Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Premie opstart onderneming

Wilt u een onderneming oprichten, maar hebt u een financieel duwtje nodig om te starten? Met deze premie kunt u tot 60% van uw uitgaven dekken op tal van gebieden. Lees er hier alles over! 

Komt u in aanmerking voor deze premie?

Om in aanmerking te komen voor deze premie moet u een natuurlijke persoon zijn zonder ondernemingsnummer met een bedrijfsproject en moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Overwegen een activiteit uit te oefenen in een van de toegestane sectoren;
 • Een concreet project hebben voor de ontwikkeling van uw onderneming, onderbouwd door een beschrijving van het project en een businessplan, met inbegrip van een financieel plan (hub.brussels zal een advies uitbrengen over uw project);
 • Ten minste 18 jaar oud zijn;
 • In de drie jaren die de ontvangst van de premieaanvraag voorafgaan niet het statuut van zelfstandige hebben gehad (met uitzondering van het statuut van student-zelfstandige);
 • Niet op de hoogte gesteld zijn van een toekenningsbesluit:
  • voor preactiviteitssteun in de vijf jaar voorafgaand aan de indiening van de premieaanvraag (besluit van 24 januari 2019); 
  • voor steun als bedoeld in het besluit van 26 maart 2024 betreffende steun aan actieve ondernemers in een tewerkstellingscoöperatie in de twaalf maanden voorafgaand aan de indiening van de premieaanvraag;
  • voor deze premie om een onderneming op te richten gedurende de voorbije vijf jaar;
 • Begeleiding krijgen bij de oprichting van een onderneming door een erkende organisatie op basis van een overeenkomst die minstens zes maanden geldt. 

De erkende organisaties zijn :

 • Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

 • JobYourself en Baticrea

  • Lokaal Economieloket van de stad Brussel (Aalststraat 7-11 te 1000 Brussel);
  • Lokaal Economieloket van Sint-Jans-Molenbeek (Le Lorrainstraat 110 te 1080 Brussel);
  • Lokaal Economieloket van Schaarbeek (Paleizenstraat 44 te 1030 Brussel);
  • Lokaal Economieloket van Sint-Gillis (Fernand Bernierstraat 15 te 1060 Brussel);
  • Lokaal Economieloket van Brussel Noord-West (Omer Lepreux, 4 straat te 1081 Brussel); 
  • Lokaal Economieloket van Anderlecht (Scheikundigestraat 34-36 te 1070 Brussel). 

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Voor welke soort uitgaven?

Onderwerp en voorwaarden

De premie heeft betrekking op bepaalde uitgaven die u na de indiening van uw aanvraag en na de datum van het ontvangstbewijs heeft gemaakt en vóór de oprichting van uw onderneming of vóór de beëindiging van uw project. De premie betreft de volgende soort kosten:

 • Externe consultancy-opdrachten moeten verband houden met de beoogde activiteit en betrekking hebben op:

  • een markt-, een financiële, een juridische, een technische of een informaticastudie;
  • de aansluiting van het project bij de economische transitie;
  • de ontwikkeling van een website of digitalisering;
  • strategisch advies of advies voor projectbeheer;
  • de communicatie;
  • het overnemen van een bedrijf (juridische, fiscale, economische en organisatorische voorbereiding van de overname of het stellen van een diagnose van het over te nemen bedrijf om het op te waarderen.

  De consultant moet:

  • als hoofdactiviteit de desbetreffende consultancydiensten verstrekken;
  • gespecialiseerd zijn in het betrokken domein;
  • zijn consultancyactiviteiten sinds minstens twee jaar uitoefenen;
  • aanzienlijke bekwaamheid kunnen aantonen op basis van zijn referenties en praktijkervaring;
  • onafhankelijk zijn;
  • u (rechtstreeks of via een facturatiedienst) factureren.


  Als de consultant een natuurlijke persoon is die zijn consultancyactiviteit verricht in het kader van een tewerkstellingscoöperatie:

  • kan hij u rechtstreeks factureren;
  • mag hij de desbetreffende consultancydiensten niet als hoofdactiviteit hebben.
 • De opleiding mag maximaal drie maanden duren, moet nodig zijn voor de verwezenlijking van het project en een gebrek aan kennis en ervaring wegwerken.

  De premie dekt slechts één opleiding. 

  De lesgever moet:

  • als hoofdactiviteit de desbetreffende opleidingen geven;
  • gespecialiseerd zijn in het betrokken domein;
  • zijn opleidingsactiviteiten sinds minstens twee jaar uitoefenen;
  • aanzienlijke bekwaamheid kunnen aantonen op basis van zijn referenties en praktijkervaring;
  • onafhankelijk zijn van uw onderneming;
  • u (rechtstreeks of via een facturatiedienst) factureren.


  Als de consultant een natuurlijke persoon is die zijn activiteit als lesgever verricht in het kader van een tewerkstellingscoöperatie:

  • kan hij u rechtstreeks factureren;
  • mag hij de desbetreffende opleidingen niet geven als hoofdactiviteit.
 • De premie kan betrekking hebben op de opvang van een kind tot drie jaar.

  De kinderopvang moet:

  • zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden;
  • over een vergunning beschikken van het agentschap “Opgroeien regie” of van het Office de la Naissance et de l'Enfance of van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
  • een natuurlijke of een rechtspersoon zijn;

  onafhankelijk zijn van de begunstigde.

 • De abonnementskosten voor een erkende coworkingruimte komen in aanmerking voor zover het abonnement minstens een halftijdse bezetting betreft.

 • De premie heeft enkel betrekking op de aankoop of huur van uitrusting die onmisbaar is voor het uitvoeren van werken die nodig zijn voor de realisatie van uw project. 

De volgende uitgaven en investeringen komen niet in aanmerking:

 1. uitgaven met een overbodig karakter;
 2. vastgoedinvesteringen;
 3. investeringen in rollend materiaal, met uitzondering van bakfietsen of fietskarren waarvan het gebruik noodzakelijk is voor het project;
 4. investeringen bestemd voor verhuur;
 5. luchtvaartuigen, met uitzondering van op afstand bestuurde luchtvaartuigen;
 6. investeringskredieten die dienen voor de terugbetaling van andere kredieten;
 7. de verwerving van aandelen van een vennootschap;
 8. de verwerving van handelsfondsen;
 9. investeringen in tweedehandsmeubilair of -materiaal, met uitzondering van tweedehandsgoederen gekocht van een professional van wie de activiteit betrekking heeft op de verkoop, recuperatie, opwaardering, het hergebruik of de recyclage van dergelijke goederen, met een garantie van minimum zes maanden;
 10. investeringen waarvan het bedrag per factuur minder is dan 500 euro exclusief btw.

Duur

De uitgaven moeten worden gespreid over maximaal 12 maanden (behalve bij een naar behoren gemotiveerde uitzondering)

Vervult u al deze voorwaarden? 

Vraag de premie aan  

Welk tegemoetkomingspercentage?

Tegemoetkomingspercentage 

 • De premie bedraagt 60% van de toegelaten uitgaven
 • Plafond: Maximaal 7.500 euro per project
 • De maximale tegemoetkoming bedraagt: 
 • 2.000 euro voor de kosten van de kinderopvang;
 • 1.000 euro voor investeringen in informaticamateriaal, kantoormeubilair, fotografie of telefonie, bakfietsen en fietskarren;
 • 1.500 euro voor abonnementskosten in een erkende coworkingruimte.

Opgelet: de bovengenoemde kosten voor investeringen en opvang mogen niet meer bedragen dan 50% van alle toegelaten uitgaven.

 • Maximaal 1 premieaanvraag om de 5 jaar
 • Minimale tegemoetkoming per aanvraag:  500 euro
 • Elke subsidiabele factuur bedraagt minstens 100 euro

Houd rekening met de deadlines!

Hoe moet de aanvraag worden ingediend? 

Kunt u de aanvraag via de onlineapplicatie MijnBEW indienen met de volgende bijlagen:

 • Verklaring op erewoord
 • Overeenkomst ter ondersteuning van de oprichting van een onderneming 
 • Andere document(en)

💡Uw aanvraag werd correct ingediend als u een ontvangstbevestiging ontvangt. 

Als uw formulier niet volledig is, ontvangt u binnen een maand na ontvangst ervan een brief met een overzicht van de ontbrekende elementen. U hebt één maand tijd (vanaf de datum van de brief) om uw dossier aan te vullen.

Maximaal vier maanden na de ontvangst van uw volledige aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u de beslissing over het al dan niet toekennen van de subsidie via MijnBEW meedelen. 

Wanneer wordt de premie betaald? 

U hebt 18 maanden vanaf de datum van kennisgeving van de toekenningsbeslissing om de verantwoordingsstukken via MijnBEW op te sturen. 

Het verzoek om betaling van het saldo, het evaluatieverslag over de begeleiding en de verantwoordingsstukken die vermeld zijn in de toekenningsbeslissing moeten binnen 3 maanden na de laatste uitgave en uiterlijk 21 maanden na de datum van kennisgeving van de toekenningsbeslissing worden opgestuurd.

(Indien het bestuur uw verantwoordingsstukken nog niet ontvangen heeft, krijgt u via MijnBEW uiterlijk één maand voor de vervaldatum een herinneringsmail).

U ontvangt de premie in twee schijven:

1° een voorschot van 1/3 van het in de toekenningsbeslissing bepaalde bedrag, na indiening van uw verzoek om betaling van het voorschot;

2° het saldo, na indiening van uw verzoek om betaling van het saldo, het evaluatieverslag en de verantwoordingsstukken voor het totaalbedrag.

Opgelet:

 • Als u niet wil verzoeken om betaling van het saldo moet u toch binnen dezelfde termijn het evaluatieverslag en de verantwoordingsstukken indienen.
 • Het steunbedrag dat u niet kunt verantwoorden, moet u terugbetalen. U moet de volledige steun terugbetalen als de subsidiabele uitgaven minder dan 500 euro bedragen.

Vraag de premie Opstarten onderneming

Vraag de premie aan 

  

Ontdek ook onze andere premies:

Terug naar boven