de voorwaarde voor het recht op betaald educatief verlof dat het arbeidsstelsel minstens 25% van een voltijdse baan vertegenwoordigt. Voor het betaald educatief verlof geldt nog steeds de regel van evenredigheid met het aantal gewerkte uren.
De werkbreuk, zoals vermeld in de DmfA van de maand september van het opleidingsjaar (of van de maand van het begin van de opleiding als de maand september geen recht geeft) bepaalt het aantal uren betaald educatief verlof voor het hele schooljaar.

Erkende beroepsopleidingen

Om recht te geven op betaald educatief verlof, moet een beroepsopleiding minstens 32 (fysieke of digitale) contacturen omvatten. Onlineplatforms voor zelfopleiding worden niet erkend. Praktijkwerk aan het einde van de studie, projecten en scripties, evenals begeleide en beoordeelde stages en beroepsactiviteiten, worden gelijkgesteld met contacturen, maar kunnen niet worden meegeteld voor het minimumaantal uren dat de opleiding moet omvatten om recht te geven op betaald educatief verlof. 

⚠️Het is mogelijk dat een opleiding bestaat uit contacturen en asynchroon leren (toegang tot een platform, video's en oefeningen beschikbaar met automatische resultaten, enz.). In dit geval worden alleen de contacturen meegeteld voor het recht en de aanwezigheidsuren voor de berekening van het jaarlijkse maximumaantal uren betaald educatief verlof

Wijzigingen ten gevolge van de hervorming voor de categorie “beroepsopleidingen”  

Kunstonderwijs

(beperkt leerplan)

Opleidingen die behoren tot de plastische, visuele en ruimtelijke kunsten en georganiseerd worden door instellingen die door de bevoegde autoriteiten erkend zijn.
Hoger onderwijs Alle bachelors, graduaten en masters (opleiding overdag of ‘s avonds).
Alle opleidingen die een getuigschrift opleveren van minstens 10 studiepunten.
Voorbereidende en schakeljaren worden eveneens erkend.

Volwassenenonderwijs

Voortdurende vorming in de middenstand

Het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 wordt opgeheven. Erkenning van alle opleidingen die worden georganiseerd door instellingen die erkend zijn door de bevoegde autoriteiten of waarin de regelgeving met betrekking tot permanente opleiding voorziet.

Er zijn geen wijzigingen te melden voor opleidingen in de landbouwsector, opleidingen die voorbereiden op een knelpuntberoep of de midden-/universitaire jury. Het volledige competentievalideringstraject dat wordt georganiseerd door of in erkende valideringscentra geeft nu recht op betaald educatief verlof. Het principe van erkenning via federale beslissingen en gewestelijke goedkeuringen voor opleidingen die niet automatisch worden erkend, blijft behouden.

Oriëntatie- en begeleidingsacties voor werknemers die enkel een getuigschrift of een diploma van hoger secundair onderwijs hebben, worden gelijkgesteld aan beroepsopleidingen en kunnen het voorwerp uitmaken van een aanvraag tot erkenning bij de Brusselse erkenningscommissie.

Sommige beroepsopleidingen die op de werkvloer worden gegeven, worden eveneens erkend, zie artikel 7 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 29 juni 2023.

Maximale duur van het betaald educatief verlof

Maximumaantal uren betaald educatief verlof per jaar (voor een voltijdse equivalent)    
Algemene opleiding 80 Geen verhoging.
Taalopleiding 80 Verhoging tot 130 voor de landstalen, gebarentalen of werkgerelateerde talen. 
Verhoging tot 130 voor werknemers die hoogstens over een getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs beschikken.
Beroepsopleiding 120 Verhoging tot 130 voor werknemers die hoogstens over een getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs beschikken.
Beroepsopleiding + Taalopleiding 120 Verhoging tot 130 voor de landstalen, gebarentalen of werkgerelateerde talen.
Verhoging tot 130 voor werknemers die hoogstens over een getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs beschikken.
Beroepsopleiding + Algemene opleiding 120 Verhoging tot 130 voor werknemers die hoogstens over een getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs beschikken.
Beroepsopleiding 180 Volgens de jaarlijkse lijst van Actiris (opleidingen voor een knelpuntberoep).
Die leidt tot het behalen van een diploma hoger secundair onderwijs.
Basisopleiding (lezen-schrijven-rekenen).
Middenjury / Universitaire jury   Drie keer de wekelijkse werktijd.
Validering van de competenties 120 Het hele competentievalideringsproces dat wordt georganiseerd door of in erkende valideringscentra.

Voor werknemers die enkel beschikken over een getuigschrift of diploma lager secundair onderwijs ligt het maximumaantal uren betaald educatief verlof per jaar vast op 130 uur voor opleidingen die leiden naar het verwerven van digitale basiscompetenties.

In het kader van de verhogingen voor opleidingen van houders van een getuigschrift of diploma hoger/lager secundair onderwijs en werkgerelateerde taalopleidingen moet bij de terugbetalingsaanvraag een verklaring op erewoord worden toegevoegd.

Terugbetaling uren betaald educatief verlof

Het totaalbedrag van de vergoeding voor lonen en sociale bijdragen wordt beperkt tot 700.000 euro per werkgever en per kalenderjaar. Als de werkgever dit plafond van 700.000 euro overschrijdt, behoudt de werknemer zijn recht op betaald educatief verlof met behoud van zijn normale bezoldiging die op de gebruikelijke vervaldag moet worden betaald.

De terugbetaling van het gewest aan de werkgever is vastgelegd op een forfaitair geïndexeerd bedrag van 22,07 euro per uur betaald educatief verlof dat voldoet aan de terugbetalingsvoorwaarden. Deze indexering treedt in werking vanaf de terugbetalingen van het betaald educatief verlof voor het schooljaar 2022-2023.

Terug naar boven