Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Premie bakfiets of fietskar

Bevorder mobiliteit met een lage uitstoot door een bakfiets of fietskar aan te kopen. Deze premie kan tot 70% van uw investeringen dekken voor de aankoop van een van deze voertuigen.

Komt u in aanmerking voor deze premie? 

Gebruik onze tool om erachter te komen.

Op welke premies hebt u recht?

Uw onderneming moet een kmo zijn met minstens een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en moet actief zijn in een van de in aanmerking komende sectoren.

Om in aanmerking te komen voor deze premie gelden bovendien de volgende voorwaarden. Uw bedrijf:

 • moet een economisch en handelsoogmerk hebben en mag niet voor meer dan 75% door de overheid worden gefinancierd;
 • heeft geen 300.000 euro aan de minimis-steun ontvangen in de voorbije drie jaar;
 • moet in orde zijn met betrekking tot de verplichtingen inzake bekendmaking en neerlegging van de jaarrekeningen overeenkomstig Boek III van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 • moet de premieaanvraag indienen binnen zes maanden na de datum van de factuur voor de aankoop van het voertuig dat voldoet aan onderstaande criteria en
 • moet beschikken over een diversiteitsplan als er meer dan 50 werknemers in dienst zijn. 

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Voor welke types investeringen? 

Voorwerp

Een investering voor de aankoop van een bakfiets of een fietskar.

Met een bakfiets wordt bedoeld: fiets of elektrische fiets ontworpen voor het transport van volumineuze vrachten door middel van een geïntegreerde laadbak of een geïntegreerd platform met een laadvermogen van 100 kg en, in voorkomend geval, een elektrisch ondersteunend vermogen van maximaal 250 W, dat wordt onderbroken als de bakfiets de maximale snelheid van 25 km/u bereikt heeft. 

Met een fietskar wordt bedoeld: een bedrijfsfietskar met een laadvermogen van minimaal 50 kg om goederen te vervoeren. 

Voorwaarden

Om steun te krijgen voor de aanschaf van een bakfiets of een fietskar moet u aan de voorwaarden voldoen:

 • de aanvraag moet worden ingediend binnen zes maanden na de datum van de aankoopfactuur van het voertuig.
  • nodig zijn voor de bedrijfsactiviteiten 
  • als een voorzichtige en redelijke persoon beheerd worden: buitensporige uitgaven zijn niet toegestaan;
  • nieuwe goederen betreffen: investeringen in tweedehandsmeubilair of -materiaal geven geen recht op de premie (met uitzondering van tweedehandsgoederen gekocht van een professional van wie de activiteit betrekking heeft op de verkoop, recuperatie, opwaardering, het hergebruik of de recyclage van dergelijke goederen, met een garantie van minstens zes maanden) 
  • het eigendom van het bedrijf betreffen: investeringen bestemd voor verhuur zijn niet toegestaan (tenzij de verhuring van die investering een aanvulling vormt op de dienstverlening van de begunstigde) 
  • door het bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden geëxploiteerd (investeringen voor export naar het buitenland zijn bv. niet toegestaan);
  • worden verricht volgens de geldende wetten en reglementen inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening, leefmilieu, … 
  • Geboekt zijn als vaste activa in de jaarrekeningen (rechtspersonen) of in de tabel van de afschrijvingen (natuurlijke personen).
  • goederen zijn die toebehoren aan een aandeelhouder of aan een onderneming die tot dezelfde groep behoort als de rechtspersoon-verwerver.
  • luchtvaartuigen zijn

Voldoet u aan al deze voorwaarden? 

 Vraag de premie aan 

Welk tegemoetkomingspercentage en welke verhogingen?

De premie bestaat uit een basistarief en, onder bepaalde voorwaarden, uit een of meer verhogingen binnen de grenzen van de vastgelegde plafonds.

Tegemoetkomingspercentage 

 • Basis: 40% van de in aanmerking komende uitgaven als geen van de onderstaande criteria wordt vervuld.
 • Plafond: Maximaal 70% van de in aanmerking komende uitgaven als aan verschillende van de onderstaande criteria wordt voldaan. 
 • Het maximale steunbedrag is 4.000 euro per bakfiets en 2.000 euro per fietskar.
 • Minimumbedrag van elke factuur: 500 euro
 • De begunstigde kan per kalenderjaar voor maximaal drie bakfietsen en fietskarren steun ontvangen. 
 • Het totale steunbedrag per begunstigde en per kalenderjaar is maximaal 12.000 euro.

Verhogingen 

Verhogingen variëren naargelang het profiel van uw onderneming. 

 • Uw onderneming is minder dan vier jaar ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

  👉 Controleer de grootte van uw onderneming

 • U krijgt deze verhoging als uw onderneming erkend is als een "voorbeeldige onderneming op milieuvlak".

  Is dit voor u van toepassing? Om erachter te komen, raadpleeg onze 

  « Voorbeeldigheidsgids »

  Als u als resultaat "Verhoging voor voorbeeldigheid op milieuvlak" of "Verhoging voor voorbeeldigheid op sociaal en/of milieuvlak" hebt behaald en u het gevraagde bewijs* kunt bezorgen, dan komt u in aanmerking voor een verhogingVergeet niet "Ja, voorbeeldig op milieuvlak" aan te vinken op het premieaanvraagformulier.

  * Als u meerdere vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebt: 
  In de resultaten moet u het volgende verkrijgen: ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de onderneming aan te tonen, ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de vestigingseenheid aan te tonen, en dit voor al uw vestigingseenheden in het Brussels Gewest. 

 • U krijgt deze verhoging als uw onderneming erkend is als een "voorbeeldige onderneming op milieuvlak".

  Is dit voor u van toepassing? Om erachter te komen, raadpleeg onze 

  « Voorbeeldigheidsgids »

  Als uw resultaat "Verhoging voor voorbeeldigheid op sociaal vlak" of "Verhoging voor voorbeeldigheid op milieu- en sociaal vlak" is en u het gevraagde bewijs kunt bezorgen*, dan hebt u recht op een verhogingVergeet niet "Ja, voorbeeldig op sociaal vlak" aan te vinken op het premieaanvraagformulier.

  * Als u meerdere vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebt: 
  In de resultaten moet u het volgende verkrijgen: ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de onderneming aan te tonen, ofwel een erkenningsmiddel dat het mogelijk maakt de voorbeeldigheid op milieuvlak op het niveau van de vestigingseenheid aan te tonen, en dit voor al uw vestigingseenheden in het Brussels Gewest. 

Enkele typische situaties:

 • Uw onderneming voldoet aan geen van de verhogingscriteria: u geniet het basistarief van 40% op de in aanmerking komende kosten excl. btw. 
 • Uw onderneming is een starter: u geniet het basistarief van 40% + 10% verhoging, dus een premie van 50%.
 • Uw onderneming van zeven jaar oud is erkend als "voorbeeldig" op milieu- en sociaal vlak. De berekening is als volgt: basistarief van 40% + 10% + 10% verhogingen.  U geniet een tegemoetkoming van maximaal 60% op de in aanmerking komende kosten exclusief btw.

Houd rekening met de deadlines! 

Wanneer moet de aanvraag worden ingediend? 

Dien binnen zes maanden na de datum van de aankoopfactuur van uw bakfiets of fietskar uw aanvraag in via MijnBEW, met daarbij de volgende bijlagen:

 • Bankafschrift
 • Een kopie van de volmacht
 • Aankoopfactuur voor de bakfiets en/of fietskar
 • Technische documentatie voor de bakfiets en/of fietskar 
 • Het bewijs van voorbeeldigheid op sociaal vlak 
 • Het bewijs van voorbeeldigheid op milieuvlak 

💡Uw aanvraag werd correct ingediend als u een ontvangstbevestiging ontvangt. 

Als uw dossier onvolledig is, zult u binnen vijftien dagen worden verwittigd en hebt u een maand om de ontbrekende documenten via het platform op te sturen. 

Vier maanden na de ontvangst van uw volledige aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u zijn beslissing over het al dan niet toekennen van de premie meedelen, altijd via MijnBEW.

Wanneer wordt de premie betaald? 

U hebt zes maanden vanaf de datum van kennisgeving van de toekenningsbeslissing om de verantwoordingsstukken via MijnBEW op te sturen.  

Vraag de premie Bakfiets of fietskar aan!

Vraag de premie aan 

Opgelet! Deze premie maakt deel uit van het belastbare inkomen van uw onderneming. De premie moet daarom worden opgenomen in uw belastingaangifte.

Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Terug naar boven