Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Duur van het verlof

Om een opleiding te volgen heeft de werknemer het recht om, met behoud van zijn normaal loon, op het werk afwezig te zijn gedurende een aantal uren dat overeenstemt met dat van de gevolgde cursussen. Het aantal uren is echter begrensd per schooljaar. Voor het afleggen van de examens van de middenjury of een examen voor de validering van verworven competenties geldt een speciale regeling.

Opleidingen

De getoonde maxima gelden voor een voltijds equivalente werknemer. Ter herinnering: een werknemer die deeltijds tewerkgesteld is (minstens ¼ tijd) heeft recht op betaald educatief verlof evenredig met het deel van de werkbreuk.

Voor het bepalen van het aantal uren betaald educatief verlof komen enkel de effectief aanwezige lesuren in aanmerking. Een lesperiode van 50 minuten geeft recht op één uur educatief verlof. Het aantal aldus berekende uren is begrensd. De plafonds variëren naargelang de aard van de gevolgde opleiding.

⚠️Het is mogelijk dat een opleiding bestaat uit contacturen en asynchroon leren (toegang tot een platform, video's en oefeningen beschikbaar met automatische resultaten, enz.). In dit geval worden alleen de contacturen meegeteld voor het recht en de aanwezigheidsuren voor de berekening van het jaarlijkse maximumaantal uren betaald educatief verlof.

Het tijdschema van de opleiding (al dan niet gegeven tijdens de werkuren) heeft geen invloed meer op het maximale betaalde educatieve verlof. Bovendien zijn er nu in bepaalde gevallen verhogingen van het recht voorzien (zie onderstaande tabel):

Maximumaantal uren betaald educatief verlof per jaar (voor een voltijdse equivalent) 
Algemene opleiding 80Geen verhoging.
Taalopleiding80Verhoging tot 130 voor de landstalen, gebarentalen of werkgerelateerde talen. 
Verhoging tot 130 voor werknemers die hoogstens over een getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs beschikken.
Beroepsopleiding120Verhoging tot 130 voor werknemers die hoogstens over een getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs beschikken.
Beroepsopleiding + taalopleiding 120Verhoging tot 130 voor de landstalen, gebarentalen of werkgerelateerde talen. 
Verhoging tot 130 voor werknemers die hoogstens over een getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs beschikken.
Beroepsopleiding + algemene opleiding 120Verhoging tot 130 voor werknemers die hoogstens over een getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs beschikken.
Algemene opleiding + taalopleiding120Verhoging tot 130 voor de landstalen, gebarentalen of werkgerelateerde talen.
Verhoging tot 130 voor werknemers die hoogstens over een getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs beschikken
Beroepsopleiding180Volgens de jaarlijkse lijst van Actiris (opleidingen voor een knelpuntberoep).
Die leidt tot het behalen van een diploma hoger secundair onderwijs.
Basisopleiding (lezen-schrijven-rekenen).
Examencommissie, examencontract 3 keer de wekelijkse werktijd
Erkenning van verworven competenties120Het hele competentievalideringsproces dat wordt georganiseerd door of in erkende valideringscentra.

A) Verhoging van het aantal uren betaald educatief verlof (BEV)

De werknemer heeft recht op aanvullende BEV-uren in de volgende gevallen:

 1. Het betreft een erkende taalopleiding voor het leren van een van de landstalen (Frans, Nederlands, Duits), gebarentaal of een taal die verband houdt met de functie. De werknemer heeft recht op de toeslag ongeacht zijn/haar kwalificatieniveau.
 2. Werknemers met niet meer dan een diploma hoger secundair onderwijs hebben recht op de toeslag voor beroepsopleidingen.
 3. Een werknemer met niet meer dan een diploma lager secundair onderwijs heeft recht op de aanvulling voor opleidingen die het verwerven van numerieke basisvaardigheden mogelijk maken.

B) Knelpuntberoepen, diploma secundair onderwijs of opleiding basiseducatie: jaarlijks plafond van 180 uren

In drie gevallen ligt dit plafond op 180 uren:

 1. als de gevolgde opleiding een voorbereiding vormt op de uitoefening van een knelpuntberoep,
 2. als ze leidt naar een eerste diploma secundair onderwijs of
 3. als het gaat om een opleiding basiseducatie voor een werknemer die nog geen diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs heeft.

1) Opleidingen die voorbereiden op knelpuntberoepen

Onder knelpuntberoep wordt verstaan de beroepen die voorkomen op de lijst die jaarlijks door Actiris wordt opgesteld (.pdf) in het kader van de werkloosheidsreglementering. De opleiding moet gestart worden in een jaar waarin ze voorkomt op de lijst van knelpuntberoepen. Ze geeft recht op max. 180u tot het einde van de cyclus.

Deze opleidingen moeten deel uitmaken van een van de zeven volgende opleidingscategorieën die recht geven op betaald educatief verlof:

 1. Het volwassenenonderwijs / onderwijs voor "promotion sociale";
 2. Het deeltijds kunstonderwijs;
 3. Het hoger onderwijs;
 4. De voortdurende vorming in de middenstand;
 5. De opleidingen in de landbouw;
 6. De opleidingen georganiseerd door de gewestelijke dienst voor beroepsopleiding;
 7. De opleidingen die door de Brusselse erkenningscommissie goedgekeurd worden en de opleidingen die door een Paritair Comité goedgekeurd worden.

2) Opleidingen die leiden naar een 1ste diploma hoger secundair onderwijs

Opleidingen voor volwassenenonderwijs of opleidingen georganiseerd door erkende onderwijsinstellingen met het oog op het verkrijgen van het equivalent van een getuigschrift secundair onderwijs, geven de werknemer recht op maximaal 180 uur betaald educatief verlof, mits de werknemer niet reeds in het bezit is van een diploma of getuigschrift van secundair onderwijs.

3) Opleidingen basiseducatie

Alle opleidingen die georganiseerd worden door de Centra voor Basiseducatie (www.basiseducatie.be) komen in aanmerking voor het maximum van 180u voor de deelnemers die niet beschikken over een diploma hoger secundair onderwijs.

Examencommissie, examencontract (hoger onderwijs) of erkenning van verworven competenties

In deze gevallen bezorgt de werknemer aan de werkgever:

 • een bewijs van inschrijving voor de examens,
 • een bewijs van deelname (met vermelding data van de afgelegde examens).
Terug naar boven