Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Premie tewerkstellings-coöperatie

Bent u lid van een tewerkstellingscoöperatie (Smart, DIES, …) die u begeleidt zodat u een zelfstandige economische activiteit kunt ontwikkelen? Voortaan kunt u financiële steun krijgen van het gewest!

Komt u in aanmerking voor deze premie?

Om in aanmerking te komen voor deze premie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Ten minste 18 jaar oud zijn;
 • Een natuurlijke persoon zijn die gedurende minstens drie jaar een economische activiteit heeft uitgeoefend binnen een tewerkstellingscoöperatie die: 
  • particuliere ondernemers toelaat een zelfstandige economische activiteit uit te oefenen met het statuut van een loontrekkende, met het gebruik van het btw-nummer van de tewerkstellingscoöperatie; 
  • deze ondernemers begeleiding op maat en gedeelde diensten voor facturatie, boekhouding en administratief beheer biedt;
  • minstens tien leden telt;
  • een vestigingseenheid heeft op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • onder de NACEBEL-code 70.220 of 82.990 valt;
  • een sociaal oogmerk nastreeft dat wordt gekenmerkt door: 
   • een statutair oogmerk van algemeen belang of in het belang van een specifieke groep van personen;
   • de prioriteit die wordt gegeven aan doelstellingen met een sociaal oogmerk door de winstverdeling te beperken;
 • Met de tewerkstellingscoöperatie waarvan u lid bent een overeenkomst hebben gesloten die minstens zes maanden geldt en die de volgende elementen bevat:

  • uw rechten en plichten en die van de tewerkstellingscoöperatie;
  • de middelen die de tewerkstellingscoöperatie inzet om uw economische activiteit te ondersteunen en te controleren en tegelijkertijd uw autonomie te garanderen;
  • een beschrijving van de individuele begeleiding en de gedeelde diensten voor facturatie, boekhouding en administratief beheer die de tewerkstellingscoöperatie aanbiedt;
  • de nadere regels voor de berekening van de bijdrage aan de financiering van de gedeelde diensten die de tewerkstellingscoöperatie aanbiedt;
  • de nadere regels om uw verloning te berekenen;
  • de voorwaarden waaronder uw intellectuele eigendomsrechten worden gegarandeerd en, in voorkomend geval, uw rechten op het klantenbestand dat u hebt aangereikt, tot stand gebracht en ontwikkeld;
  • de nadere regels voor het verbreken van de overeenkomst;

   

 • Niet het sociale statuut van zelfstandige hebben (met uitzondering van het statuut van student-zelfstandige);
 • Een activiteit uitoefenen die overeenkomt met een van de in aanmerking komende activiteiten;
 • Geen 300.000 euro aan de minimis-steun ontvangen hebben in de voorbije drie jaar;
 • Moet in orde zijn met betrekking tot de verplichtingen inzake bekendmaking en neerlegging van de jaarrekeningen overeenkomstig Boek III van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 • Niet op de hoogte gesteld zijn van een toekenningsbesluit:

  • voor preactiviteitssteun in de drie jaar voorafgaand aan de indiening van de premieaanvraag (besluit van 24 januari 2019); 
  • voor steun als bedoeld in het besluit van 26/03/2024 betreffende de opstartsteun voor een ondernemingsproject in de drie jaar voorafgaand aan de indiening van de premieaanvraag;

  Nadat u de premie hebt ontvangen, moet u bepaalde verplichtingen naleven.

Voor welke soort uitgaven?

Onderwerp en voorwaarden

Volgende uitgaven komen in aanmerking: 

 • Externe consultancy-opdrachten moeten verband houden met de beoogde activiteit en betrekking hebben op:

  • een markt-, een financiële, een juridische, een technische of een informaticastudie;
  • de aansluiting van de activiteit bij de economische transitie;
  • de ontwikkeling van een website of digitalisering;
  • strategisch advies of advies voor projectbeheer;
  • de communicatiestrategie;


  Opgelet! De opdracht moet uitzonderlijk zijn en dus gericht zijn op het oplossen van een eenmalig probleem, waarvoor uw onderneming intern niet over voldoende competenties beschikt. Het betreft geen permanente en regelmatige uitbestedingsopdracht (bijvoorbeeld de boekhouding van uw onderneming).

  De consultant moet:

  • als hoofdactiviteit de desbetreffende consultancydiensten verstrekken
  • gespecialiseerd zijn in het betrokken domein;
  • zijn consultancyactiviteiten sinds minstens twee jaar uitoefenen
  • aanzienlijke bekwaamheid kunnen aantonen op basis van zijn referenties en praktijkervaring;
  • geen lid zijn van dezelfde tewerkstellingscoöperatie;
  • onafhankelijk zijn van uw onderneming;
  • u de factuur opsturen (rechtstreeks of via een facturatiedienst).
 • De opleiding mag maximaal zes opeenvolgende maanden duren. De premie dekt slechts één opleiding per aanvraag. 

  De volgende opleidingen komen in aanmerking:

  • Opleidingen voor de economische ontwikkeling van de onderneming of de verbetering van haar werking;
  • opleidingen op het vlak van talen, management, bedrijfsbeheer en marketing, alsook technische en juridische opleidingen;
  • opleidingen die erop gericht zijn uw activiteit te doen aansluiten bij de economische transitie;

  Opleidingen die zijn uitgesloten, zijn opleidingen:

  • met betrekking tot een van uw investeringen;
  • met betrekking tot (al dan niet conventionele) medische praktijken;
  • die verplicht zijn om toegang te krijgen tot een gereglementeerd beroep;
  • die geen exclusieve of voornaamste band hebben met uw economische activiteit;
  • in de vorm van conferenties en seminaries.

  De lesgever moet:

  • als hoofdactiviteit de desbetreffende opleidingen geven;
  • gespecialiseerd zijn in het betrokken domein;
  • zijn opleidingsactiviteiten sinds minstens twee jaar uitoefenen;
  • aanzienlijke bekwaamheid kunnen aantonen op basis van zijn referenties en praktijkervaring;
  • onafhankelijk zijn van uw onderneming;
  • u de factuur opsturen (rechtstreeks of via een facturatiedienst).
 • De premie heeft enkel betrekking op de aankoop of huur van uitrusting die onmisbaar is voor het uitvoeren van werken die nodig zijn om uw activiteiten te ontwikkelen. Uitgevoerd met het oog op een daadwerkelijke exploitatie in het gewest en overeenkomstig de wetgeving op het vlak van stedenbouw, ruimtelijke ordening en leefmilieu. 

  Worden uitgesloten:

  • uitgaven met een overbodig karakter;
  • vastgoedinvesteringen;
  • investeringen in rollend materiaal, met uitzondering van bakfietsen of fietskarren;
  • investeringen bestemd voor verhuur;
  • luchtvaartuigen, met uitzondering van op afstand bestuurde luchtvaartuigen;
  • investeringskredieten die dienen voor de terugbetaling van andere kredieten;
  • de verwerving van aandelen van een vennootschap;
  • de verwerving van handelsfondsen;
  • investeringen in tweedehandsmeubilair of -materiaal, met uitzondering van tweedehandsgoederen gekocht van een professional van wie de activiteit betrekking heeft op de verkoop, recuperatie, opwaardering, het hergebruik of de recyclage van dergelijke goederen, met een garantie van minimum zes maanden;
  • investeringen waarvan het bedrag per factuur minder is dan 500 euro exclusief btw.

Duur

De uitgaven moeten plaatsvinden en worden betaald binnen maximaal 12 maanden na de datum van kennisgeving van de toekenningsbeslissing. 

Voldoet u aan al deze voorwaarden? 

Vraag de premie aan 

Welk tegemoetkomingspercentage?

Tegemoetkomingspercentage 

 • De premie bedraagt 30% van de toegelaten uitgaven
 • Plafond: Maximaal 20.000 euro per begunstigde over een periode van drie jaar;
 • De maximale tegemoetkoming is: 1.000 euro voor investeringen voor informaticamateriaal, kantoormeubilair, fotografie of telefonie, bakfietsen en fietskarren;

Opgelet: de bovengenoemde investeringsuitgaven mogen niet meer bedragen dan 50% van alle toegelaten uitgaven.

 • Maximaal 2 premieaanvragen per kalenderjaar
 • Minimale tegemoetkoming per aanvraag:  300 euro

Elke subsidiabele factuur bedraagt minstens 500 euro

Houd rekening met de deadlines!

Wanneer moet de aanvraag worden ingediend? 

Voordat u uw uitgavenprogramma uitvoert, geeft u uw aanvraag in via de onlineapplicatie MijnBEW met de volgende bijlagen: 

 • Verklaring op erewoord
 • Overeenkomst met de werkgelegenheidscoöperatie
 • Bankuittreksel
 • Andere document(en)

💡Uw aanvraag werd correct ingediend als u een ontvangstbevestiging ontvangt. 

Als uw dossier onvolledig is, zult u binnen vijftien dagen worden verwittigd en hebt u een maand om de ontbrekende documenten via het platform op te sturen. 

Vier maanden na de ontvangst van uw volledige aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u zijn beslissing over het al dan niet toekennen van de premie meedelen, altijd via MijnBEW.

Wanneer wordt de premie betaald? 

U hebt twaalf maanden vanaf de datum van kennisgeving van de toekenningsbeslissing om de verantwoordingsstukken via MijnBEW op te sturen.

(Indien het bestuur uw verantwoordingsstukken nog niet ontvangen heeft, krijgt u via MijnBEW uiterlijk één maand voor de vervaldatum een herinneringsmail).

U ontvangt de premie in één keer.

Vraag de premie Tewerkstellingscoöperatie aan!

  Vraag de premie aan 

Ontdek ook onze andere premies:

Terug naar boven