Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Premie elektrisch bedrijfsvoertuig

Bevorder de mobiliteit met een lage uitstoot door een elektrisch bedrijfsvoertuig aan te schaffen. U kunt een premie krijgen die tot 40% van uw investeringen dekt voor de aankoop van een voertuig van dat type. 

Komt u in aanmerking voor deze premie? 

Gebruik onze tool om erachter te komen.

Op welke premies hebt u recht?

Uw onderneming moet een kmo zijn met minstens een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en moet actief zijn in een van de in aanmerking komende sectoren.

Om in aanmerking te komen voor deze premie gelden bovendien de volgende voorwaarden. Uw bedrijf:

 • moet een economisch en handelsoogmerk hebben en mag niet voor meer dan 75% door de overheid worden gefinancierd;
 • heeft geen 300.000 euro aan de minimis-steun ontvangen in de voorbije drie jaar;
 • moet in orde zijn met betrekking tot de verplichtingen inzake bekendmaking en neerlegging van de jaarrekeningen overeenkomstig Boek III van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 • moet de premieaanvraag indienen binnen zes maanden na de datum van de factuur voor de aankoop of omvorming van het voertuig dat voldoet aan onderstaande criteria en
 • moet beschikken over een diversiteitsplan als er meer dan 50 werknemers in dienst zijn. 

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Voor welke types investeringen? 

Voorwerp

Een investering voor de aankoop van een elektrisch bedrijfsvoertuig. Dit kan gepaard gaan met de aankoop en de installatie van een elektrische laadpaal. 

Met een elektrisch bedrijfsvoertuig bedoelen we een voertuig van categorie N1 of categorie L7e-CU dat uitsluitend door elektriciteit wordt aangedreven.

Voorwaarden

Om steun te kunnen krijgen voor de aanschaf van een elektrisch voertuig moet dat voertuig:

 • voldoen aan de Europese emissienormen die gelden voor nieuwe voertuigen die op de markt worden gebracht op de datum van de aankoopfactuur van het voertuig, zelfs als het niet om een nieuw voertuig gaat.
 • het voorwerp uitmaken van een aanvraag binnen zes maanden na de datum van de *aankoopfactuur
 • Geen minimaal investeringsbedrag

*Opgelet: om een vergoeding te kunnen krijgen voor een elektrische laadpaal mogen de facturen voor de aankoop en de installatie ervan niet meer dan drie maanden voor de factuurdatum van de aankoop van het voertuig gedateerd zijn.

  • nodig zijn voor de bedrijfsactiviteiten 
  • als een voorzichtige en redelijke persoon beheerd worden: buitensporige uitgaven zijn niet toegestaan;
  • betrekking hebben op nieuwe of tweedehands goederen, voor zover die laatste aangekocht worden bij een professional van wie de activiteit betrekking heeft op de verkoop, de recuperatie, de valorisatie, het hergebruik of de recyclage van dergelijke goederen en er een garantieperiode van minstens zes maanden aan verbonden is 
  • het eigendom van het bedrijf betreffen: investeringen bestemd voor verhuur zijn niet toegestaan (tenzij de verhuring van die investering een aanvulling vormt op de dienstverlening van de begunstigde) 
  • door het bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden geëxploiteerd (investeringen voor export naar het buitenland zijn bv. niet toegestaan);
  • worden verricht volgens de geldende wetten en reglementen inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening, leefmilieu, … 
  • Geboekt zijn als vaste activa in de jaarrekeningen (rechtspersonen) of in de tabel van de afschrijvingen (natuurlijke personen).

  • goederen zijn die toebehoren aan een aandeelhouder of aan een onderneming die tot dezelfde groep behoort als de rechtspersoon-verwerver;
  • luchtvaartuigen zijn.

Voldoet u aan al deze voorwaarden? 

 Vraag de premie aan 

Welk tegemoetkomingspercentage en welke verhogingen?

De premie bestaat uit een basistarief en, onder bepaalde voorwaarden, uit een of meer verhogingen binnen de grenzen van de vastgelegde plafonds.

Tegemoetkomingspercentage 

 • Basis: 5% van de in aanmerking komende uitgaven als geen van de onderstaande criteria wordt vervuld.
 • Plafond: Maximaal 40% van de in aanmerking komende uitgaven als aan verschillende van de onderstaande criteria wordt voldaan.
 • Het bedrag van de steun is maximaal 16.000 euro per elektrisch bedrijfsvoertuig (inclusief elektrische laadpaal).
 • Minimumbedrag van elke factuur: 500 euro exclusief btw.
 • De begunstigde kan per kalenderjaar steun ontvangen voor maximaal drie elektrische voertuigen, met inbegrip van geretrofitte bedrijfsvoertuigen, en drie elektrische laadpalen. 
 • Het totale steunbedrag per begunstigde en per kalenderjaar is maximaal 48.000 euro.

Verhogingen

1) Vervanging van een voertuig dat (binnenkort) niet meer mag rijden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, “lage emissie zone”: 35%.

  • vervangen of omgebouwd is ten vroegste 36 maanden voor het verbod om in de lage-emissiezone te rijden of ten laatste 24 maanden na het verbod;
  • ingeschreven is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, tenzij het voertuig ingeschreven is op naam van het bedrijf waarbij de leasing is aangegaan;
  • op naam van de begunstigde ingeschreven is ingeschreven gedurende ten minste één ononderbroken jaar op de datum van de factuur voor de aankoop van het vervangingsvoertuig of op de datum van de eerste factuur voor de ombouw tot een retrofitbedrijfsvoertuig, naargelang het geval;
  • ingeschreven is op naam van de begunstigde gedurende ten minste één jaar vóór de datum waarop het niet langer toegang heeft tot de lage-emissiezone, en gedurende deze periode ononderbroken totdat het is vervangen of omgebouwd.

  U zal een kopie moeten voorleggen van het door de DIV verstrekte bericht van uitschrijving, gedateerd ten laatste 6 maanden vóór de datum waarop u uw aanvraag indient.

  👉 Ga na tot wanneer uw voertuig mag rondrijden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op https://lez.brussels.

2) Of naargelang het profiel van uw onderneming:

 • Uw onderneming is minder dan vier jaar ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

  👉 Controleer de grootte van uw onderneming

 • U krijgt deze verhoging als uw onderneming erkend is als een "voorbeeldige onderneming op milieuvlak".

  Is dit voor u van toepassing? Om erachter te komen, raadpleeg onze 

  « Voorbeeldigheidsgids »

  Als u als resultaat "Verhoging voor voorbeeldigheid op milieuvlak" of "Verhoging voor voorbeeldigheid op sociaal en/of milieuvlak" hebt behaald en u het gevraagde bewijs* kunt bezorgen, dan komt u in aanmerking voor een verhogingVergeet niet "Ja, voorbeeldig op milieuvlak" aan te vinken op het premieaanvraagformulier.

  * Als u meerdere vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebt: 
  In de resultaten moet u het volgende verkrijgen: ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de onderneming aan te tonen, ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de vestigingseenheid aan te tonen, en dit voor al uw vestigingseenheden in het Brussels Gewest. 

 • U krijgt deze verhoging als uw onderneming erkend is als een "voorbeeldige onderneming op milieuvlak".

  Is dit voor u van toepassing? Om erachter te komen, raadpleeg onze 

  « Voorbeeldigheidsgids »

  Als uw resultaat "Verhoging voor voorbeeldigheid op sociaal vlak" of "Verhoging voor voorbeeldigheid op milieu- en sociaal vlak" is en u het gevraagde bewijs kunt bezorgen*, dan hebt u recht op een verhogingVergeet niet "Ja, voorbeeldig op sociaal vlak" aan te vinken op het premieaanvraagformulier.

  * Als u meerdere vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebt: 
  In de resultaten moet u het volgende verkrijgen: ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de onderneming aan te tonen, ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de vestigingseenheid aan te tonen, en dit voor al uw vestigingseenheden in het Brussels Gewest. 

Enkele typische situaties: 

 • Uw onderneming voldoet aan geen van de verhogingscriteria: u geniet het basistarief van 5% op de in aanmerking komende kosten excl. btw. 
 • Uw onderneming is een starter: u geniet het basistarief van 5% + 10% verhoging, dus een premie van 15%.
 • Uw onderneming van zeven jaar oud is erkend als "voorbeeldig" op milieu- en sociaal vlak. De berekening is als volgt: basistarief van 5% + 10% + 10% verhogingen.  U geniet een tegemoetkoming van 25% op de in aanmerking komende kosten exclusief btw.

Houd rekening met de deadlines! 

Wanneer moet de aanvraag worden ingediend? 

Dien binnen maximaal zes maanden na de datum van de factuur voor de aankoop van uw voertuig* uw aanvraag in via MijnBEW

  • Bankafschrift
  • Een kopie van de volmacht
  • Het rapport van de expert
  • De CV van de expert 
  • Aankoopfactuur voor de bakfiets en/of fietskar
  • Technische documentatie voor de bakfiets en/of fietskar 
  • Kennisgeving van annulering 
  • Kentekenbewijs van het voertuig dat wordt vervangen (indien van toepassing)
  • Kentekenbewijs van het gekochte voertuig (indien van toepassing) 
  • Aankoopfactuur van het voertuig (indien van toepassing)
  • Retrofitfactuur (indien van toepassing) 
  • Kentekenbewijs voor je aangepaste voertuig (indien van toepassing) 
  • Bewijs dat je voertuig is omgebouwd door een professional in de sector die bevoegd is (indien van toepassing) 
  • Bewijs van goedkeuring voor het aangepaste voertuig (indien van toepassing)
  • Het bewijs van voorbeeldigheid op milieuvlak 
  • Het bewijs van voorbeeldigheid op sociaal vlak 
  • Andere document(en)

*Opgelet: om een vergoeding te kunnen krijgen voor een elektrische laadpaal mogen de facturen voor de aankoop en de installatie ervan niet meer dan drie maanden voor de factuurdatum van de aankoop van het voertuig gedateerd zijn.

💡Uw aanvraag werd correct ingediend als u een ontvangstbevestiging ontvangt. 

Als uw dossier onvolledig is, zult u binnen vijftien dagen worden verwittigd en hebt u een maand om de ontbrekende documenten via het platform op te sturen. 

Vier maanden na de ontvangst van uw volledige aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u zijn beslissing over het al dan niet toekennen van de premie meedelen, altijd via MijnBEW.

Wanneer wordt de premie betaald? 

U hebt twaalf maanden vanaf de datum van kennisgeving van de toekenningsbeslissing om de verantwoordingsstukken via MijnBEW op te sturen. 

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal u vervolgens op de hoogte brengen van het bedrag waarvoor u in aanmerking komt. U zult dan een schuldvordering moeten invullen. Nadat u deze schuldvordering hebt terugbezorgd, ontvangt u de volledige premie zo snel mogelijk. 

Vraag de premie Elecktrisch Bedrijfsvoertuigen aan!

Vraag de premie aan 

Opgelet! Deze premie maakt deel uit van het belastbare inkomen van uw onderneming. De premie moet daarom worden opgenomen in uw belastingaangifte.

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Terug naar boven