Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Rechthebbende werknemers

Het betaald educatief verlof is een recht dat toekomt aan werknemers uit de privésector en contractuelen bij een autonoom overheidsbedrijf. Ook deeltijdse werknemers hebben recht op betaald educatief verlof, op voorwaarde dat ze minstens 25% van een voltijdse baan tewerkgesteld zijn. Zij hebben recht op een quotum van uren betaald educatief verlof in verhouding tot hun werkbreuk.

Om recht te hebben op betaald educatief verlof moet een werknemer voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Tewerkgesteld zijn in de privésector (de werkgever betaalt een specifieke bijdrage voor het educatief verlof) of contractueel werknemer zijn bij een autonoom overheidsbedrijf (Proximus, Bpost, enz.). De functie moet worden uitgeoefend in een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zijn dus uitgesloten: de statutaire of contractuele werknemers tewerkgesteld bij de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de gemeenten, de OCMW's, de intercommunales alsook het onderwijzend personeel. Het administratief, technisch en werkliedenpersoneel uit het vrij onderwijs hebben wel recht als hun loon ten laste van de instelling zelf valt.
  • De werknemer kan voltijds tewerkgesteld zijn (bij één of meerdere werkgevers) of deeltijds (de werkbreuk moet ten minste 25% van een voltijdse baan uitmaken). Ter herinnering: deeltijds tewerkgestelden hebben recht op een aantal uren betaald educatief verlof dat evenredig is met hun werkbreuk. Werknemers die gebruikmaken van tijdskrediet en ouderschapsverlof worden als deeltijdse werknemers beschouwd. 
    De werkbreuk, zoals vermeld in de DmfA van de maand september van het opleidingsjaar (of van de maand van het begin van de opleiding als de maand september geen recht geeft) bepaalt het aantal uren betaald educatief verlof voor het hele schooljaar.
  • De werknemer moet tewerkgesteld zijn volgens een arbeidsovereenkomst (ook een interimcontract, een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een startbaanovereenkomst, een GESCO-contract, een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten…) of tewerkgesteld zijn zonder overeenkomst onder het gezag van een persoon (bij voorbeeld als werkloze bij een vereniging) bij één of meerdere werkgevers.
Terug naar boven