Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Premie materiaal of werken

Richt u een bedrijf op in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of plant u om uit te breiden? U kunt een premie krijgen om materiaal aan te kopen of werken uit te voeren!  Geniet van meerdere verhogingen ...

Komt u in aanmerking voor deze premie? 

Gebruik onze tool om erachter te komen.

Op welke premies hebt u recht?

Uw onderneming moet een kmo zijn met minstens een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en moet actief zijn in een van de in aanmerking komende sectoren.

Om in aanmerking te komen voor deze premie:

 • moet uw onderneming een economisch en commercieel doel hebben en mag uw onderneming niet voor meer dan 75% door de overheid worden gefinancierd;
 • de afgelopen drie jaar geen €300.000 aan de-minimissteun hebben ontvangen; 
 • moet in orde zijn met betrekking tot de verplichtingen inzake bekendmaking en neerlegging van de jaarrekeningen overeenkomstig Boek III van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 • moet beschikken over een diversiteitsplan als er meer dan 50 werknemers in dienst zijn;
 • moet zich ertoe verbinden om zijn activiteit (een vestigingseenheid en de investering) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te behouden gedurende 15 jaar vanaf de toekenning van de premie.
 • moet zich ertoe verbinden voor zijn vacatures gebruik te maken van de gratis dienstverlening van Actiris inzake procedures rond preselectie en de voorbereidende fases met het oog op aanwerving, indien het bedrijf meer dan 20.000 euro excl. btw steun krijgt voor eenzelfde dossier.
 • mag geen bedrijf in moeilijkheden zijn of betrokken zijn in een terugvorderingsprocedure van steun. 

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Voor welk type investeringen of werken? 

Betreft

Materiële investeringen of werken ter:

 1. oprichting van een vestiging (tot 4 jaar na inschrijving van de vestigingseenheid in de Kruispuntbank van Ondernemingen, met haar huidige adres).
 2. uitbreiding van een bestaande vestiging.
 3. diversificatie van de productie van een vestiging met nieuwe, bijkomende producten (goederen die vóór de aanvraag van de voorafgaande toelating niet werden geproduceerd of aangeboden).
 4. omwenteling van het productieproces.

Voorwaarden 

Uw investeringen moeten: 

 • nodig zijn voor uw bedrijfsactiviteiten;
 • voorzichtig en redelijk beheerd worden: buitensporige uitgaven zijn niet toegestaan;
 • bijkomende goederen betreffen: investeringen ter vervanging en modernisering of die niet meer opleveren dan gewoon een aanpassing aan nieuwe normen / standaarden geven recht op een premie;
 • het eigendom van uw bedrijf betreffen: investeringen bestemd voor de verhuur zijn niet toegestaan (tenzij de verhuring van die investering een aanvulling vormt op de dienstverlening door het bedrijf);
 • door het bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden geëxploiteerd (exportinvesteringen m.b.t. het buitenland zijn niet toegestaan);
 • conform de geldende wetten en reglementen inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening, leefmilieu, … zijn;
 • geboekt zijn als materiële vaste activa - ook bij leasing - in de jaarrekeningen (rechtspersonen) of in de tabel van de afschrijvingen (natuurlijke personen).

⚠️ Een aantal investeringen komen niet in aanmerking voor de premie. Bekijk de volledige lijst in artikel 13 van het besluit.

 • Enkel de volgende voertuigtypes zijn toegestaan:

  • aanhangwagens en trekkers met oplegger (categorie O) *;
  • bijzondere voertuigen en toestellen aangepast aan de activiteiten van het bedrijf;  
  • voertuigen voor speciale doeleinden (kampeerwagens, gepantserde voertuigen, ambulances, lijkwagens, mobiele kranen, voertuigen die toegankelijk zijn voor rolstoelen) *.

  Deze voertuigen moeten: 

  • ingeschreven zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (behalve bij leasing, indien het voertuig is ingeschreven op naam van de leasingmaatschappij) en
  • beantwoorden aan de Europese uitstootnormen die van toepassing zijn op de nieuwe voertuigen op de markt gebracht op het ogenblik van de beslissing tot toekenning van de steun (zelfs als het niet om een nieuw voertuig gaat).

  * Categorieën O, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG en SH als bedoeld in artikel 1, § 1 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

 Vervult u al deze voorwaarden? 

Vraag de premie aan 

Wat is het tegemoetkomingspercentage en wat zijn de verhogingen?

De premie bestaat uit een basistarief en, onder bepaalde voorwaarden, uit een of meer verhogingen binnen de grenzen van de vastgelegde plafonds.

Tegemoetkomingspercentage 

 • Basis: 5% voor micro- of kleine ondernemingen of 2,5% voor middelgrote ondernemingen van de in aanmerking komende investeringen, indien aan geen van de onderstaande criteria wordt voldaan.
 • Plafond: 
  • Buiten de “ontwikkelingszone”: Ten hoogste 20%voor micro- of kleine ondernemingen of 10% voor middelgrote ondernemingen van de in aanmerking komende investeringen. Het totale steunbedrag per bedrijf, per kalenderjaar bedraagt ten hoogste € 350.000  excl. btw voor het geheel aan "algemene investeringen" (= de premies voor vastgoed en materiaal en werken samen).
  • In de “ontwikkelingszone”: Ten hoogste 30% voor micro- of kleine ondernemingen of 15% voor middelgrote ondernemingen van de in aanmerking komende investeringen. Het totale steunbedrag per bedrijf, per kalenderjaar bedraagt ten hoogste € 500.000 excl. btw voor het geheel aan "algemene investeringen" (= de premies voor vastgoed en materiaal en werken samen).

👉 Controleer of uw pand (de locatie van de investering) in de “ontwikkelingszone” ligt.

Minimaal investeringsbedrag

Uw investeringsprogramma moet ten minste het volgende bedrag belopen:

 • € 5.000 excl. btw voor starters* (< 4 jaar);
 • € 7.500 excl. btw voor micro-ondernemingen (> 4 jaar);
 • € 15.000 excl. btw voor kleine ondernemingen (> 4 jaar);
 • € 50.000 excl. btw voor middelgrote ondernemingen (> 4 jaar).

*bedrijf dat minder dan 4 jaar ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen op de dag waarop de aanvraag voor voorafgaande toelating wordt ingediend.

Bovendien moet het bedrag van elke factuur minstens € 500 excl. btw belopen.

Minimumtegemoetkoming per aanvraag/investering: € 1.000 excl. btw.

Verhogingen

Verhogingen variëren naargelang het profiel en de grootte van uw onderneming 

 • U krijgt deze verhoging als uw onderneming minder dan vier jaar ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

 • « Voorbeeldigheidsgids »

  Indien u als resultaat “Verhoging voor voorbeeldigheid op milieuvlak” of “Verhoging voor voorbeeldigheid op sociaal en milieuvlak” hebt behaald en u het gevraagde bewijs* kunt bezorgen, dan komt u in aanmerking voor een verhogingVergeet niet “Ja, voorbeeldig op milieuvlak” aan te vinken op het premieaanvraagformulier.

  * vóór 26.03.2025, moet u pas de "voorbeeldigheid" van uw onderneming bewijzen wanneer u uw volledige aanvraag indient 

 • U krijgt deze verhoging als uw onderneming erkend is als een “voorbeeldige onderneming op sociaal vlak”.

  Is dit voor u van toepassing? Om erachter te komen, raadpleeg onze 

  « Voorbeeldigheidsgids »

  Indien u als resultaat “Verhoging voor voorbeeldigheid op milieuvlak” of “Verhoging voor voorbeeldigheid op sociaal en milieuvlak” hebt behaald en u het gevraagde bewijs* kunt bezorgen, dan komt u in aanmerking voor een verhogingVergeet niet “Ja, voorbeeldig op milieuvlak” aan te vinken op het premieaanvraagformulier.

  * vóór 26.03.2025, moet u pas de "voorbeeldigheid" van uw onderneming bewijzen wanneer u uw volledige aanvraag indient 

 • U krijgt deze verhoging indien uw bedrijf investeert binnen de “ontwikkelingszone”.

  👉 Controleer of het pand (de locatie van de investering) in de “ontwikkelingszone” ligt, een gebied dat verspreid ligt over het gewest en dat de kanaalomgeving betreft.

 • U krijgt deze verhoging indien uw bedrijf investeert in een vestigingseenheid die op het terrein ligt van een werf van niveau 2 (in de zes maanden voorafgaand aan de aanvraag voor voorafgaande toelating).

Enkele typische situaties:

 • Uw onderneming voldoet aan geen van de verhogingscriteria: u geniet het basistarief van 2,5% of 5% op de in aanmerking komende uitgaven excl. btw.
 • Uw micro-onderneming is een starter: u geniet het basistarief van 5% + 10% verhoging, dus een premie van 15%.
 • Uw kleine onderneming van drie jaar oud (starter) is erkend als “voorbeeldig” op milieu- en sociaal vlak en ligt bovendien in de ontwikkelingszone. De berekening is als volgt: basistarief van 5% + 35% verhogingen (10% + 10% + 10% + 5%). U geniet alles samen 40%. Gelet op het plafond zou u dus het maximum van 30%  tegemoetkoming krijgen op de subsidiabele uitgaven, excl. btw.

Houd rekening met de deadlines!

Wanneer moet de aanvraag worden ingediend? 

Uw aanvraag om voorafgaande toelating moet vóór het begin van uw investeringsprogramma ingediend worden via het MijnBEW-platform.

Brussel Economie en Werkgelegenheid beschikt over een wettelijke termijn van één maand om de voorafgaande toelating mee te delen of te weigeren. Elke aanvraag voor voorafgaande toelating die wordt ingediend na de start van de uitvoering van het investeringsprogramma is onontvankelijk. U mag dus geen offerte of bestelbon hebben ondertekend of een of meer facturen hebben ontvangen voordat wij u de onvangstbevestiging van voorafgaande toelating hebben gestuurd. De datum waarop de investering in aanmerking kan worden genomen, stemt overeen met de datum van deze mededeling.

💡Uw aanvraag om voorafgaande toelating werd correct ingediend als u een ontvangstbevestiging ontvangt. 

Als uw verzoek om voorafgaande toelating:

 • Onontvankelijk is, krijgt u binnen een maand na de aanvraag een weigering betekend.
 • Ontvankelijk is, kunt u beginnen met de uitrol van het investeringsprogramma vanaf de datum van het ontvangstbericht inzake uw aanvraag om voorafgaande toelating (dit ondertekende document wordt u in MijnBEW bezorgd).

Uiterlijk 9 maanden na het ontvangstbericht inzake uw aanvraag om voorafgaande toelating moet u via MijnBEW het definitieve formulier met betrekking tot uw investeringsprogramma indienen, dat volledig gerealiseerd en betaald is. Voeg alle bewijsstukken en gegevens bij die nodig zijn om het steunbedrag te berekenen.

💡Uw definitieve aanvraag werd correct ingediend als u een ontvangstbevestiging ontvangt. 

Als uw definitieve formulier niet volledig is, ontvangt u binnen een maand na ontvangst ervan een brief met een overzicht van de ontbrekende elementen. U hebt één maand tijd (vanaf de datum van de brief) om uw dossier aan te vullen.

Maximaal vier maanden na de ontvangst van uw volledige aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid via MijnBEW zijn beslissing aan u bezorgen over het al dan niet toekennen van de premie.

Wanneer wordt de premie betaald?

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal u informeren over het bedrag van uw premie. Vervolgens moet u een schuldvordering invullen. Zodra u deze schuldvordering hebt terugbezorgd, ontvangt u de volledige premie zo snel mogelijk.  

Vraag de premie voor de aankoop van materiaal of werken aan!

Vraag de premie aan 

Opgelet! Deze premie maakt deel uit van het belastbare inkomen van uw onderneming. De premie moet daarom worden opgenomen in uw belastingaangifte.

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Terug naar boven