Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Premie voor een investering: Materialen/voorwerpen opwaarderen, of besparen op grondstoffen

Wilt u uw bedrijf meer op duurzame ontwikkeling gaan richten? U kunt een premie krijgen die tot 40% dekt van materiaalinvesteringen die bepaalde kringloopactiviteiten bevorderen.

Wie kan deze premie ontvangen?

De ondernemingen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

Opmerking: er is geen verband met de erkenning "circulaire economie" en deze premie.

Voor welk project?

Om een premie te kunnen krijgen, moet het aangekochte materiaal:

 1. meteen mogelijk maken om:
  • ofwel voorwerpen of reststoffen in te zamelen, te sorteren, op te slaan en te opwaarderen, anders dan in de vorm van energie
  • ofwel minstens 20% te besparen op de kostprijs van grondstoffen, met uitzondering van voorzieningen om energie of water te besparen.
 2. minstens € 5.000 kosten.

Deze investering moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • noodzakelijk met betrekking tot de activiteiten van het bedrijf;
 • beheerd als een goede huisvader: overbodige uitgaven zijn niet toegestaan;
 • een nieuw goed: investeringen in tweedehandsmeubilair of -materiaal geven geen recht op een premie (met uitzondering van tweedehandsgoederen gekocht van een professional van wie de activiteit bestaat uit de verkoop, recuperatie, opwaardering, het hergebruik of de recyclage van dergelijke goederen, met een waarborg van zes maanden);
 • eigendom van het bedrijf: investeringen bestemd voor verhuur zijn niet toegestaan (behalve als de verhuring van deze investering hoort bij een dienst aangeboden door de begunstigde);
 • uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het vlak van stedenbouw, ruimtelijke ordening, leefmilieu, ...;
 • als vaste activa geboekt in de jaarrekeningen (rechtspersonen) of in de tabel met afschrijvingen (natuurlijke personen).

Een andere voorwaarde om een premie te ontvangen, is dat u nog geen enkele vorm van verbintenis bent aangegaan (bestelbon, inschrijving voor een opleiding of een beurs, enz.) m.b.t. de aan het desbetreffende project verbonden kosten.

 • Deze investeringen moeten bij de materiële vaste activa worden ondergebracht.

 • De transport-, installatie en montagekosten zijn toegestaan, voor zover die geboekt worden als materiële vaste activa.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Tegemoetkoming  
Premiepercentage 40% van de toegelaten investeringen
Jaarlijks maximum voor deze premie 80.000 € per kalenderjaar

De premie aanvragen

Fase 1 : Vóór elke voorafgaande verbintenis

Vóór elke bestelbon en vóór het begin van de werken/investeringen moet u een eerste formulier invullen. Bij dit formulier moet u meerdere bijlagen voegen.

Opwaardering van materialen of voorwerpen

Subsidie online aanvragen

Besparing van 20% op de kostprijs van grondstoffen

Subsidie online aanvragen

Naar aanleiding van uw voorafgaande toelatingsaanvraag stuurt Brussel Economie en Werkgelegenheid u een ontvangstbewijs van uw dossier. Zodra u dit ontvangstbewijs hebt gekregen, mag u beginnen investeren.

Fase 2 : Investeringen

Vanaf de datum van dit ontvangstbewijs heeft u zes maanden de tijd om

 1. de investeringen te verwezenlijken en te betalen (de facturen moeten minimaal € 500 excl. btw bedragen) en
 2. een tweede steunaanvraagformulier met de bijhorende bijlagen (facturen en andere documenten) via uw MijnBEW-account te bezorgen.

Fase 3 : Uitbetaling van de premie

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt u de premie in één keer uit als uw bedrijf minder dan vier jaar oud is of als de premie minder dan € 25.000 bedraagt. Zo niet wordt de premie in twee keer uitbetaald gespreid over twee fiscale jaren.

⚠️Belangrijk

Na het ontvangen van de premie moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen.

Terug naar boven