Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Erkenningsmiddelen

Wat moet u doen opdat het als voorbeeldig zou worden beschouwd? Er zijn veel mogelijkheden, met drie hoofdopties.

A) Beschikken over een erkend label

Een eerste manier om aan te tonen dat uw onderneming streeft naar voorbeeldigheid op sociaal en/of milieuvlak is beschikken over een erkend label, een erkende certificering of accreditering.

Win dus inlichtingen in over deze labels en begin met uw bedrijf te toetsen aan de criteria (in bepaalde gevallen zijn er gratis tools beschikbaar om de sociale en/of milieu-impact van uw bedrijf te meten). Vervolgens denkt u na over uw bedrijfsmodel en beslist u welke verbeteringen u eerst gaat doorvoeren (als u nog niet instapt in de economische transitie), en daarna start u het proces op om een label/certificering/accreditering te verkrijgen.

Bijkomende labels waarmee de voorbeeldigheid kan worden aangetoond, worden geleidelijk toegevoegd aan deze lijst, na goedkeuring door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ðŸ‘‰ Beschikt uw onderneming over een label op milieu- of maatschappelijk vlak dat niet voorkomt in deze lijst? Vraag dan gerust aan de organisatie die u dit label heeft toegekend om de erkenningscriteria na te gaan en zich te doen erkennen.

B) Een erkende publieke beoordelingsregeling benut hebben

Een tweede toegangspoort is een  erkende publieke beoordelingsregeling benut hebben waarbij al is bevestigd dat uw onderneming op weg is naar voorbeeldigheid op sociaal of milieuvlak. De voorbeeldigheid kan betrekking hebben op een project, een vestigingseenheid of de onderneming in zijn geheel.

Hebt u al ooit steun gekregen van Finance&Invest.brussels, van het Brusselse Waarborgfonds, van Citydev of Innoviris, waarbij uw sociale en milieuverantwoordelijkheid werd aangetoond? Of ben je ooit geselecteerd voor een projectoproep ter ondersteuning van Brusselse ondernemers? Check in dat geval of die regeling op de lijst staat en recht geeft op een verhoging.

C) Socioprofessionele integratie en opleiding aanmoedigen

Om aan te tonen dat uw onderneming, uw vestigingseenheid of uw project voorbeeldig is op sociaal vlak kunt u een label of een openbaar systeem benutten. Uw onderneming kan ook erkend worden als voorbeeldig op sociaal vlak als het zich inzet voor de integratie en ontplooiing van (kandidaat-)werknemers en (kandidaat-)werkneemsters.

Bevordert u socioprofessionele integratie en voldoet uw personeel aan een van de vier onderstaande criteria? Uw onderneming wordt dan beschouwd als voorbeeldig op sociaal vlak.

 • Minstens 30% van alle werknemers en minstens één voltijds equivalent van de onderneming  behoort tot een van de volgende categorieën:

  •  personen tewerkgesteld met een inschakelings-GECO-contract (waarvoor de onderneming de premie krijgt die bedoeld is in artikel 28bis van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen),
  • personen tewerkgesteld in het kader van een inschakelingsbaan in de sociale economie (als bedoeld in artikel 5 van de ordonnantie van 23 juni 2017 betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest),
  • personen tewerkgesteld in het kader van de maatregel van activering via werk (artikelen 14 tot en met 26 van de ordonnantie van 23 juni 2017 betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest),
  • personen die ter beschikking worden gesteld aan de onderneming in het kader van artikel 60, § 7, of 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

  Het percentage van het aantal werknemers wordt berekend aan de hand van de sociale balans neergelegd bij de Nationale Bank van België.

 • Minstens één persoon is in dienst met een overeenkomst van alternerende opleiding.

  • Minstens één persoon is in dienst in het kader van een individuele beroepsopleiding (artikelen 33 tot 42 van het besluit 2016/1620 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 29 september 2016 of hoofdstuk III van titel III van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009) en
  • ofwel was de betrokken persoon voor zijn aanwerving al minstens twaalf maanden een niet-werkende werkzoekende, ofwel geniet de onderneming een premie als bedoeld in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2022 tot instelling van een steun voor individuele beroepsopleiding in de onderneming.

  De onderneming wordt erkend als voorbeeldig op sociaal vlak tijdens de periode van de individuele beroepsopleiding en de daaropvolgende periode van tewerkstelling voor dezelfde duur als de opleiding

 • Minstens één persoon is in dienst met een stageovereenkomst voor een eerste werkervaring, als bedoeld in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2016.

 • Heeft uw onderneming, uw vestigingseenheid of uw project het voorwerp uitgemaakt van een negatieve beoordeling of beslissing in het kader van een van de publieke beoordelingsregelingen die voorbeeldigheid aantonen? In dat geval kan uw bedrijf twaalf maanden lang, vanaf de datum van de negatieve beslissing, de sociale criteria hierboven niet gebruiken om zijn voorbeeldigheid op sociaal vlak aan te tonen. (Voor de projectoproepen van 2018 tot 2023 wordt een kandidatuur die niet geselecteerd raakt niet aanzien als een negatieve beslissing. Alle kandidaten van de projectoproepen 2018 tot 2023 (onder andere) kunnen dus de sociale criteria benutten.)

Praktische aspecten

De verhoogde bedrijfspremies zijn beschikbaar voor voorbeeldige ondernemingen met economische en commerciële doeleinden. Op het premieaanvraagformulier vermeldt de onderneming bijvoorbeeld over welk label/welke certificering het beschikt, welke publieke beoordelingsregeling het heeft genoten, aan welke sociale criteria het voldoet.

Terug naar boven