Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Premie naleving normen

Wenst u uw productieproces aan te passen aan een milieu-, kwaliteits-, veiligheids- of gezondheidsnorm? U kunt een premie aanvragen die 40% van uw kosten dekt.

Komt u in aanmerking voor deze premie? 

Gebruik onze tool om erachter te komen.

Op welke premies hebt u recht?

Uw bedrijf moet een kmo zijn met minstens een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en moet actief zijn in een van de in aanmerking komende sectoren.

Om in aanmerking te komen voor deze premie:

 • moet uw bedrijf een economisch en handelsoogmerk hebben en mag het niet voor meer dan 75% door de overheid worden gefinancierd;
 • mag uw bedrijf geen € 300.000 aan de-minimissteun hebben ontvangen tijdens het lopende fiscale jaar en de twee voorgaande fiscale jaren; 
 • moet in orde zijn met betrekking tot de verplichtingen inzake bekendmaking en neerlegging van de jaarrekeningen overeenkomstig Boek III van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 • moet u de premieaanvraag indienen voordat u begint te investeren.

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Voor welke types investeringen? 

Voorwerp

De investeringen moeten betrekking hebben op:

 1. de aankoop van een toestel of uitrusting
 2. de inrichting van uw vestiging

Het doel is dat uw bedrijf voldoet aan een milieu-kwaliteits-, veiligheids- of gezondheidsnorm. Bv. een aanpassing aan de HACCP-normen die het FAVV oplegt. 

Voorwaarden 

Investeringen ter conformering moeten de volgende voorwaarden vervullen:

 • ze belopen minstens € 5.000 
 • de aanvraag moet worden ingediend ten minste twee jaar na de oprichting of wijziging van vestigingseenheid volgens de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • een expertiserapport over de nodige investeringen om uw productieproces aan normen aan te passen moet worden verkregen voordat u de premie aanvraagt.

Deze investeringen moeten

 • nodig zijn voor de bedrijfsactiviteiten 
 • voorzichtig en redelijk beheerd worden: buitensporige uitgaven zijn niet toegestaan
 • nieuwe goederen betreffen: investeringen in tweedehandsmeubilair of -materiaal geven geen recht op de premie (met uitzondering van tweedehandsgoederen gekocht van een professional van wie de activiteit betrekking heeft op de verkoop, recuperatie, opwaardering, het hergebruik of de recyclage van dergelijke goederen, met een garantie van minstens zes maanden)
 • het eigendom van het bedrijf betreffen: investeringen bestemd voor de verhuur zijn niet toegestaan (tenzij de verhuring van die investering een aanvulling vormt op de dienstverlening van de begunstigde)
 • door het bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden geëxploiteerd (exportinvesteringen m.b.t. het buitenland zijn bv. niet toegestaan)
 • worden verricht volgens de geldende wetten en reglementen inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening, leefmilieu, …
 • geboekt zijn als vaste activa in de jaarrekeningen (rechtspersonen) of in de tabel van de afschrijvingen (natuurlijke personen).

Deze investeringen mogen niet het volgende betreffen

 • luchtvaartuigen
 • fietsen en voertuigen ontworpen voor het vervoer van goederen of personen
 • goederen die toebehoren aan een aandeelhouder of aan een onderneming die tot dezelfde groep behoort als de rechtspersoon-verwerver.

Duur

De investeringen moeten plaatsvinden en worden betaald binnen maximaal 12 maanden.

Expertenprofiel 

De expert: 

 • is een natuurlijke persoon
 • is onafhankelijk van het bedrijf
 • is gespecialiseerd in het betrokken competentiedomein
 • heeft ten minste 2 jaar relevante ervaring in de 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag
 • heeft een bewezen staat van dienst die wordt aangetoond door een lijst met referenties
 • voert zijn expertenfunctie integer uit

 • De investeringen moeten worden opgenomen onder materiële vaste activa.

 • Enkel investeringen die betrekking hebben op het deel dat het bedrijf professioneel gebruikt, komen in aanmerking.   

 • Transport-, installatie- en montagekosten zijn toegestaan, voor zover ze zijn opgenomen onder materiële vaste activa.

 Vervult u al deze voorwaarden? 

Vraag de premie aan 

Welk tegemoetkomingspercentage?

Tegemoetkoming

 • De premie bedraagt 40% van de toegelaten kosten
 • Plafond: Ten hoogste € 40.000 per begunstigde, per kalenderjaar
 • Minimaal investeringsbedrag per aanvraag: € 5.000
 • Minimumbedrag van elke factuur: € 500 excl. btw
 • Maximum. 1 ‍‍‍‍‍conformiteitspremie per vestigingseenheid om de 4 jaar

Houd rekening met de deadlines!

Wanneer moet de aanvraag worden ingediend?

Zodra u het expertiserapport heeft ontvangen, kunt u de aanvraag via MijnBEW indienen,

  •  Een bankattest dat het rekeningnummer en de naam van het bedrijf vermeldt
  •  Een eventueel mandaat dat een derde machtigt de premieaanvraag in te dienen en het dossier op te volgen
  •  Het expertiserapport over de nodige investeringen ter conformering aan normen, met het bewijs van de ervaring en competenties van de expert (cv), aangetoond via een lijst met referenties

💡Uw aanvraag werd correct ingediend als u een ontvangstbevestiging ontvangt. 

Als uw dossier onvolledig is, zult u binnen vijftien dagen na de ontvangst van uw aanvraag worden verwittigd en hebt u een maand om de ontbrekende documenten via het platform op te sturen. 

Maximaal vier maanden na de ontvangst van uw volledige aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u de beslissing over het al dan niet toekennen van de subsidie via MijnBEW meedelen.

Wanneer mag u gaan investeren?

De investering begint:

 • ten vroegste de dag volgend op de datum waarop u uw aanvraag hebt ingediend 

Wanneer wordt de premie betaald?

U hebt twaalf maanden vanaf de datum van kennisgeving van de toekenningsbeslissing om de verantwoordingsstukken via MijnBEW op te sturen.

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal u vervolgens op de hoogte brengen van het bedrag waarvoor u in aanmerking komt. U zult dan een schuldvordering moeten invullen. Zodra u deze schuldvordering hebt terugbezorgd, ontvangt u de volledige premie zo snel mogelijk.

Vraag de premie aan om uw productieproces aan te passen aan de normen!

  Vraag de premie aan 

 

Opgelet! Deze premie maakt deel uit van het belastbare inkomen van uw onderneming. De premie moet daarom worden opgenomen in uw belastingaangifte.

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Terug naar boven