Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Premie vastgoed

Wenst u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een gebouw of grond aan te schaffen? U kunt een aankooppremie voor onroerend goed krijgen die tussen 2,5% en 20% van uw investering dekt.

Komt u in aanmerking voor deze premie? 

Gebruik onze tool om erachter te komen.

Op welke premies hebt u recht?

Uw onderneming moet een kmo zijn met minstens een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en moet actief zijn in een van de in aanmerking komende sectoren.

Om in aanmerking te komen voor deze premie:

 • moet uw onderneming een economisch en commercieel doel hebben en mag uw onderneming niet voor meer dan 75% door de overheid worden gefinancierd;
 • de afgelopen drie jaar geen € 300.000 aan de-minimissteun hebben ontvangen; 
 • moet in orde zijn met betrekking tot de verplichtingen inzake bekendmaking en neerlegging van de jaarrekeningen overeenkomstig Boek III van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 • moet beschikken over een diversiteitsplan als er meer dan 50 werknemers in dienst zijn;
 • moet zich ertoe verbinden om zijn activiteit (een vestigingseenheid en de investering) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te behouden gedurende 15 jaar vanaf de toekenning van de premie.
 • moet zich ertoe verbinden voor zijn vacatures gebruik te maken van de gratis dienstverlening van Actiris inzake procedures rond preselectie en de voorbereidende fases met het oog op aanwerving, indien het bedrijf meer dan 20.000 euro excl. btw steun krijgt voor eenzelfde dossier.
 • mag geen bedrijf in moeilijkheden zijn of betrokken zijn in een terugvorderingsprocedure van steun. 

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Voor welke projecten? 

Betreft

Investeringen in onroerend goed (grond of gebouw) met als doel:

 • de oprichting van een vestiging (verhuizing of bijkomende vestiging)
 • de uitbreiding van een vestiging (aankoop van een voorheen door uw bedrijf gehuurd onroerend goed) 

Voorwaarden

Uw investeringen moeten:

 • nodig zijn voor uw bedrijfsactiviteiten;
 • als een voorzichtig en redelijk persoon beheerd worden: buitensporige uitgaven zijn niet toegestaan;
 • conform de geldende wetten en reglementen inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening, leefmilieu, … zijn;
 • het eigendom van het bedrijf betreffen: investeringen bestemd voor de verhuur zijn niet toegestaan (tenzij de verhuring van die investering een aanvulling vormt op de dienstverlening van de begunstigde);
 • worden opgenomen onder materiële vaste activa (in geval van leasing);
 • geboekt zijn als vaste activa in de jaarrekeningen (rechtspersonen) of in de tabel van de afschrijvingen (natuurlijke personen);
 • bij gemengd gebruik van een gebouw betrekking hebben op het deel dat het bedrijf professioneel gebruikt.

⚠️ Een aantal investeringen komen niet in aanmerking voor de premie. Bekijk de volledige lijst in artikel 13 van het besluit.

 Vervult u al deze voorwaarden? 

Vraag de premie aan 

Wat is het tegemoetkomingspercentage en wat zijn de verhogingen?

De premie bestaat uit een basistarief en, onder bepaalde voorwaarden, uit een of meer verhogingen binnen de grenzen van de vastgelegde plafonds.

Tegemoetkomingspercentage

 • Basis: 5% voor micro- of kleine ondernemingen of 2,5% voor middelgrote ondernemingen van de in aanmerking komende investeringen, indien aan geen van de onderstaande criteria wordt voldaan.
 • Plafonds: 
  • Buiten de “ontwikkelingszone”: Ten hoogste 10% : voor micro- of kleine ondernemingen of 5% voor middelgrote ondernemingen van de in aanmerking komende investeringen. Het totale steunbedrag per bedrijf, per kalenderjaar bedraagt ten hoogste € 350.000 excl. btw voor het geheel aan "algemene investeringen" (= de premies voor vastgoed en mareiaal en werken samen).
  • In de “ontwikkelingszone”: Ten hoogste 20% voor micro- of kleine ondernemingen of 10% voor middelgrote ondernemingen van de in aanmerking komende investeringen. Het totale steunbedrag per bedrijf, per kalenderjaar bedraagt ten hoogste € 500.000 excl. btw voor het geheel aan "algemene investeringen" (= de premies voor vastgoed en materiaal en werken samen).

👉 Controleer of het pand (de locatie van de investering) in de “ontwikkelingszone” ligt, een gebied dat verspreid ligt over het gewest en dat de kanaalomgeving betreft.

Minimaal investeringsbedrag

 • Uw investeringsprogramma moet ten minste € 100.000 excl. btw belopen.
 • Minimumtegemoetkoming per aanvraag/investering: € 1.000 excl. btw.

Verhogingen

Verhogingen variëren naargelang het profiel en de grootte van uw onderneming. 

 • U krijgt deze verhoging als uw onderneming minder dan vier jaar ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

 • U krijgt deze verhoging als uw onderneming erkend is als een "voorbeeldige onderneming op milieuvlak".

  Is dit voor u van toepassing? Om erachter te komen, raadpleeg onze 

  « Voorbeeldigheidsgids »

  Indien u als resultaat “Verhoging voor voorbeeldigheid op milieuvlak” of “Verhoging voor voorbeeldigheid op sociaal en milieuvlak” hebt behaald en u het gevraagde bewijs* kunt bezorgen, dan komt u in aanmerking voor een verhogingVergeet niet “Ja, voorbeeldig op milieuvlak” aan te vinken op het premieaanvraagformulier.

  * vóór 26.03.2025, moet u pas de "voorbeeldigheid" van uw onderneming bewijzen wanneer u uw volledige aanvraag indient

 • U krijgt deze verhoging als uw onderneming erkend is als een "voorbeeldige onderneming op sociaal vlak".

  Is dit voor u van toepassing? Om erachter te komen, raadpleeg onze 

  « Voorbeeldigheidsgids »

  Als uw resultaat “Verhoging voor voorbeeldigheid op sociaal vlak” of “Verhoging voor voorbeeldigheid op milieu- en sociaal vlak” is en u het gevraagde bewijs kunt bezorgen*, dan hebt u recht op een verhoging.Vergeet niet “Ja, voorbeeldig op sociaal vlak” aan te vinken op het premieaanvraagformulier.

  * vóór 26.03.2025, moet u pas de "voorbeeldigheid" van uw onderneming bewijzen wanneer u uw volledige aanvraag indient

 • U krijgt deze verhoging indien uw bedrijf investeert binnen de “ontwikkelingszone”.

  👉 Controleer of het pand (de locatie van de investering) in de “ontwikkelingszone” ligt, een gebied dat verspreid ligt over het gewest en dat de kanaalomgeving betreft.

Enkele typische situaties:

 • Uw onderneming voldoet aan geen van de verhogingscriteria: u geniet het basistarief van 2,5% of 5% op de in aanmerking komende uitgaven excl. btw.
 • Uw micro-onderneming is een starter: u geniet het basistarief van 5% + 5% verhoging, dus een premie van 10%.
 • Uw kleine onderneming van drie jaar oud (starter) is erkend als “voorbeeldig” op milieu- en sociaal vlak en ligt bovendien in de ontwikkelingszone. De berekening is als volgt: basistarief van 5% + 17,5% verhogingen (5% + 5% + 5% + 2,5%). U geniet alles samen 22,5%. Gelet op het plafond zou u dus het maximum van 20% tegemoetkoming krijgen op de subsidiabele uitgaven, excl. btw.

Houd rekening met de deadlines.

Wanneer moet de aanvraag worden ingediend? 

Uw aanvraag om voorafgaande toelating moet, voordat u de koopakte ondertekent, ingediend worden via het MijnBEW-platform, met bijgevoegd een rekeninguittreksel /RIB (attest bankidentiteit).

Brussel Economie en Werkgelegenheid beschikt over een wettelijke termijn van één maand om de voorafgaande toelating mee te delen of te weigeren. De datum waarop de vastgoedinvestering in aanmerking kan worden genomen, stemt overeen met de datum van deze mededeling.

💡Uw aanvraag om voorafgaande toelating werd correct ingediend als u een ontvangstbevestiging ontvangt. 

Als uw verzoek om voorafgaande toelating:

 • Onontvankelijk is, krijgt u binnen een maand na de aanvraag een weigering betekend.
 • Ontvankelijk is, kunt u beginnen met de uitrol van het investeringsprogramma vanaf de datum van het ontvangstbericht inzake uw aanvraag om voorafgaande toelating (dit ondertekende document wordt u in MijnBEW bezorgd).

Uiterlijk 9 maanden na het ontvangstbericht inzake uw aanvraag om voorafgaande toelating moet u via MijnBEW het definitieve formulier met betrekking tot uw investeringsprogramma indienen, dat volledig gerealiseerd en betaald is. Voeg er alle bewijsstukken en gegevens bij die nodig zijn om het steunbedrag te berekenen.

💡Uw definitieve aanvraag werd correct ingediend als u een ontvangstbevestiging ontvangt. 

Als uw definitieve formulier niet volledig is, ontvangt u binnen een maand na ontvangst ervan een brief met een overzicht van de ontbrekende elementen. U hebt één maand tijd (vanaf de datum van de brief) om uw dossier aan te vullen.

Maximaal vier maanden na de ontvangst van uw volledige aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid via MijnBEW zijn beslissing aan u bezorgen over het al dan niet toekennen van de premie.

Wanneer wordt de premie betaald?

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal u informeren over het bedrag van uw premie. Vervolgens moet u een schuldvordering invullen. Zodra u deze schuldvordering hebt terugbezorgd, ontvangt u de volledige premie zo snel mogelijk. 

Vraag de premie voor een investering in vastgoed aan!

Vraag de premie aan 

Opgelet! Deze premie maakt deel uit van het belastbare inkomen van uw onderneming. De premie moet daarom worden opgenomen in uw belastingaangifte.

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Terug naar boven