Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Premie beveiliging onderneming

Wilt u uw vestiging beschermen tegen diefstal, vandalisme of brand? Ontvang een beveiligingspremie die 40% tot 60% van uw kosten zal dekken. 

Komt u in aanmerking voor deze premie? 

Gebruik onze tool om erachter te komen.

Op welke premies hebt u recht?


Uw bedrijf moet immers een kmo zijn met minstens één exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en moet actief zijn in een van de in aanmerking komende sectoren.

Om in aanmerking te komen voor deze premie gelden bovendien de volgende voorwaarden. Uw bedrijf:

 • moet een economisch en handelsoogmerk hebben en mag niet voor meer dan 75% door de overheid worden gefinancierd;
 • mag geen € 200.000 aan de-minimissteun hebben ontvangen tijdens het lopende fiscale jaar en de twee voorgaande fiscale jaren
 • moet in orde zijn met betrekking tot de verplichtingen inzake bekendmaking en neerlegging van de jaarrekeningen overeenkomstig Boek III van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 • moet de premieaanvraag indienen voordat met de investering gestart wordt;
 • moet over een diversiteitsplan beschikken als er meer dan 50 werknemers in dienst zijn. 

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Voor welk type investering? 

Voorwerp

Investeringen voor een bedrag van minstens € 2.000 moeten betrekking hebben op een beveiligingssysteem voor uw bedrijf, zoals:

 • Een alarmsysteem 
 • Een mechanisch beveiligingssysteem: luiken, hekken, afrasteringen, ...
 • Een videobewakingssysteem 
 • Een brandbeveiligingssysteem

Deze investeringen moeten

 • nodig zijn voor uw bedrijfsactiviteiten; 
 • beheerd worden als een voorzichtige en redelijke persoon: buitensporige uitgaven zijn niet toegestaan;
 • betrekking hebben op nieuwe of tweedehands goederen, voor zover die laatste aangekocht worden bij een professional van wie de activiteit betrekking heeft op de verkoop, de recuperatie, de valorisatie, het hergebruik of de recyclage van dergelijke goederen en er een garantieperiode van minstens zes maanden aan verbonden is; 
 • het eigendom van het bedrijf betreffen: investeringen bestemd voor de verhuur zijn niet toegestaan (tenzij de verhuring van die investering een aanvulling vormt op de dienstverlening van de begunstigde); 
 • door het bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden geëxploiteerd (exportinvesteringen m.b.t. het buitenland zijn bv. niet toegestaan);
 • worden verricht volgens de geldende wetten en reglementen inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening, leefmilieu, … 
 • geboekt zijn als vaste activa in de jaarrekeningen (rechtspersonen) of in de tabel van de afschrijvingen (natuurlijke personen).

Duur

De investeringen moeten worden gespreid over maximaal 12 maanden vanaf de kennisgeving van de toekenning van de premie. 

 • De investeringen moeten worden opgenomen onder materiële vaste activa.

 • Enkel de investeringen die betrekking hebben op het professioneel gebruikte deel van het bedrijf zijn toegestaan. Het deel bestemd voor de economische activiteit moet duidelijk identificeerbaar en gevaloriseerd zijn. Het gemengde karakter van een gebouw is vastgelegd in een document: stedenbouwkundige vergunning, basisakte, koopakte of huurovereenkomst.

 • Transport-, installatie- en montagekosten zijn toegestaan, voor zover ze zijn opgenomen onder materiële vaste activa.

Vervult u al deze voorwaarden? 

  Vraag de premie aan 

Welke tegemoetkoming en verhoging?

Tegemoetkomingspercentage 

 • De premie bedraagt 40% van de toegelaten kosten voor micro-ondernemingen van 4 jaar of ouder en voor kleine en middelgrote ondernemingen.

  👉 Ga de omvang van uw onderneming na 

 • Plafond: Maximaal € 10.000 euro per kalenderjaar
 • Minimaal investeringsbedrag per aanvraag: € 2 000
 • Minimumbedrag van elke factuur:  € 500 excl. btw
 • Maximaal één beveiligingspremie per vestigingseenheid om de vier jaar

Verhoging van 20% voor starters*

 • De premie bedraagt 60% van de toegelaten kosten voor starters*

  * Uw onderneming is een starter als ze sinds minder dan 4 jaar ingeschreven is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Houd rekening met de deadlines!

Wanneer moet de aanvraag worden ingediend? 

U moet uw aanvraag indienen via het platform MijnBEW 

  • Bankattest (RIB)
  • Kopie van het mandaat (in voorkomend geval)

💡Uw aanvraag werd correct ingediend als u een ontvangstbevestiging ontvangt. 

Als uw dossier onvolledig is, zult u binnen vijftien dagen worden verwittigd en hebt u een maand om de ontbrekende documenten via het platform op te sturen. 

Maximaal vier maanden na de ontvangst van uw volledige aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u de beslissing over het al dan niet toekennen van de premie via MijnBEW meedelen.

Wanneer mag u gaan investeren?

De investering begint:

 • ten vroegste de dag volgend op de datum waarop u uw aanvraag hebt ingediend 

Wanneer wordt de premie betaald? 

U hebt twaalf maanden vanaf de datum van kennisgeving van de toekenningsbeslissing om de verantwoordingsstukken via MijnBEW op te sturen. 

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal u vervolgens op de hoogte brengen van het bedrag waarvoor u in aanmerking komt. U zult dan een schuldvordering moeten invullen. Nadat u deze schuldvordering hebt terugbezorgd, ontvangt u de volledige premie zo snel mogelijk.

Vraag de beveiligingspremie aan


Vraag de premie aan 

Opgelet! Deze premie maakt deel uit van het belastbare inkomen van uw onderneming. De premie moet daarom worden opgenomen in uw belastingaangifte.

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Ontdek ook onze andere premies:

Terug naar boven