Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Reisagentschap: hoofdkantoor

Wenst u een nieuw reisagentschap op te richten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan vindt u op deze pagina een overzicht van alle voorwaarden om die activiteit permanent uit te mogen oefenen.

Wat zijn de voorwaarden? 

Elke onderneming die in het Brussels Gewest een reisagentschap wil exploiteren, moet  zich inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), voldoen aan enkele verplichtingen, en moet daartoe ook een vergunningsaanvraag indienen.   

Om die vergunning te bekomen zijn volgende documenten (bijlagen) noodzakelijk: 

 1. Een officieel identiteitsdocument van de aanvrager als het gaat om een natuurlijk persoon. Indien het een rechtspersoon is, een officieel identiteitsdocument van de perso(o)n(en) belast met het dagelijkse beheer van de onderneming; 
  De belanghebbende moet de inhoud van zijn elektronische identiteitskaart meedelen of een kopie van zijn paspoort of, bij ontstentenis, een kopie van eender welk document dat als een officieel identiteitsdocument beschouwd wordt. 
 2. Een uittreksel uit het strafregister hoogstens drie maanden geleden afgeleverd op naam van de aanvrager van de vergunning, alsook, indien de aanvrager een rechtspersoon is, op naam van de perso(o)n(en) belast met het dagelijkse beheer van de onderneming; 
  Het uittreksel kan uit het strafregister vervangen worden door om het even welk document dat uitgaat van een bevoegde instantie van de Staat van oorsprong waaruit op te maken valt dat de aanvrager, of, in voorkomend geval, de perso(o)n(en) belast met het dagelijkse beheer van de onderneming aan de vereiste van eerbaarheid beantwoorden. 
 3. Indien de aanvrager een rechtspersoon is, de namenlijst van de bestuurders, vennoten, meerderheidsaandeelhouders van de vennootschap, zaakvoerders, lasthebbers, en meer algemeen, personen die gemachtigd zijn om de vennootschap in rechte te vertegenwoordigen en te verbinden tegenover derden; 
 4. De bepalingen met betrekking tot de onderneming of de vereniging waarvan de wet de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad voorschrijft, in hun meest recente staat. 
  De activiteit van reisagentschap moet in hoofdberoep worden uitgeoefend.  De maatschappelijke doelstelling zal dan ook enkel de activiteit van reisagentschap vermelden. 
 5. Het bewijs van de borgstelling bij een deposito- en consignatiekas of van de borgstelling door een hoofdelijke borg bij een financiële instelling of bij een verzekeringsmaatschappij. 

Download een model van de borgstellingovereenkomst

Borgsom naargelang het aantal personeelsleden in dienst
0 – 2 personeelsleden

10.000 euro borgsom 

3 – 5 personeelsleden

15.000 euro borgsom 

6 – 10 personeelsleden

20.000 euro borgsom 

> 10 personeelsleden

25.000 euro borgsom, vermeerderd met 7.500 euro per bijhuis. 

> 20 personeelsleden

50.000 euro borgsom, vermeerderd met 25.000 euro per schijf van 10 personeelsleden. 

 1. Een kopie van de verzekeringsovereenkomsten. Elk reisagentschap moet de volgende twee verzekeringen sluiten en hiervan een kopie voorleggen:

  • een verzekeringspolis die de burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid van de onderneming dekt; 

  • een verzekeringspolis die de financiële insolventie dekt: 

   • Garantiefonds reizen 

   • AMLIN 

Verplichtingen 

De uitbater van een vergund reisagentschap moet deze verplichtingen naleven ten opzichte van de klanten, de leveranciers en het Gewest. 

Vergunningsaanvraag 

 1. Log in op MijnBEW.
  Als u nog geen account hebt: maak er eentje aan. 
  Bekijk de tutorial over het aanmaken van een MijnBEW-account.
   
 2. Vul het formulier "Reisagentschap – Vergunningsaanvraag of kennisgeving voor de opening van een bijhuis" in.
Indien uw vergunningsaanvraag via MijnBEW

Beoogt u een bijhuis van een reisagentschap of een tijdelijke activiteit op te starten? Kies dan uit:

Terug naar boven