Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Steun aan sociale ondernemingen

Een sociale onderneming is een onderneming die een sociaal project uitvoert en daarbij een sociaal doel nastreeft en in haar werking een democratische bestuur uitoefent. Sociale ondernemingen die erkend zijn door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen verschillende voordelen genieten. 

Alles weten over steun aan sociale ondernemingen

Een sociale onderneming beperkt de uitkering van winst en beantwoordt aan een reeks in de regelgeving bepaalde voorwaarden. Daarnaast bieden sommige sociale ondernemingen kwetsbare personen de mogelijkheid om werkervaring op te doen.

Raadpleeg de lijst met erkende sociale ondernemingen 

Filter deze lijst

 • Volgens de nieuwe regelgeving die 1 februari 2019 in werking getreden is, kunnen erkende sociale ondernemingen:

  1. deelnemen aan een voor hen bestemde projectoproep en financiering verkrijgen voor het realiseren van een innoverend project en
  2. naargelang hun situatie:
  Infografic Sociale ondernemingen 2019
 • Om als sociale onderneming erkend te worden, moet de onderneming:

  1. een rechtspersoon zijn
   • naar publiek recht of
   • naar privaat recht (vzw of handelsvennootschap);
  2. beantwoorden aan de drie hoofdprincipes voor sociale ondernemingen:
  3. beschikken over een maatschappelijke of bedrijfszetel op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  De onderneming moet ook beschikken over de erkenningen, machtigingen, vergunningen, registraties en licenties die vereist zijn voor de uitoefening van de activiteiten of de beroepen waarvoor de erkenning wordt aangevraagd. Bovendien mag de onderneming in de vijf jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag haar erkenning niet ingetrokken zijn.

  Drie criteria

  Economisch project

  De onderneming oefent een activiteit uit

  • van doorlopende aard die de productie van goederen en/of diensten betreft;
  • die economisch levensvatbaar is;
  • die een minimum aan betaalde kwalitatieve en duurzame arbeid met zich meebrengt.

  Sociaal doel

  • De activiteiten van de onderneming beogen het belang van de collectiviteit of van een groep personen. Die activiteit is ingeschreven in de oprichtingsakte/statuten van de onderneming.
  • In het geval van een overheidsonderneming: de onderneming bestemt haar winst voor het realiseren van haar sociale doel. In het geval van een privéonderneming: de onderneming beperkt de winstuitkeringen.
  • De onderneming maakt gebruik van duurzame productie- en consumptiemethodes.
  • De onderneming hanteert een gematigde loonspanning.

  Democratisch bestuur

  Bij de onderneming gelden:

  • een hoge graad van beheersautonomie;
  • een democratische beslissingsmacht (voor privéondernemingen: die niet alleen gebaseerd is op het bezit van kapitaal);
  • een transparante en participatieve dynamiek.

  Overheids- of privéonderneming en te vervullen voorwaarden

  1) Vertegenwoordigt u een privéonderneming?
  Meer weten over de te vervullen voorwaarden om erkend te worden als "sociale en democratische onderneming"

  2) Vertegenwoordigt u een onderneming van publieke aard?

  A) U vertegenwoordigt ofwel een OCMW, ofwel een openbare vastgoedmaatschappij (OVM), een vereniging "Hoofdstuk XII" opgericht door een OCMW, een gemeentelijke vzw of een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) 
  Meer weten over de te vervullen voorwaarden om erkend te worden als "publiek initiatief in sociaal ondernemerschap" opgericht bij wet of door een overheid
  Dit betreft ondernemingen die zijn opgericht bij wet en die beschikken over organieke autonomie, evenals ondernemingen opgericht door een overheid voor het vervullen van taken van algemeen belang.

  B) U vertegenwoordigt een sociaal verhuurkantoor (SVK), een lokale werkwinkel of een organisatie waarvan meer dan 25% van de leden van de raad van bestuur overheden vertegenwoordigen?
  Meer weten over de te vervullen voorwaarden om erkend te worden als "publiek initiatief in sociaal ondernemerschap" niet opgericht bij wet / door een overheid
  Dit betreft organisaties waarvan het beheer gecontroleerd wordt door de overheid, alsook organisaties waarvan de raad van bestuur voor meer dan 25% bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid (gemeente, gewest, gemeenschap of federale overheid).

 • 1) De eerste erkenning geldt voor twee jaar.
  2) Bij vernieuwing wordt de tweede erkenning verleend voor een termijn van drie jaar.
  3) Vervolgens kan uw erkenning verlengd worden per periode van vijf jaar.

  Telkens uw erkenning ten einde loopt, vraagt u de vernieuwing van uw erkenning aan. U dient de vernieuwing van uw erkenning aan te vragen tussen zes en drie maanden voor ze vervalt.

  Brussel Economie en Werkgelegenheid controleert of de erkenningsvoorwaarden doorlopend nageleefd worden. Bij misbruik kan de minister een erkenning opschorten of intrekken.

  Behoudens afwijking kan de erkenning niet overgedragen worden aan een derde.
  Bij fusie, wijziging of splitsing van de onderneming moet u contact opnemen met Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Een erkenning of de vernieuwing ervan aanvragen

1) Let erop dat uw statuten beantwoorden aan de voorwaarden die worden opgelegd in de regelgeving.

2) Verstuur volgende documenten naar werkgelegenheid@gob.brussels:

 1.  Aanvraagformulier
  Als hulp bij het samenstellen van uw dossier: raadpleeg de Praktische Gids
 2.  Activiteitenverslag (of activiteitenprogramma) ("Rechtse muisklik" > Save as)
 3. Voor een vernieuwingsaanvraag: evaluatieformulier (binnenkort beschikbaar)
 4. In geval van een rechtspersoon die sinds vier jaar of langer ingeschreven is in de Kruispuntbank: Resultatenrekening (behalve voor ondernemingen opgericht bij wet of door een overheid) en balansen van de drie voorbije jaren
  In geval van een rechtspersoon die minder dan vier jaar ingeschreven is in de Kruispuntbank: 
   Financieel plan voor drie jaar evenals
  de beschikbare resultatenrekeningen en balansen
 5. Begroting voor het lopende jaar
 6. Gecoördineerde statuten

Opmerking: U kan op om het even welk moment van het jaar een erkenning of de vernieuwing ervan aanvragen.

Als elektronische verzending voor u niet mogelijk is, zend uw dossier dan via een aangetekend schrijven naar:

Brussel Economie en Werkgelegenheid - Directie Werkgelegenheidsbeleid

Sint-Lazarusplein 2 te 1035 Brussel

 • 1) Brussel Economie en Werkgelegenheid onderzoekt uw erkenningsaanvraag en bepaalt of u voldoet aan de voorwaarden. Het bestuur meldt u per e-mail dat uw dossier volledig is of dat u het moet aanvullen.

  Als uw dossier onvolledig is:
  U beschikt dan over 30 kalenderdagen om ons alle ontbrekende documenten, stukken of gegevens te leveren, op straffe van niet-onvankelijkheid van uw aanvraag. Als uw aanvraag onontvankelijk verklaard wordt, kan u ten vroegste zes maanden na de kennisgeving van de beslissing ter zake een nieuwe erkenningsaanvraag indienen.

  2) Als uw dossier volledig is:
  Brussel Economie en Werkgelegenheid bezorgt uw dossier samen met een analyseverslag aan de Adviesraad voor sociaal ondernemerschap. Die brengt een advies uit over de erkenningsaanvraag.

  3) Na ontvangst van dat advies bezorgt Brussel Economie en Werkgelegenheid het volledige dossier aan de minister, die beslist over de erkenningsaanvraag.

  4) Brussel Economie en Werkgelegenheid deelt u de beslissing mee via een aangetekende postzending. De beslissing vermeldt de duur van de erkenning.

Begeleiding

Als sociale onderneming kan u gespecialiseerde begeleiding verkrijgen bij volgende instellingen:

Tracé Brussel vzw
Antwerpselaan 26 te 1000 Brussel
T 02 412 02 83
www.tracebrussel.be

FeBISP - Fédération bruxelloise des organismes d'insertion socioprofessionnelle et d'économie sociale d'insertion
Ravensteingalerij 3 bus 4 te 1000 Brussel
T 02 537 72 04
www.febisp.be

Financieringen

BRUSOC NV
Stassartstraat 32 te 1050 Brussel
T 02 548 22 11
http://www.finance.brussels

 

Terug naar boven