Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Erkenningsvoorwaarden voor sociale en democratische ondernemingen

De erkenningsvoorwaarden worden bepaald in de regelgeving.
Aan deze voorwaarden moet verplicht en gelijktijdig worden voldaan.

U moet:

 1. een boekhouding bijhouden volgens de minimumindeling van het algemene rekeningenstelsel;
 2. een economisch levensvatbare activiteit kunnen aantonen.
  U mag zich in geen geval in een situatie van vrijwillige vereffening, juridische reorganisatie of faillissement bevinden;
 3. een minimumniveau van kwaliteitsvolle en duurzame bezoldigde arbeid kunnen aantonen.
  Als uw organisatie sinds 4 jaar of langer is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen: het aantal werknemers moet minstens overeenstemmen met een voltijds equivalent aangeworven voor onbepaalde tijd of drie zelfstandige werkende vennoten, van wie minstens één zelfstandige in hoofdberoep is;
 4. volgende samenstelling in acht nemen voor uw raad van bestuur en uw algemene vergadering:
  maximaal 49% vertegenwoordigers van ondernemingen die niet uitdrukkelijk een sociaal doel hebben
  maximaal 25% vertegenwoordigers van de overheid. Wordt beschouwd als vertegenwoordiger van de overheid, elke persoon die zetelt krachtens een mandaat gekregen op grond van statuten en/of voortvloeiend uit een beraadslaging van een overheidsinstelling of parastatale instelling;
 5. op uw website de ledenlijst van uw raad van bestuur publiceren, met vermelding van de respectieve functie van elke lid, alsook een organogram dat de interne organisatie weergeeft. Bij ontstentenis daarvan moet die informatie uitgehangen worden bij uw organisatie.

Statuten en huishoudelijk reglement

Om erkend te worden, is het vereist dat uw statuten aan een aantal voorwaarden voldoen. Andere vereiste vermeldingen kan u naar keuze opnemen in uw statuten of in uw huishoudelijk reglement.


De statuten van uw organisatie moeten melding maken van:

 1. uw economische activiteit.
  U moet immers een doorlopende activiteit van productie van goederen en/of diensten kunnen aantonen (bijvoorbeeld: bouw en renovatie van gebouwen, handel, horeca, logistiek, levering van goederen en diensten, ontwikkeling van digitale toepassingen, enz.):
 2. uw sociaal doel (bijvoorbeeld: Voorbeelden van sociale doelen: socioprofessionele inschakeling, armoedebestrijding, gelijke kansen voor mannen en vrouwen, ontwikkeling van duurzaam wonen, invoering van nieuwe vormen van goederen- en dienstenproductie (kringloopeconomie), milieubescherming, bevordering van duurzame producten of hernieuwbare energie, enz.). Uw organisatie moet immers het algemeen belang of het belang van een bijzondere groep van personen of van uw organisatieleden nastreven;
 3. de beperking van uw dividenden (maximaal 6%) en de beperking van uw vermogenswinst (verboden of maximaal 100%). Dit moet niet worden opgenomen in de statuten van vzw's;
 4. het principe van gematigde loonspanning (in uw statuten of in uw activiteitenverslag).
  Dit principe betreft de verhouding tussen het hoogste en laagste aan het personeel van uw onderneming toegekende brutoloon.
  De loonspanning moet
  1 tot maximaal 4 bedragen voor rechtspersonen met tot 50 werknemers of werkende vennoten
  1 tot maximaal 5 bedragen voor rechtspersonen met 51 tot 250 werknemers of werkende vennoten;
  1 tot maximaal 6 bedragen voor rechtspersonen met 250 of meer werknemers of werkende vennoten.
  Voor de berekening van de loonspanning worden het brutoloon en de diverse voordelen van alle aard in aanmerking genomen. Voor de werkende vennoten worden bij de berekening de bruto emolumenten en alle diverse voordelen van alle aard in aanmerking genomen.
  De minimumvergoeding wordt berekend op grond van de laagste vergoeding voor een voltijds equivalent bij uw onderneming;
 5. Het principe op grond waarvan een lid van de algemene vergadering gelijkstaat met één stem of de beperking van het stemrecht van een natuurlijke persoon die deelneemt aan de algemene vergadering tot 10 % van de in de algemene vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, met inbegrip van de volmachten en vertegenwoordigingen;
 6. Het aantal leden van de raad van bestuur
  minstens drie leden voor een onderneming die minder dan vier jaar is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen bij haar eerste erkenningsaanvraag
  minstens 4 leden in alle andere gevallen.

De statuten of het huishoudelijk reglement van uw organisatie moeten melding maken van:

 1. de wijze waarop financiële belangenconflicten worden beheerd bij uw onderneming (voorbeeld van een belangenconflict: de huur van een lokaal van de onderneming door een van haar werknemers of het ter beschikking stellen van machines of kredieten tegen betaling van intrest, enz.);
 2. de rechten en plichten van de bestuurders,
  de organisatie van de vergaderingen en de interne orde van de raad van bestuur,
  de rol van de voorzitter en de eventuele overige leden,
  de betrekkingen met de algemene vergadering en
  het dagelijkse bestuur van uw onderneming.
  Dit omvat meer bepaald
  de principes van collegialiteit en solidariteit van bestuurders,
  het principe dat een bestuurder verantwoordelijk is voor de belangen van de rechtspersoon en niet voor zijn persoonlijke belangen of die van instellingen die hij vertegenwoordigt of die hem afgevaardigd hebben,
  de wijze waarop belangenconflicten tussen de bestuurders en de rechtspersoon worden geregeld,
  de manier waarop de vergoedingen bepaald worden,
  het principe van geheimhouding van de besprekingen;
 3. Het maximumaantal volmachten per lid of deelnemer.
 4. Minstens één van de volgende maatregelen:
  de verkiezing van een bestuurder die noch de overheid, noch privéondernemingen zonder sociaal doel vertegenwoordigt en/of
  de mogelijkheid voor de werknemers om lid, coöperant of aandeelhouder van de rechtspersoon te worden. Het maatschappelijk aandeel bedraagt maximaal 150 euro.
 5. het eenmaal per jaar houden van een vergadering waarop volgende thema's aan bod komen:
  de huidige en toekomstige economische en sociale ontwikkeling van uw organisatie;
  het welzijn op het werk;
  een voorstelling van het activiteitenverslag en een samenvatting van de rekeningen van uw organisatie;
  uw beleid op het vlak van personeelsbeheer, aanwerving en bijscholing.
  Deze vergadering moet gehouden worden tijdens de werkuren.
  Alle personeelsleden of werkende vennoten en uw belangrijkste belanghebbende partijen moeten worden uitgenodigd op die vergadering.
Terug naar boven