Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Premie investeringen economische transitie

Hergebruik de grondstoffen van uw bedrijf en opteer voor een laag energieverbruik. Deze premie kan tot 50% van uw investeringskosten dekken in verband met de economische transitie. 

Komt u in aanmerking voor deze premie? 

Gebruik onze tool om erachter te komen.

Op welke premies hebt u recht?

Uw onderneming moet een kmo zijn met minstens een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en moet actief zijn in een van de in aanmerking komende sectoren.

Om in aanmerking te komen voor deze premie:

 • moet uw onderneming een economisch en commercieel doel hebben en mag uw onderneming niet voor meer dan 75% door de overheid worden gefinancierd;
 • de afgelopen drie jaar geen €300.000 aan de-minimissteun hebben ontvangen; 
 • moet in orde zijn met betrekking tot de verplichtingen inzake bekendmaking en neerlegging van de jaarrekeningen overeenkomstig Boek III van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 • moet beschikken over een diversiteitsplan als er meer dan 50 werknemers in dienst zijn;
 • moet de premieaanvraag indienen alvorens een investeringsprogramma te starten dat voldoet aan de onderstaande criteria.

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Voor welke types investeringen? 

Voorwerp

De investeringen betreffen de installatie of aankoop van toestellen of uitrustingen met het oog op:

 1. de vernieuwing van de verlichtingsinstallaties met ledlampen;
 2. de bediening van verlichtingstoestellen via schakelaars of timers;
 3. De temperatuur van het gebouw optimaliseren (via zelfsluitende deuren tussen de buitenruimten en een gebouw dat verwarmd of gekoeld wordt door een of meerdere verwarmings- of aircosystemen);
 4. de vervanging van een toestel of een uitrusting met aanzienlijk lagere energieprestaties of die aanzienlijk meer grondstoffen verbruiken. 

Als deze investeringen onderworpen zijn aan de verplichte energie-etikettering moet de energierendementsklasse voorkomen in de bijlage 3 van het besluit (in het blok regelgeving) 

Als deze investeringen niet onderworpen zijn aan de verplichte energie-etikettering moet de installateur of de leverancier de aanzienlijke besparing of het aanzienlijk hergebruik van energie, elektriciteit of grondstoffen certificeren en verantwoorden volgens het model ter beschikking. Download het model.

Voorwaarden

Investeringen ter ondersteuning van de economische transitie moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • ze belopen minstens € 2.000 

  • nodig zijn voor de bedrijfsactiviteiten; 
  • als een voorzichtige en redelijke persoon beheerd worden: buitensporige uitgaven zijn niet toegestaan;
  • betrekking hebben op nieuwe of tweedehands goederen, voor zover die laatste aangekocht worden bij een professional van wie de activiteit betrekking heeft op de verkoop, de recuperatie, de valorisatie, het hergebruik of de recyclage van dergelijke goederen en er een garantieperiode van minstens zes maanden aan verbonden is; 
  • het eigendom van het bedrijf betreffen: investeringen bestemd voor de verhuur zijn niet toegestaan (tenzij de verhuring van die investering een aanvulling vormt op de dienstverlening van de begunstigde); 
  • door het bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden geëxploiteerd (exportinvesteringen m.b.t. het buitenland zijn bv. niet toegestaan);
  • worden verricht volgens de geldende wetten en reglementen inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening, leefmilieu, … 
  • Geboekt zijn als vaste activa in de jaarrekeningen (rechtspersonen) of in de tabel van de afschrijvingen (natuurlijke personen).
  • verband houden met de productie, de distributie of het beheer van elektriciteit, water, verwarming of airco van de binnen- en buitenruimten van de begunstigde;
  • goederen zijn die toebehoren aan een aandeelhouder of aan een onderneming die tot dezelfde groep behoort als de rechtspersoon-verwerver.

Duur

De investeringen moeten plaatsvinden en worden betaald binnen maximaal 12 maanden na de kennisgeving van de toekenning

 Vervult u al deze voorwaarden? 

Vraag de premie aan 

Welk tegemoetkomingspercentage en welke verhogingen?

De premie bestaat uit een basistarief en, onder bepaalde voorwaarden, uit een of meer verhogingen binnen de grenzen van de vastgelegde plafonds.

Tegemoetkomingspercentage 

 • Basis: 30% van de in aanmerking komende uitgaven als geen van de onderstaande criteria wordt vervuld.
 • Plafond: Maximaal 50% van de in aanmerking komende uitgaven als aan verschillende van de onderstaande criteria wordt voldaan. 
 • Het totale steunbedrag is maximaal € 50.000 per kalenderjaar.
 • Minimumbedrag van elke factuur:  € 500 excl. btw
 • Maximaal twee gesubsidieerde investeringen per kalenderjaar. 

Verhogingen 

Verhogingen variëren naargelang het profiel van uw onderneming. 

 • Uw onderneming is minder dan vier jaar ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

  👉 Controleer de grootte van uw onderneming

 • U krijgt deze verhoging als uw onderneming erkend is als een "voorbeeldige onderneming op milieuvlak".

  Is dit voor u van toepassing? Om erachter te komen, raadpleeg onze 

  « Voorbeeldigheidsgids »

  Indien u als resultaat “Verhoging voor voorbeeldigheid op milieuvlak” of “Verhoging voor voorbeeldigheid op sociaal en milieuvlak” hebt behaald en u het gevraagde bewijs kunt bezorgen, dan komt u in aanmerking voor een verhogingVergeet niet “Ja, voorbeeldig op milieuvlak” aan te vinken op het premieaanvraagformulier.

 • U krijgt deze verhoging als uw onderneming erkend is als een "voorbeeldige onderneming op milieuvlak".

  Is dit voor u van toepassing? Om erachter te komen, raadpleeg onze 

  « Voorbeeldigheidsgids »

  Als uw resultaat "Verhoging voor voorbeeldigheid op sociaal vlak" of "Verhoging voor voorbeeldigheid op milieu- en sociaal vlak" is en u het gevraagde bewijs kunt bezorgen, dan hebt u recht op een verhogingVergeet niet "Ja, voorbeeldig op sociaal vlak" aan te vinken op het premieaanvraagformulier.

Enkele typische situaties:

 • Uw onderneming voldoet aan geen van de verhogingscriteria: u geniet het basistarief van 30% op de in aanmerking komende kosten excl. btw. 
 • Uw onderneming is een starter: u geniet het basistarief van 30% + 10% verhoging, dus een premie van 40%.
 • Uw onderneming van zeven jaar oud is erkend als "voorbeeldig" op milieu- en sociaal vlak. De berekening is als volgt: basistarief van 30% + 10% + 10% verhogingen.  U geniet een tegemoetkoming van maximaal 50% op de in aanmerking komende kosten exclusief btw.

Houd rekening met de deadlines! 

Wanneer moet de aanvraag worden ingediend? 

Voordat u uw investeringsprogramma uitvoert, geeft u uw aanvraag via MijnBEW met de volgende bijlagen: 

 • Bankafschrift
 • Een kopie van de volmacht
 • Het bewijs van voorbeeldigheid op sociaal vlak
 • Het bewijs van voorbeeldigheid op milieuvlak  

💡Uw aanvraag werd correct ingediend als u een ontvangstbevestiging ontvangt. 

Als uw dossier onvolledig is, zult u binnen vijftien dagen worden verwittigd en hebt u een maand om de ontbrekende documenten via het platform op te sturen. 

Maximaal vier maanden na de ontvangst van uw volledige aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u zijn beslissing over het al dan niet toekennen van de premie meedelen, telkens via MijnBEW.

Wanneer wordt de premie betaald? 

U hebt twaalf maanden vanaf de datum van kennisgeving van de toekenningsbeslissing om de verantwoordingsstukken via MijnBEW op te sturen. 

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal u vervolgens op de hoogte brengen van het bedrag waarvoor u in aanmerking komt. U zult dan een schuldvordering moeten invullen. Nadat u deze schuldvordering hebt terugbezorgd, ontvangt u de volledige premie zo snel mogelijk. 

Vraag de premie voor investeringen in het kader van de economische transitie aan!

  Vraag de premie aan 

Opgelet! Deze premie maakt deel uit van het belastbare inkomen van uw onderneming. De premie moet daarom worden opgenomen in uw belastingaangifte.

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Terug naar boven