Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Uitgesloten categorieën

Een aantal categorieën van hooggekwalificeerde derdelanders komen niet in aanmerking, noch voor de voorlopige arbeidsvergunning, noch voor de Europese Blauwe kaart.

  • personen die onder het toepassingsgebied vallen van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, zolang deze op het grondgebied van het Rijk ter beschikking zijn gesteld (de zogenaamde "gedetacheerde" werknemers);
  • personen die de status van langdurig ingezetene hebben overeenkomstig Richtlijn 2003/109/EG en het recht uitoefenen om in het Rijk te verblijven om er een economische activiteit als werknemer of zelfstandige te verrichten;
  • personen die toegelaten of gemachtigd zijn tot verblijf in het Rijk als seizoensarbeider;
  • personen die een aanvraag indienen om als onderzoeker in de zin van Richtlijn 2005/71/EG in het Rijk te mogen verblijven om een onderzoeksproject uit te voeren in het kader van een gastovereenkomst;
  • personen die in het Rijk mogen verblijven op basis van tijdelijke bescherming of die een aanvraag in die zin hebben ingediend en in afwachting zijn van een beslissing aangaande deze aanvraag;
  • asielzoekers;
  • personen van wie de uitzetting op feitelijke of juridische gronden is opgeschort.

Deze categorieën worden limitatief opgesomd in artikel 61/26, tweede lid van de verblijfswet van 15 december 1980.

Regelgeving

Meer
Terug naar boven