Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Activiteiten-coöperaties

Het gewest ondersteunt initiatieven die Brusselaars aansporen hun eigen tewerkstelling te organiseren. Hier vind je de voorwaarden om een erkenning als activiteitencoöperatie en een jaarlijkse financiering te verkrijgen. 

Wat is een activiteitencoöperatie

Een activiteitencoöperatie biedt personen die een onderneming willen oprichten de mogelijkheid om onder begeleiding de haalbaarheid van hun project te testen, zonder risico's te nemen. Ze richt zich tot alle projectdragers, in de eerste plaats tot hen die geen werk hebben.

Wie kan een erkenning krijgen en financiering ontvangen?  

 • Om een erkenning te krijgen en financiering te ontvangen, moet de coöperatie aan de volgende voorwaarden voldoen: 
 • Het moet gaan om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk (cvba-so) 
 • Ten minste 20 kandidaat-ondernemers kosteloos onthalen en adviseren 
 • Kandidaat-ondernemers coachen en ondersteunen bij het opstarten van hun zelfstandige activiteit
 • Haar diensten richten op werkzoekenden en op OCMW-steuntrekkers die een zelfstandige activiteit willen opstarten. Die twee doelgroepen moeten ten minste 60% van de begeleide kandidaat-ondernemers uitmaken
 • De begeleiding in vier fases organiseren: 
  • Informeren en selecteren van de kandidaat-ondernemers
  • Voorbereiden van het ondernemingsproject met de geselecteerde kandidaten (1 à 6 maanden)
  • Test: start van de activiteit (max. 18 maanden)
  • Begeleiden bij het verlaten van de coöperatie 
 • Haar btw-nummer aan de kandidaat-ondernemers verlenen en zich ontfermen over de facturatie naar hun klanten
 • Aantonen dat ze deze diensten aan elke projectdrager kan bieden (menselijke middelen, kwalificaties, materieel, lokalen)
 • Een reeks andere voorwaarden naleven die staan opgesomd in het aanvraagformulier voor de erkenning (.docx). Zie ook de rubriek regelgeving.

Meer weten over de voordelen voor kandidaat-ondernemers.

Hoe lang is de erkenning geldig? 

Twee jaar.

Tussen zes en acht maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de eerste erkenning, vraagt de coöperatie een nieuwe aan. Als deze aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt ze een erkenning voor onbepaalde duur. De erkenning kan niet worden afgestaan, noch overgedragen aan een derde.

Wat is het bedrag van de jaarlijkse financiering? 

Elke erkende coöperatie heeft recht op een financiering van het gewest.
De jaarlijkse subsidie omvat: 

 1. een forfaitair bedrag van 1.000 euro x het aantal personen voor wie de coöperatie erkend is
 2. een variabel bedrag volgens  
  • het aantal kandidaat-ondernemers dat uitgenodigd wordt om hun economische activiteit in het betreffende kalenderjaar te testen (vermenigvuldigd met max. 2.500 euro)
  • het aantal "geslaagde transities naar een professionele activiteit" tijdens het kalenderjaar (max. 500 euro per bedrijfsoprichting na de testfase en max. 250 euro per bezoldigde betrekking, voor ten hoogste 25% van het aantal geslaagde transities).

De subsidies worden in meerdere keren uitbetaald (schijf van 80% en saldo op voorlegging van de verantwoordingsstukken). 

Andere financiële steunmaatregelen 

Deze subsidies kunnen worden gecumuleerd met bepaalde andere subsidies die dezelfde investering beogen, op voorwaarde dat het totale bedrag van de subsidies niet hoger is dan 100% van de investering: 
meer weten over de subsidies van Actiris en EFRO.
Gelet op het sociale oogmerk van een activiteitencoöperatie, heeft die laatste geen recht op premies aan ondernemingen toegekend door Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Een erkenning aanvragen

Het aanvraagformulier van de erkenning invullen (.docx).
Stuur het formulier en zijn bijlagen tegen uiterlijk 31 juli naar Brussel Economie en Werkgelegenheid (werkgelegenheid@gob.brussels) of via een aangetekend schrijven.

Financiering vragen en het jaarverslag opsturen

Elk jaar moet de erkende activiteitencoöperatie 

 • haar financiering aanvragen tussen 1 januari en 15 februari en 
 • haar activiteitenverslag van het voorgaande jaar uiterlijk tegen 31 maart indienen.

Jaarlijkse financiering aanvragen

Het aanvraagformulier voor financiering invullen (.doc).
Stuur het formulier tussen 1 januari en 15 februari naar  Brussel Economie en Werkgelegenheid (werkgelegenheid@gob.brussels) of via een aangetekend schrijven.

Een jaarlijks activiteitenverslag bezorgen

Vul je activiteitenverslag in (.docx).
Stuur je activiteitenverslag voor 31 maart naar Brussel Economie en Werkgelegenheid (werkgelegenheid@gob.brussels) of via een aangetekend schrijven

Wat zijn de verplichtingen?  

De erkende activiteitencoöperatie moet: 

 • de hierboven opgesomde voorwaarden naleven;
 • de attesten van de werklozen/begunstigden van het leefloon bewaren om te kunnen aantonen dat 60% van de begeleide kandidaat-ondernemers werkloos is of een leefloon ontvangt;
 • uw financiering elk jaar tussen 1 januari en 15 februari aanvragen en uiterlijk op 31 maart een activiteitenverslag over het voorbije jaar bezorgen. 
 • een jaarlijks activiteitenverslag (.docx) en ondersteunende documenten voor uw uitgaven van het afgelopen jaar uiterlijk op 31 maart van elk jaar aan Brussel Economie en Werkgelegenheid bezorgen.

Wie controleert de activiteitencoöperatie? 

De Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie controleert de activiteitencoöperatie.

Wens je onderdak te vinden bij en wil je begeleid worden door een activiteitencoöperatie?

Terug naar boven