Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

"Oude" regelgeving betaald educatief verlof

Op deze pagina vindt u de regelgeving terug die van toepassing is op het schooljaar 2022-2023 en de schooljaren ervoor.

Informatie voor werknemers

Om recht te hebben op betaald educatief verlof moet de werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Tewerkgesteld zijn in de privésector (de werkgever betaalt een specifieke bijdrage voor het educatief verlof) of contractueel werknemer zijn bij een autonoom overheidsbedrijf (Proximus, B-post, Belgocontrol). Tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zijn dus uitgesloten: de statutaire of contractuele werknemers tewerkgesteld bij de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de gemeenten, de OCMW's, de intercommunales alsook het onderwijzend personeel. Het administratief, technisch en werkliedenpersoneel uit het vrij onderwijs hebben wel recht als hun loon ten laste van de instelling zelf valt.
 • De werknemer kan voltijds tewerkgesteld zijn (bij één of meerdere werkgevers) of deeltijds.

Deeltijdse werknemers hebben recht op een aantal uren educatief verlof in verhouding tot de arbeidstijd als ze 4/5de van de normale arbeidsduur per week tewerkgesteld zijn (bijvoorbeeld: 30,4/38), of als ze op basis van een variabel uurrooster tewerkgesteld zijn (zo vermeld in de arbeidsovereenkomst).

 • Als ze minstens halftijds tewerkgesteld zijn met vast uurrooster, hebben ze enkel recht op betaald educatief verlof voor het volgen van een beroepsopleiding tijdens de normale arbeidsuren. Werknemers die gebruikmaken van tijdskrediet en ouderschapsverlof worden als deeltijdse werknemers beschouwd. Ze moeten aan de voorwaarden van deeltijdse werknemers voldoen.

Toegelaten opleidingen

Vooraleer de inschrijving voor een opleiding gaat de werknemer na of de opleiding die hij of zij wenst te volgen, recht geeft op betaald educatief verlof.

 • Enkel erkende opleidingen geven recht op betaald educatief verlof.
 • De opleiding moet minstens 32 uur duren.
 • Ze hoeft niet noodzakelijk rechtstreeks verband te houden met het werk.

Opleidingen die uitsluitend op afstand worden gegeven, zonder een minimum van 32 uur theoretische lessen die fysiek in aanwezigheid van de cursist in een klaslokaal worden gegeven (volledige theoretische opleiding in e-learning), en buitenlandse opleidingen geven geen recht op betaald educatief verlof.

Het opstellen van een eindwerk of de inschrijving voor de voorstelling van een eindwerk/geïntegreerde toets/stage, die gebeurt zonder gevolgde lesuren, geeft geen recht op betaald educatief verlof.

Beroepsopleidingen die recht geven

 1. Het volwassenenonderwijs (vroegere onderwijs voor sociale promotie) georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap op het lager en hoger secundair niveau van het technisch- en beroepsonderwijs en op niveau van het hoger beroepsonderwijs.
  Bepaalde opleidingen geven geen recht op betaald educatief verlof: opleidingen die behoren tot de sierkunsten (tekenen, schilderen, woninginrichting…), de huishoudkunde (koken, naad…) of de schoonheidsverzorging (haartooi, schoonheidszorgen, manicure-pedicure…).
  Zie de lijst met volwassenenonderwijsopleidingen.
 2. Het deeltijds kunstonderwijs, enkel de volgende opleidingen behorende tot de hogere secundaire cyclus of de hogere cyclus : architectuurtekenen, industriële kunst, reclamekunst, toegepaste grafiek.
 3. De opleidingen in het hoger onderwijs die leiden naar de graad van bachelor of master (ook aanvullend) en die 's avonds of tijdens het weekend worden georganiseerd in instellingen voor hoger onderwijs. De opleidingen die maximum éénmaal per week overdag worden gegeven kunnen door de werknemers gevolgd worden indien hun arbeidsregime nacht- of weekendprestaties inhoudt. De graduaat en postgraduaat opleidingen geven enkel recht op betaald educatief verlof indien ze erkend zijn door de erkenningscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of door een paritair comité van de FOD Werkgelegenheid voor de betrokken periode.
 4. De voortdurende vorming in de middenstand: de ondernemerschapstrajecten en de toegewezen trajecten. De opleidingen zijn gericht op de uitoefening van verschillende zelfstandige beroepen.
  Sommige opleidingen geven geen recht op betaald educatief verlof: zie de lijst met opleidingen middenstand.
 5. De opleidingen in de landbouwsector, meer bepaald de opleidingen van het type A,B en C bedoeld bij de regelingen met betrekking tot de scholing van de personen die in de landbouw werkzaam zijn.
 6. De opleidingen die voorbereiden op de uitoefening van een knelpuntberoep en georganiseerd worden door de bevoegde gewestelijke dienst voor beroepsopleiding (VDAB, FOREM, Bruxelles-Formation, Arbeitsamt).
 7. De middenjury: de werknemer die zich inschrijft voor de examens van de middenjury (of via examencontract voor het behalen van een diploma in het hoger onderwijs) heeft recht op het equivalent van driemaal de wekelijkse arbeidsduur.
 8. Het afleggen van een examen georganiseerd door de gefedereerde overheden in het kader van een systeem van certificering van verworven competenties : de deelname aan een dergelijk examen geeft recht op 8 uren educatief verlof, op te nemen op de dag van het examen van certificering van verworven competenties.
 9. Federale beslissingen: de sectorale opleidingen erkend door een beslissing van het bevoegde paritair comité. De organisatie kan worden toevertrouwd aan een opleidingsinstelling of aan een onderneming. Op de getuigschriften van de organisator moet het nummer van het paritair comité en de datum van de beslissing van het paritair comité vermeld worden. Indien een werknemer een opleiding wil volgen die erkend is door een paritaire commissie waaronder hij niet rechtstreeks ressorteert, moet hij het akkoord krijgen van zijn werkgever. Zie de lijst van de erkende opleidingen door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid (.pdf)
 10. Gewestelijke erkenningen: de opleidingen erkend door de erkenningscommissie. Op de getuigschriften van de organisator moet het erkenningsnummer vermeld worden : 
  Zie de lijst van de erkende opleidingen door de erkenningscommissie van Brussel - in pdf - of in Excel formaat  
  Collectieve erkenning graduaten BR-296 en BR-297 in 2021 (.pdf)

  Algemene opleidingen die recht geven

 11. De opleidingen georganiseerd door een vakbondsorganisatie. Op de getuigschriften van de organisator moet het identificatienummer vermeld worden.
 12. De opleidingen georganiseerd door een jeugd- en volwassenenorganisatie en door vormingsinstellingen opgericht of erkend door een vakbondsorganisatie. Op de getuigschriften van de organisator moet het identificatienummer vermeld worden.

Duur van het verlof

Voor het bepalen van het aantal uren betaald educatief verlof komen enkel de effectief aanwezige lesuren in aanmerking. Een lesperiode van 50 minuten geeft recht op één uur educatief verlof. Het aantal berekende uren is begrensd. De plafonds variëren naargelang de aard van de gevolgde opleiding en liggen soms hoger als de opleiding tijdens de werkuren plaatsvindt.

Ter herinnering: deeltijds tewerkgestelden krijgen een maximumrecht dat evenredig is met hun werkbreuk. Bovendien gelden er in bepaalde gevallen strengere voorwaarden (hierboven beschreven).

Jaarlijks plafond van 80, 100 of 120 uren

Maximaal aantal verlofuren per schooljaar    
  Als het lesrooster niet samenvalt met het arbeidsrooster Als het lesrooster samenvalt met het arbeidsrooster
Beroepsopleiding (uitgezonderd taal) 100 120
Algemene opleiding  80 80
Beroepsopleiding + algemene opleiding  générale 100 120
Academische bachelor of master (lange type, universitair) 120 Niet toegelaten
Professionele bachelor (korte type, hogeschool) 100 Mogelijke samenvallende uren*
Taalopleiding 80 80
Taalopleiding + andere beroepsopleiding 100 120


  * In functie van het type opleidinginstituut en van het uurrooster

Middenjury of examen van certificering van verworven competenties

Aantal verlofuren  
Examen Middenjury Driemaal de wekelijkse arbeidsduur
Examen van certificering van verworven competenties 8 uren, op de dag van het examen

In deze gevallen bezorgt de werknemer aan de werkgever:

 • een bewijs van inschrijving voor de examens,
 • een bewijs van deelname (met vermelding data van de afgelegde examens).

Terugbetaling aan de werkgever

Dien één enkele aanvraag in per schooljaar (educatief verlof genomen in de periode van 1 september tot 31 augustus van het schooljaar 2022-2023) voor alle werknemers.

Vul het online terugbetalingsformulier in, waaraan u het volgende toevoegt:

 1. Een bankattest ter authentificatie van de houder van de rekening met betrekking tot het rekeningnummer dat in de schuldvordering staat vermeld. Een schermafdruk van een bank- of boekhoudtoepassing wordt ook aanvaard als de houder van de rekening, het IBAN-nummer en de bankinstelling worden vermeld. Elk ander niet-officieel attest zal worden geweigerd.
 2. Een individuele fiche (.xls) per werknemer (Excel document).
 3. Voeg de door de opleidingsinstelling ingevulde nauwgezetheidsattesten toe aan de individuele fiche van de werknemer om de inschrijving van de werknemer voor en de nauwgezetheid bij de opleiding te bewijzen.
 4. Voeg, naargelang het geval, ook nog het volgende toe aan uw onlineformulier:
 • Als het gaat om volumineuze dossier: een schuldvordering (.pdf) met daarin alle betrokken werknemers;
 • Indien meer dan 15 werknemers educatief verlof hebben genoten: de lijst met werknemers (.xlsx);
 • een attest met betrekking tot het samenvallen van het opleidingsuurrooster met het arbeidsuurrooster (indien de werknemer minstens 4/5 werkt met een vast uurrooster of indien hij/zij een verhoogd urenquotum gebruikt als opleiding en werk samenvallen);
 • een kopie van het arbeidscontract van de werknemer (bij deeltijds werk met een variabel uurrooster);
 • een verklaring op eer van de werknemer waarin staat dat hij/zij geen diploma hoger secundair onderwijs heeft (als hij/zij een basisopleiding volgt of een opleiding voor het verkrijgen van een diploma hoger secundair onderwijs): Verklaring hoogste diploma (.pdf).

 

Terug naar boven