Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Classificatie van hotels volgens comfortniveau

U exploiteert een hotel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Maak meteen het comfortniveau van uw hotel officieel via de sterrenclassificatie van het Gewest. 

Op wie heeft dit betrekking?

De hotels die geregistreerd zijn als toeristisch logies. Het registratienummer van het hotel mag niet opgeschort of ingetrokken zijn.

Welke criteria moeten nageleefd worden?  

De classificatie gebeurt op basis van een reeks criteria betreffende de kwaliteit en de uitrusting. 
Deze criteria hebben met name betrekking op de inrichting, de uitrusting, de omgeving en de toegang, het onderhoud, het onthaal en de door het hotel geboden diensten. Bepaalde criteria zijn verplicht in functie van het gevraagde comfortniveau, andere dan weer facultatief.

Wat is de bedoeling van de classificatie per comfortniveau? Is ze verplicht?

De toekenning van sterren is erop gericht het comfortniveau van de geregistreerde hotels eenvormig te maken op basis van een reeks criteria.  De aanvraag gebeurt op vrijwillige basis en is dus niet verplicht, in tegenstelling tot de registratie op zich van de logiesverstrekkende inrichtingen. 
De nieuwe hotels kunnen hun classificatieaanvraag indienen samen met het formulier voor de aan de registratie van de logiesverstrekkende inrichting voorafgaande aangifte (.pdf) (💡 meer info over de registratieprocedure). 

Wat is de procedure voor de toekenning van de sterren? 

Stap 1: vul de pre-audit in die u kunt vinden via de volgende link:

Doe de pre-audit

Stap 2 : bezorg de volgende documenten aan Brussel Economie en Werkgelegenheid:

 • Het correct ingevulde en door de exploitant ondertekende pre-auditformulier. 
 • Het classificatieaanvraagformulier (.pdf) met vermelding van minstens het gewenste comfortniveau, het registratienummer, de eventueel na de registratie gewijzigde gegevens, de contactgegevens  
  en de instemming om zich aan controles te onderwerpen. 
 • Desgevallend het aanvraagformulier tot afwijking (.pdf) van één of meerdere criteria:
  • een verklaring van de financiële of technische redenen die de gevraagde afwijking rechtvaardigen.
  • een verklaring voor de door de exploitant voorgestelde compensaties om een comfortniveau te kunnen garanderen dat gelijkwaardig is aan hetgeen waarin de criteria voor dat niveau voorzien.

Stap 3 : als de classificatieaanvraag volledig geacht wordt, zal voor de toekenning van het aantal sterren een audit door Brussel Economie en Werkgelegenheid in uw inrichting vereist zijn.
De exploitant wordt op de hoogte gebracht van de toekenning of weigering van het comfortniveau op basis van de conclusies van het auditverslag van de expert. 

Stap 4 : u ontvangt een classificatieattest evenals een bordje waarop het logo afgebeeld staat dat het comfortniveau weergeeft. Als de classificatie geweigerd wordt kan een beroep tegen de beslissing ingediend worden.

Veelgestelde vragen

  • De criteria naleven die met zijn classificatieniveau overeenstemmen. 
  • Het herkenningsteken dat met zijn comfortniveau overeenstemt zichtbaar uithangen.
  • In de reclame rond de inrichting, niet beweren een ander comfortniveau te hebben dan het niveau dat verkregen werd. 
  • Elke wijziging aan een element dat het voorwerp vormt van een selectiecriterium melden binnen 60 dagen na de wijziging.
  • De toeristen op de hoogte brengen van de wijzigingen die de toegekende classificatie zouden kunnen aantasten.
  • U mag gebruik maken van de benaming van uw comfortniveau in elke communicatie of publiciteit.
  • Een betere zichtbaarheid van het comfort van het hotel via het op te hangen herkenningsteken.
  • De lijst van de geclassificeerde inrichtingen is beschikbaar op de website van Visit.brussels 
 • De sterren worden toegekend voor onbepaalde duur op voorwaarde dat de inrichting blijft beantwoorden aan de comfortcriteria. 
  Binnen drie jaar na de kennisgeving van de toekenningsbeslissing van de sterren, komt Brussel Economie en Werkgelegenheid verifiëren of de inrichting de criteria nog altijd naleeft. Als dat niet het geval is, wordt een termijn toegekend om de niet-conformiteit recht te zetten. De niet-naleving van de criteria kan leiden tot de intrekking van het comfortniveau.

 • De controles worden uitgevoerd door een door Brussel Economie en Werkgelegenheid gestuurde kwaliteitsauditeur. De datum waarop de criteria in de inrichting gecontroleerd worden, wordt vooraf bekendgemaakt.  

 • Er kan een boete van 10 tot 4.000 euro opgelegd worden als de exploitant:

  1° de verplichtingen (zoals beschreven in artikels 14,3° tot 5° van de ordonnantie) niet naleeft,
  2° het toezicht verhindert,
  3° een logo gebruikt dat niet overeenstemt met het toegekende comfortniveau,
  4° een grafische afbeelding gebruikt die verwarring kan scheppen met het logo van het comfortniveau,
  5° laat zien dat zijn inrichting geclassificeerd is zonder over een classificatieattest te beschikken. 

 • Ja, het is mogelijk het toegekende comfortniveau te herzien als de vervulde criteria overeenstemmen met een hoger of lager niveau. Dit kan gebeuren op vraag van de exploitant (die opnieuw een aanvraagformulier en een pre-auditformulier moet invullen) of naar aanleiding van een controle.

  Een comfortniveau kan ingetrokken worden als de exploitant zijn verplichtingen niet nakomt. 

  Een beroep tegen een beslissing kan ingediend worden bij een:

  • weigering van een comfortniveau,
  • weigering om de herziening van een comfortniveau toe te kennen (aangevraagd door de exploitant), 
  • intrekking van een comfortniveau,
  • herziening van een comfortniveau naar aanleiding van een controle. 

  De exploitant mag een aanvraagformulier tot afwijking bij zijn beroep voegen en hij mag ook te kennen geven dat hij gehoord wil worden door de beroepscommissie.

  De intrekking is niet opschortend behalve wanneer ze betrekking heeft op een beslissing tot intrekking of tot herziening van een comfortniveau op initiatief van Brussel Economie en Werkgelegenheid. In dat geval wordt de beslissing opgeschort  tot aan de beslissing van de regering die zich uitspreekt over het beroep.

 • De exploitant mag een afwijking aanvragen, eventueel gepaard met compenserende maatregelen voor een of meerdere criteria, voor zover hij aantoont dat zijn inrichting, rekening houdend met haar bijzondere kenmerken, ze onmogelijk technisch of financieel kan naleven.

  Aanvraagformulier tot afwijking (.pdf)

   

 • Neen, voor elk hotel moet een aparte classificatieaanvraag ingediend worden. Het comfortniveau kan immers verschillend zijn van de ene inrichting tot de andere. De kwaliteitsauditeur moet dus elke logiesverstrekkende inrichting bezoeken.

 • De exploitanten die in het bezit zijn van een door de Vlaamse Gemeenschapscommissie of de Commission communautaire française toegekende classificatie hebben een brief van het bestuur binnen een termijn van een jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie ontvangen. In deze brief werd de exploitanten gevraagd een classificatieaanvraag in te dienen als zij dit wensen. De exploitant die schriftelijk te kennen gegeven heeft dat hij een classificatie wil, krijgt een termijn van twee jaar om zijn aanvraag in te dienen.

Terug naar boven