Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Toegelaten opleidingen

De werknemer gaat na of de opleiding die hij of zij volgt, recht geeft op betaald educatief verlof.

Vooraleer zich voor een opleiding in te schrijven gaat de werknemer best na of die opleiding recht geeft op betaald educatief verlof.

 • Enkel erkende opleidingen geven recht op betaald educatief verlof.
 • De opleiding moet minstens 32 uur duren.
 • Ze hoeft niet noodzakelijk rechtstreeks verband te houden met het werk.

Opleidingen die uitsluitend op afstand worden gegeven, zonder een minimum van 32 uur theoretische lessen die fysiek in aanwezigheid van de cursist in een klaslokaal worden gegeven (volledige theoretische opleiding in e-learning), en buitenlandse opleidingen geven geen recht op betaald educatief verlof.

Het opstellen van een eindwerk of de inschrijving voor de voorstelling van een eindwerk/geïntegreerde toets/stage, die gebeurt zonder gevolgde lesuren, geeft geen recht op betaald educatief verlof.

Hieronder vindt u meer uitleg over de erkende opleidingen. Er zijn daarbij twee soorten: de beroepsopleidingen en de algemene opleidingen.

De organisator van de opleiding vraagt de erkenning van zijn opleiding aan bij Brussel Economie en Werkgelegenheid en deelt het programma ervan mee (opleidingen vermeld in punten 10 tot 14). Bovendien verstrekken de opleidingsinstellingen de attesten aan de studenten.

Meer informatie voor de opleidingscentra.

Beroepsopleidingen die recht geven

 1. Het volwassenenonderwijs (vroegere onderwijs voor sociale promotie) georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap op het lager en hoger secundair niveau van het technisch- en beroepsonderwijs en op niveau van het hoger beroepsonderwijs.
  Bepaalde opleidingen geven geen recht op betaald educatief verlof: opleidingen die behoren tot de sierkunsten (tekenen, schilderen, woninginrichting…), de huishoudkunde (koken, naad…) of de schoonheidsverzorging (haartooi, schoonheidszorgen, manicure-pedicure…).
  Zie de lijst met volwassenenonderwijsopleidingen.
 2. Het deeltijds kunstonderwijs, enkel de volgende opleidingen behorende tot de hogere secundaire cyclus of de hogere cyclus : architectuurtekenen, industriële kunst, reclamekunst, toegepaste grafiek.
 3. De opleidingen in het hoger onderwijs die leiden naar de graad van bachelor of master (ook aanvullend) en die 's avonds of tijdens het weekend worden georganiseerd in instellingen voor hoger onderwijs. De opleidingen die maximum éénmaal per week overdag worden gegeven kunnen door de werknemers gevolgd worden indien hun arbeidsregime nacht- of weekendprestaties inhoudt. De graduaat en postgraduaat opleidingen geven enkel recht op betaald educatief verlof indien ze erkend zijn door de erkenningscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of door een paritair comité van de FOD Werkgelegenheid voor de betrokken periode.
 4. De voortdurende vorming in de middenstand: de ondernemerschapstrajecten en de toegewezen trajecten. De opleidingen zijn gericht op de uitoefening van verschillende zelfstandige beroepen.
  Sommige opleidingen geven geen recht op betaald educatief verlof: zie de lijst met opleidingen middenstand.
 5. De opleidingen in de landbouwsector, meer bepaald de opleidingen van het type A,B en C bedoeld bij de regelingen met betrekking tot de scholing van de personen die in de landbouw werkzaam zijn.
 6. De opleidingen die voorbereiden op de uitoefening van een knelpuntberoep en georganiseerd worden door de bevoegde gewestelijke dienst voor beroepsopleiding (VDAB, FOREM, Bruxelles-Formation, Arbeitsamt).
 7. De middenjury: de werknemer die zich inschrijft voor de examens van de middenjury (of via examencontract voor het behalen van een diploma in het hoger onderwijs) heeft recht op het equivalent van driemaal de wekelijkse arbeidsduur.
 8. Het afleggen van een examen georganiseerd door de gefedereerde overheden in het kader van een systeem van certificering van verworven competenties : de deelname aan een dergelijk examen geeft recht op 8 uren educatief verlof, op te nemen op de dag van het examen van certificering van verworven competenties.
 9. De opleidingen tot mentor die in aanmerking komen voor de doelgroepvermindering voor mentors. Deze opleidingen zijn opleidingen die als doel hebben vaardigheden bij te brengen op het vlak van begeleiding, coaching en opleiding van "werkpleklerenden" (diverse soorten van leerlingen, cursisten of stagiairs in opleiding op de werkvloer) en die technieken aanleren om een opleidingsplan op te stellen, instructies te geven, afdoende te communiceren, vorderingen op te volgen, feedback te geven, bij te sturen, te evalueren. Ze worden verstrekt onder de verantwoordelijkheid van instanties, ingericht of erkend door de autoriteiten, bevoegd inzake opleiding. Deze opleidingen geven recht op betaald educatief verlof, ook al omvatten ze minder dan 32 lesuren.
 10. Federale beslissingen: de sectorale opleidingen erkend door een beslissing van het bevoegde paritair comité. De organisatie kan worden toevertrouwd aan een opleidingsinstelling of aan een onderneming. Op de getuigschriften van de organisator moet het nummer van het paritair comité en de datum van de beslissing van het paritair comité vermeld worden. Indien een werknemer een opleiding wil volgen die erkend is door een paritaire commissie waaronder hij niet rechtstreeks ressorteert, moet hij het akkoord krijgen van zijn werkgever. Zie de lijst van de erkende opleidingen door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid.
 11. Gewestelijke erkenningen: de opleidingen erkend door de erkenningscommissie. Op de getuigschriften van de organisator moet het erkenningsnummer vermeld worden : Zie de lijst van de erkende opleidingen door de erkenningscommissie van Brussel - in pdf - of in Excel formaat  

  Collectieve erkenning graduaten BR-296 en BR-297 in 2021

Opgelet ! Op 1 september 2020 verliezen de destijds voor onbepaalde duur door de federale erkenningscommissie erkende opleidingen waarvan de codenaam met een N (bijvoorbeeld N-079-87) of F begint, hun erkenning.  Daardoor zullen ze geen recht meer geven op betaald educatief verlof.  Enkel de door de Brusselse erkenningscommissie erkende opleidingen die op de voormelde lijst staan, zullen er nog recht op geven.

Algemene opleidingen die recht geven

 1. De opleidingen georganiseerd door een vakbondsorganisatie. Op de getuigschriften van de organisator moet het identificatienummer vermeld worden.
 2. De opleidingen georganiseerd door een jeugd- en volwassenenorganisatie en door vormingsinstellingen opgericht of erkend door een vakbondsorganisatie. Op de getuigschriften van de organisator moet het identificatienummer vermeld worden.
 3. De opleidingen erkend door de erkenningscommissie. Op de getuigschriften van de organisator moet het erkenningsnummer vermeld worden.
Terug naar boven