Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Aanvraag van een Europese blauwe kaart

Hooggeschoold personeel

(art. 9,2 AR 09/06/1999)

Voorwaarden om voor een Europese blauwe kaart in aanmerking te komen

 • Minimale jaarlijkse brutobezoldiging van € 55.431 vanaf 01/01/2020 (3982,11 € X 13,92) of minimaal € 56.111 vanaf 01/01/2021 (4030.96 € x 13,92)
 • Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of van minimaal één jaar
 • Diploma hoger onderwijs van drie studiejaren
 • Geen gedetacheerde werknemer, langdurig ingezetene, onderzoeker, persoon onder tijdelijke bescherming, asielaanvrager, seizoenarbeider - Raadpleeg de lijst van uitgesloten categorieën.

Als niet aan al deze voorwaarden is voldaan, raapleeg dan de rubriek geschoolde werknemer.

In te dienen documenten om een blauwe kaart aan te vragen

 1. Formulier
   Aanvraag van toelating tot arbeid van meer dan 90 dagen voor een werknemer van vreemde nationaliteit – .Europese blauwe kaart (werkgever in België)
 2. Medisch getuigschrift van de Dienst Vreemdelingenzaken voor werknemers van vreemde nationaliteit
 3. Andere in te dienen documenten

Wat is de procedure?

Procedure gecombineerde vergunning - aanvraag werkgever

De procedure neemt maximaal 90 dagen in beslag tussen het ogenblik dat het dossier bij Brussel Economie en Werkgelegenheid volledig is en de afgifte van de arbeidskaart / de kennisgeving van de weigering.

Geldigheidsduur

De toelating tot arbeid wordt verstrekt voor de duur van de arbeidsovereenkomst, met een maximale duur van drie jaar.

Voor een tewerkstelling van meer dan één jaar :

 • moet de werkgever jaarlijks een formulier indienen, alsook enkel documenten om aan te tonen dat de toekenningsvoorwaarden nog vervuld zijn.
 • moet de bezoldiging de vastgelegde minimumdrempels blijven naleven. De indexering van de bedragen op 1 januari van elk jaar is onmiddellijk van toepassing.

Te bezorgen documenten in geval van een overeenkomst van meer dan één jaar

Jaarlijks moet de werkgever uiterlijk een maand na de verjaardag van de aflevering van de toelating tot arbeid de volgende documenten bezorgen : 

 1. een fotokopie van de loonbonnen of loonafrekeningen voor de hele duur van de toelating tot arbeid;
 2. een kopie van de individuele rekening.

Regelgeving

Meer
Terug naar boven