Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Toegelaten opleidingen

De werknemer gaat na of de opleiding die hij of zij volgt, recht geeft op betaald educatief verlof.

Vooraleer zich voor een opleiding in te schrijven gaat de werknemer best na of die opleiding recht geeft op betaald educatief verlof

 • Enkel erkende opleidingen geven recht op betaald educatief verlof.
 • De opleiding moet minstens 32 contacturen omvatten (fysiek of online). Online automatisch gestuurde opleidingsplatformen geven geen recht op betaald educatief verlof (enkel synchroon leren).
 • Ze hoeft niet noodzakelijk rechtstreeks verband te houden met het werk.
 • De praktijkwerken aan het einde van de studie, projecten en scripties, evenals begeleide en beoordeelde stages en professionele activiteiten, worden behandeld als contacturen, maar tellen niet mee voor het minimumaantal uren dat vereist is om in aanmerking te komen voor betaald educatief verlof.

Opleidingen die uitsluitend op afstand worden gegeven, openen het recht op betaald educatief verlof op voorwaarde dat aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan: de opleiding omvat minstens 32 contacturen; de uitwisseling gebeurt in real time (synchroon leren); de opleiding is ofwel: automatisch erkend, het voorwerp geweest van een positieve federale beslissing (van een paritair comité), of het voorwerp van een Brusselse gewestelijke erkenning.

⚠️Het is mogelijk dat een opleiding bestaat uit contacturen en asynchroon leren (toegang tot een platform, video's en oefeningen beschikbaar met automatische resultaten, enz.). In dit geval worden alleen de contacturen meegeteld voor het recht en de aanwezigheidsuren voor de berekening van het jaarlijkse maximumaantal uren betaald educatief verlof.

Opleidingen die in het buitenland worden georganiseerd geven geen recht op betaald educatief verlof.

Hieronder vindt u meer uitleg over de erkende opleidingen. Er zijn daarbij twee soorten: de beroepsopleidingen en de algemene opleidingen.

De organisator van de opleiding vraagt de erkenning van zijn opleiding aan bij Brussel Economie en Werkgelegenheid en deelt het programma ervan mee (opleidingen vermeld in punten 9 tot 12). Bovendien verstrekken de opleidingsinstellingen de attesten aan de studenten.

Meer informatie voor de opleidingsinstellingen

Beroepsopleidingen die recht geven

 1. Het volwassenenonderwijs (vroegere onderwijs voor sociale promotie) georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap op het lager en hoger secundair niveau van het technisch - en beroepsonderwijs en op niveau van het hoger beroepsonderwijs.  Zie www.vlaanderen.be/volwassenonderwijsL'enseignement de promotion sociale georganiseerd door La Fédération Wallonie-Bruxelles. Zie www.monorientation.be/etablissement Elke opleiding geeft recht op betaald educatief verlof. Het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 werd ingetrokken.  
 2. Het deeltijds kunstonderwijs (bekend als kunstonderwijs in beeldende, visuele en ruimtelijke kunsten) georganiseerd in door de bevoegde autoriteiten erkende instellingen. Enkel de opleidingen behorende tot de hogere secundaire cyclus of de hogere cyclus geven recht op betaald educatief verlof.  
 3. Het hoger onderwijs georganiseerd in door de bevoegde autoriteiten erkende instellingen. De bachelors, graduaten, masters (en hun specialisaties of educatieve programma’s), voorbereiding- en schakelprogramma’s komen allemaal in aanmerking voor betaald educatief verlof, ongeacht het lessenrooster (dag, avond of weekendonderwijs) of de opleidingsmethode (online [synchroon leren], op campus of hybride) Alle gestructureerde opleidingen die, zonder dat zij leiden tot de toekenning van een academische graad, aanleiding geven tot de afgifte van een getuigschrift,  komen in aanmerking voor betaald educatief verlof, mits aan de volgende cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:

  • de opleiding omvat ten minste 32 contacturen (fysiek of digitaal);
  • de opleiding omvat ten minste 10 studiepunten (of ECTS);
  • de opleiding leidt tot een getuigschrift (geen attest).

  Voorbeeld: (inter)universitair getuigschrift, certificat (inter)universitaire, postgraduaat, executive master, MBA, enz. Micro-degrees (of creditcontracten) geven geen recht op betaald educatief verlof. De werknemer is verplicht zich in te schrijven om een diploma of certificaat te behalen.  

 4. De voortdurende vorming in de middenstand: de ondernemerschapstrajecten en de toegewezen trajecten. De opleidingen zijn gericht op de uitoefening van verschillende zelfstandige beroepen. Alle opleidingen die in door de bevoegde autoriteiten erkende instellingen worden georganiseerd, geven recht op betaald educatief verlof. Het Koninklijk Besluit van 27 augustus 1993 werd ingetrokken.  
 5. De opleidingen in de landbouwsector, meer bepaald de opleidingen van het type A,B en C bedoeld bij de regelingen met betrekking tot de scholing van de personen die in de landbouw werkzaam zijn.  
 6. De opleidingen die voorbereiden op de uitoefening van een knelpuntberoep en georganiseerd worden door de bevoegde gewestelijke dienst voor beroepsopleiding (VDAB, FOREM, Bruxelles-Formation, Arbeitsamt).  
 7. De middenjury: de werknemer die zich inschrijft voor de examens van de middenjury (of via examencontract voor het behalen van een diploma in het hoger onderwijs) heeft recht op het equivalent van driemaal de wekelijkse arbeidsduur.  
 8. Erkenning van verworven competenties:  alle trajecten tot erkenning van competenties georganiseerd door of in erkende validatiecentra of georganiseerd door een EVC-testcentrum geven recht op betaald educatief verlof.  
 9. Federale beslissingen: de sectorale opleidingen erkend door een beslissing van het bevoegde paritair comité. Op de inschrijvingsbewijzen en de aanwezigheidsattesten afgeleverd door de organisator moet het nummer van het paritair comité en de datum van de beslissing van het paritair comité vermeld worden. Indien een werknemer een opleiding wil volgen die erkend is door een paritaire commissie waaronder hij niet rechtstreeks ressorteert, moet hij het akkoord krijgen van zijn werkgever. Zie de lijst van de erkende opleidingen door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid (.pdf)  
 10. Erkenningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de opleidingen erkend door de erkenningscommissie. Op de inschrijvingsbewijzen en de aanwezigheidsattesten afgeleverd door de organisator moet verplicht het erkenningsnummer vermeld worden : Zie de lijst van de erkende opleidingen door de erkenningscommissie van Brussel - in pdf - of in Excel formaat  

  Opgelet ! Op 1 september 2020 verloren de destijds voor onbepaalde duur door de federale erkenningscommissie erkende opleidingen waarvan de codenaam met een N (bijvoorbeeld N-079-87) of F begint, hun erkenning. Daardoor zullen ze geen recht meer geven op betaald educatief verlof. Enkel de door de Brusselse erkenningscommissie erkende opleidingen die op de voormelde lijst staan, zullen er nog recht op geven.

  Algemene opleidingen die recht geven

 11. De opleidingen georganiseerd door een vakbondsorganisatie. Op de inschrijvingsbewijzen en de aanwezigheidsattesten afgeleverd door de organisator moet het identificatienummer vermeld worden.  
 12. De opleidingen georganiseerd door een jeugd- en volwassenenorganisatie en door vormingsinstellingen opgericht of erkend door een vakbondsorganisatie. Op de inschrijvingsbewijzen en de aanwezigheidsattesten afgeleverd door de organisator moet het identificatienummer vermeld worden.

Opleidingen die op de werkvloer worden gegeven

Opleidingen die recht geven op betaald educatief verlof kunnen op de werkplek worden gegeven als de werknemer aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

 • De werknemer is in het bezit van het getuigschrift uitgereikt door de Directie-generaal Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
 • De werknemer is toegelaten tot de Service Personnes Handicapées Autonomie Recherchée (PHARE).
 • De werknemer geniet of heeft genoten van de maatregelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), het Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) in Wallonië of de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL).
 • De werknemer volgt een sectorspecifieke opleiding (erkend door een federale beslissing) of een transversale opleiding (erkend door een Brusselse gewestelijke erkenningscommissie).

 

Terug naar boven