Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Duur van het verlof

Om een opleiding te volgen heeft de werknemer het recht om, met behoud van zijn normaal loon, op het werk afwezig te zijn gedurende een aantal uren dat overeenstemt met dat van de gevolgde cursussen. Het aantal uren is echter begrensd per schooljaar. Voor het afleggen van de examens van de middenjury of een examen voor de certificering van verworven competenties is er voorzien in een speciale regel.

Opleidingen

Voor het bepalen van het aantal uren betaald educatief verlof komen enkel de effectief aanwezige lesuren in aanmerking. Een lesperiode van 50 minuten geeft recht op één uur educatief verlof.
Het aantal aldus berekende uren is begrensd. De plafonds variëren naargelang de aard van de gevolgde opleiding en liggen soms hoger als de opleiding tijdens de werkuren plaatsvindt.

A) Jaarlijks plafond van 80, 100 of 120 uren

Maximaal aantal verlofuren per schooljaar  
 

Als het lesrooster niet samenvalt met het arbeidsrooster

Als het lesrooster samenvalt met het arbeidsrooster

Beroepsopleiding (uitgezonderd taal) 100 120
Algemene opleiding  80 80
Beroepsopleiding + algemene opleiding  100 120
Academische bachelor of master (lange type, universitair) 120 niet toegelaten
Professionele bachelor (korte type, hogeschool) 100 Mogelijke samenvallende uren *
Taalopleiding 80 80
Taalopleiding + andere beroepsopleiding 100 120

  * In functie van het type opleidinginstituut en van het uurrooster

B) Knelpuntberoepen, diploma secundair onderwijs of opleiding basiseducatie: jaarlijks plafond van 180 uren

In drie gevallen ligt dit plafond op 180 uren:

 1. als de gevolgde opleiding een voorbereiding vormt op de uitoefening van een knelpuntberoep,
 2. als ze leidt naar een eerste diploma secundair onderwijs of
 3. als het gaat om een opleiding basiseducatie voor een werknemer die nog geen diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs heeft.

De opleiding moet bestaan uit een beroepsopleiding, eventueel gekoppeld aan ofwel een algemene opleiding ofwel een taalopleiding.

1) Opleidingen die voorbereiden op knelpuntberoepen

Onder knelpuntberoep wordt verstaan de beroepen die voorkomen op de lijst die jaarlijks door Actiris wordt opgesteld in het kader van de werkloosheidsreglementering. De opleiding moet gestart worden in een jaar waarin ze voorkomt op de lijst van knelpuntberoepen. Ze geeft recht op max. 180u tot het einde van de cyclus.

Deze opleidingen moeten deel uitmaken van een van de zeven volgende opleidingscategorieën die recht geven op betaald educatief verlof:

 1. het onderwijs voor sociale promotie
 2. het deeltijds kunstonderwijs
 3. het hoger onderwijs
 4. de voortdurende vorming in de middenstand
 5. de opleidingen in de landbouw
 6. de opleidingen georganiseerd door de gewestelijke dienst voor beroepsopleiding
 7. de opleidingen die door de erkenningscommissie goedgekeurd worden de opleidingen die door een Paritair Comité goedgekeurd worden

2) Opleidingen die leiden naar een 1ste diploma hoger secundair onderwijs

Opleidingen voor sociale promotie of opleidingen georganiseerd door erkende onderwijsinstellingen met het oog op het verkrijgen van het equivalent van een getuigschrift secundair onderwijs, geven de werknemer recht op maximaal 180 uur betaald educatief verlof, mits de werknemer niet reeds in het bezit is van een diploma of getuigschrift van secundair onderwijs.

3) Opleidingen basiseducatie

Alle opleidingen die georganiseerd worden door de Centra voor Basiseducatie (www.basiseducatie.be) komen in aanmerking voor het maximum van 180u voor de deelnemers die niet beschikken over een diploma hoger secundair onderwijs.

Middenjury of examen van certificering van verworven competenties

Voor het examen van de middenjury en het examen van certificering van verworven competenties wordt het aantal verlofuren als volgt bepaald:

Aantal verlofuren
Examen Middenjury

Driemaal de wekelijkse arbeidsduur

Examen van certificering van verworven competenties

8 uren, op de dag van het examen

In deze gevallen bezorgt de werknemer aan de werkgever:

 • een bewijs van inschrijving voor de examens,
 • een bewijs van deelname (met vermelding data van de afgelegde examens).

Volgt u meerdere modules? Zijn uw lessen verspreid over meerdere schooljaren? Enz

Raadpleeg de rubriek FAQ.
Terug naar boven