Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Veelgestelde vragen

Hierna vindt u antwoorden op veel gestelde vragen met betrekking tot betaald educatief verlof.

Uurrooster

Heb ik recht op betaald educatief verlof als weekendwerker?

Weekendwerkers (op basis van de wet van 17.03.1987) worden beschouwd als voltijdse werknemers en hebben onder de gewone voorwaarden recht op betaald educatief verlof.
Je kan alleen tijdens de weekends BEV opnemen (alleen wanneer je werkt) en slechts tussen de begin- en einddatum van de opleiding. Als je bijvoorbeeld een opleiding van een week volgt (van maandag tot en met vrijdag) dan kan je geen gebruik maken van BEV omdat begin- en einddatum verstreken zijn voor je verlof kan nemen.

Wat is een "variabel" uurrooster?

Een "variabel" uurrooster is door de werknemer op voorhand niet gekend. De te presteren uren worden bekendgemaakt door mededeling van een werkrooster. Over een bepaalde periode wordt een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur gerespecteerd. Let op: een cyclisch weerkerend uurrooster is vast!

Soorten opleidingen

Ik wens een opleiding in afstandsonderwijs te volgen. Kom ik in aanmerking voor BEV?

Afstandsonderwijs geeft geen recht op BEV vermits de wetgeving BEV gebaseerd is op aanwezigheid in de lessen. Alleen eventuele contacturen (dit zijn verplichte aanwezigheidsmomenten in de school) kunnen recht geven op BEV indien ze deel uitmaken van een opleiding die tot de wettelijk vastgelegde opleidingscategorieën behoort én voor zover het over minstens 32 contacturen per schooljaar gaat.

Moet de opleiding die ik wens te volgen verband houden met mijn huidige job?

Er hoeft geen verband te bestaan tussen de opleiding die een werknemer volgt en de huidige beroepssituatie van de werknemer.

Ik volgde eerder al een opleiding en was geslaagd maar ik zou deze opleiding graag nog eens overdoen (opfrissen). Heb ik daarvoor recht op BEV?

Behoudens in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld een fundamentele wijziging van een leerprogramma) kan er geen gebruik gemaakt worden van BEV voor het volgen van een opleiding die men eerder al is geslaagd. Het opfrissen van een taalopleiding of het inschrijven voor een nieuwe versie van een computeropleiding kan niet beschouwd worden als uitzonderlijk.

Maximaal aantal uren opleiding

Hoeveel uren BEV kan ik maximaal per dag opnemen?

Het BEV mag opgenomen worden in dagen, halve dagen, uren of gedeelten van uren maar kan per dag niet meer bedragen dan het aantal uren dat de werknemer normaal zou moeten presteren.

Hebben de jaarlijkse maxima BEV betrekking op een kalenderjaar of op een schooljaar?

Het recht op BEV wordt toegekend per schooljaar, d.w.z. de periode van 01/09 tot en met 31/08. De jaarlijkse maxima zijn van toepassing ongeacht het aantal modules of opleidingen die men tijdens dat schooljaar volgt.

De begindatum en de einddatum van mijn opleiding vallen in een verschillend schooljaar. Wat met de toekenning van het recht?

U heeft recht op hetzelfde aantal uren betaald educatief verlof als wanneer de opleiding binnen één schooljaar zou vallen. U heeft dus bij de start van het tweede schooljaar niet opnieuw recht op het maximum.

Ik volg verschillende modules of opleidingen binnen één schooljaar. Heb ik voor elke opleiding of module recht op het maximum aantal uren betaald educatief verlof?

Nee, het maximum aantal uren betaald educatief verlof ligt vast per schooljaar, ongeacht hoeveel opleidingen of modules binnen deze periode gevolgd worden.

Datums van het verlof

Mag ik als werknemer betaald educatief verlof opnemen tijdens een schoolvakantie (wanneer er dus geen les gegeven wordt)?

BEV mag ook opgenomen worden op niet-lesdagen of tijdens de tussentijdse schoolvakanties zolang het BEV maar tussen begin- en einddatum van de opleiding opgenomen wordt.

Kan ik nog BEV opnemen tijdens mijn opzegperiode?

Tijdens de opzegperiode kan de werknemer verder gebruik maken van zijn recht op BEV. De opname van BEV verlengt de opzegtermijn echter niet. Bij ontslag met vrijstelling van prestaties kan geen recht op BEV uitgeoefend worden.

Indiening van de aanvraag

Ik heb mijn aanvraag te laat ingediend bij mijn werkgever. Verlies ik mijn recht op betaald educatief verlof?

Volgens de regelgeving moet de aanvraag (overhandiging inschrijvingsattest) uiterlijk tegen 31 oktober ingediend zijn voor opleidingen met betrekking tot een normaal schooljaar. In geval van laattijdige inschrijving nà 31 oktober of bij inschrijving voor een opleiding die aanvangt nà 31 oktober, of in geval van verandering van werkgever tijdens een zelfde schooljaar, dient de aanvraag voor betaald educatief verlof te gebeuren ten laatste binnen de vijftien dagen vanaf de inschrijving of vanaf de verandering van werkgever.
Bij het niet respecteren van die indieningtermijnen kan uw werkgever het aantal uren betaald educatief verlof beperken in functie van de laattijdige verwittiging. Bovendien dient u zich dan te schikken naar de reeds opgemaakte planning in het bedrijf.

Beroepen

Mijn werkgever weigert betaald educatief verlof toe te staan. Welke stappen kan ik ondernemen?

  1. Zorg dat je de aanvraag indient op de voorgeschreven wijze en binnen de gestelde termijn: de aanvraag moet ingediend worden met het getuigschrift van regelmatige inschrijving door middel van een aangetekend schrijven of door het getuigschrift te overhandigen tegen ontvangstbewijs voor 31 oktober (of binnen de 15 dagen na inschrijving als jij of de opleiding start na 31 oktober).
  2. Informeer of de werkgever vertrouwd is met de wettelijke bepalingen omtrent het educatief verlof en verwijs hem eventueel door naar de website www.brussel-economie-werk.be.
  3. Indien de werkgever blijft weigeren het betaald educatief verlof toe te staan, kan u laten bemiddelen door de vakbondsafvaardiging (indien voorzien binnen het bedrijf).
  4. Tenslotte kan u de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie contacteren en vragen om tussen te komen.

Getuigschriften van nauwgezetheid

Kunnen getuigschriften van nauwgezetheid na afloop van de opleiding nog worden gewijzigd?

Gewijzigde attesten worden enkel aanvaard als de school ze origineel ondertekent en afstempelt ter hoogte van de aanpassingen. Wijzigingen aan de aanwezigheidsgegevens, na afloop van het schooljaar, worden enkel gedoogd mits een verklaring van de school waaruit duidelijk blijkt dat er een vergissing gebeurd is waarvoor zij verantwoordelijk is.

Moet ik als werkgever alle trimestriële getuigschriften van nauwgezetheid opsturen of volstaat één getuigschrift met daarop een overzicht van alle trimesters?

Dit overzichtsgetuigschrift volstaat voor het indienen van een terugbetalingsdossier bij onze dienst, op voorwaarde dat alle aanwezigheidsuren per trimester daarop apart weergegeven worden en niet globaal voor de ganse opleiding. Het is echter aangewezen om tijdens het schooljaar trimestriële getuigschriften te eisen zodat een eventuele schorsingsperiode omwille van teveel ongewettigde afwezigheid tijdig kan opgespoord worden.

Afwezigheden

Worden afwezigheden in de lessen van mijn maximumrecht verminderd?

Het recht wordt bepaald op basis van de effectief gevolgde lesuren (de afwezigheden zijn dus reeds verminderd) en vervolgens beperkt tot het maximum. Bij deeltijdsen wordt het recht ook nog herleid in functie van de tewerkstellingsbreuk.

Hoe dien ik mijn afwezigheden door de school te laten wettigen?

Afwezigheden mag de school enkel wettigen op basis van de nodige attesten of verklaringen (doktersattest, verklaring van de werkgever enz.). Deze dienen onverwijld en in elk geval voor het einde van de opleiding aan het studentensecretariaat bezorgd te worden.

Hoe wordt de ongewettigde afwezigheid berekend voor de bepaling van een eventuele schorsing?

Voor elke gevolgde module of opleiding wordt per trimester een getuigschrift van nauwgezetheid afgeleverd door de school. Per attest (dus per module of opleiding, en per trimester) wordt gekeken of het aantal uren ongewettigde afwezigheid niet meer dan 10% bedraagt van het aantal werkelijk gegeven cursusuren in dat trimester. Is er sprake van een schorsing dan verliest de werknemer het recht op BEV gedurende een periode van 6 maanden en dit voor alle opleidingen die tijdens deze schorsingsperiode gevolgd worden.

Mag ik de verschillende gevolgde opleidingen of modules van een opleiding samenvoegen om het percentage ongewettigde afwezigheden te bepalen?

Nee, een te grote ongewettigde afwezigheid tijdens een trimester voor één opleiding of één module leidt tot schorsing.

Terug naar boven