Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Voorafgaande aangifte

Als u aan de voorwaarden voldoet en de nodige documenten hebt aangevraagd, kunt u uw aanvraag voor de registratie van uw toeristische logies voorbereiden en opsturen.

Het formulier voor de voorafgaande aangifte invullen

Download het formulier voor de voorafgaande aangifte (.pdf)

U moet er de categorie in vermelden die op u betrekking heeft.

Zie de in de reglementering, voor elke logiezencategorie omschreven kenmerken, om te bepalen tot welke categorie uw logies behoort. Contacteer ons als u vragen hebt.

Alle documenten verzamelen en het dossier bezorgen.

Bezorg ons voor elk type toeristenverblijf de volgende elektronische of papieren documenten:

 1. Identiteitsbewijzen en (een) uittreksel(s) uit het strafregister:
  • indien de exploitant een natuurlijk persoon is:
   1. het identiteitsbewijs van de exploitant;
   2. een uittreksel uit het strafregister bestemd voor een overheidsdienst, minder dan drie maanden geleden afgegeven op naam van de exploitant;
   3. het mandaatbewijs indien de aangifteplichtige niet de exploitant is.
  • indien de exploitant een rechtspersoon is:
   1. een kopie van zijn geldende gecoördineerde statuten;
   2. het bewijs van de aanwijzing van de natuurlijke persoon die belast is met het dagelijkse beheer van het toeristenverblijf;
   3. een uittreksel uit het strafregister bestemd voor een overheidsdienst, minder dan drie maanden geleden afgegeven op naam van de exploitant;
   4. een uittreksel uit het strafregister bestemd voor een overheidsdienst, minder dan drie maanden geleden afgegeven op naam van de persoon die belast is met het dagelijkse beheer van het toeristenverblijf;
   5. het mandaatbewijs indien de aangifteplichtige niet de exploitant is.

     
 2. Een kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor schade die veroorzaakt wordt door de exploitant of zijn aangestelden en het betalingsbewijs van de premie voor het lopende jaar.

   
 3. Indien de exploitant eigenaar is: een kopie van het aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing met betrekking tot het gebouw waarin het toeristenverblijf gelegen is;

  Indien de exploitant huurder is: een kopie van de huurovereenkomst en het schriftelijke akkoord van de eigenaar voor de exploitatie van dit gebouw als toeristenverblijf.

   
 4. Indien het gebouw een mede-eigendom is: het schriftelijke akkoord van de algemene vergadering van de mede-eigenaars, waarbij wordt ingestemd met de exploitatie van het toeristenverblijf in het gebouw.

   
 5. Het brandveiligheidsattest of het vereenvoudigde controleattest, afhankelijk van het geval.

   
 6. Het attest waaruit blijkt dat het toeristenverblijf in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.

   
 7. Een plan met minstens de volgende informatie: de verdiepingen van de vestiging die het toeristenverblijf vormen, de precieze bestemming van elke verdieping, de ruimten die enkel voor de toeristen toegankelijk zijn en de eventuele privéruimten. Dit mag een plan zonder schaal zijn voor inrichtingen van de categorie `toerismeverblijven´ en de categorie `logies bij de bewoner´, met een maximumcapaciteit van minder dan tien personen en voor zover de exploitant er zijn hoofdverblijfplaats heeft. Voor alle andere soorten verblijf: een plan op schaal 1/100, 1/200 of 1/500.

   
 8. Foto's van het toeristenverblijf waaruit de ligging van de inrichting blijkt, alsook de beschrijving van de locatie en de dienstverlening die men er mag verwachten.

Geheugensteun

Download de checklist met de te bezorgen documenten (.pdf)

Vragen of opmerkingen?

Contacter ons!

Stuur uw dossier

 • per e-mail naar: toerisme@gob.brussels of
 • via aangetekend schrijven naar:

  Brussel Economie en Werkgelegenheid – Dienst Economie

  Sint-Lazarusplein 2

  1035 Brussel

Na uw aanvraag zal u een ontvangstbericht van ons krijgen.

Overweegt u meerdere toeristenverblijven uit te baten?

Als u verschillende toeristenverblijven wil uitbaten (in eenzelfde of in verschillende vestigingen), moet u voor elke vestiging en voor elke logiezencategorie de voorwaarden naleven en een dossier bezorgen voor de `voorafgaande aangifte´.

Voorbeelden: 

 • U moet voor elk van beide de categoriespecifieke voorwaarden naleven en de categoriespecifieke 'voorafgaande aangifte' invullen, alles samen twee dus.

 • U moet voor elk van beide de categoriespecifieke voorwaarden naleven en de categoriespecifieke `voorafgaande aangifte´ invullen, alles samen twee dus.

Het registratienummer voor uw toeristenverblijf ontvangen

Brussel Economie en Werkgelegenheid kent u een registratienummer toe zodra uw dossier conform en volledig is. U krijgt een logo dat aan de ingang van uw toeristenverblijf moet worden aangebracht. Pas op dat ogenblik mag u het toeristenverblijf beginnen uitbaten.

U mag dan ook voorbehouden benamingen zoals `gastenkamers´ of `bed and breakfast´ gebruiken, voor zover uw toeristenverblijf in de daarmee overeenstemmende categorie is geregistreerd

Logo's for tourist accommodations
Terug naar boven