Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Erkenning van uitzendbureaus

Elk uitzendbureau dat actief wil zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (dat over een zetel wil beschikken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of dat uitzendpersoneel wil twerkstellen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) moet over een erkenning beschikken.

Vooraleer het met zijn activiteiten kan beginnen, moet het uitzendbureau een erkenning verkrijgen. De erkenning is twee jaar geldig. Het uitzendbureau moet een hernieuwing van de erkenning vragen ten vroegste 6 maanden en uiterlijk 3 maanden vóór het verstrijken van die erkenning. In principe verkrijgt het dan een erkenning voor onbepaalde duur.

Bureaus die al erkend of geregistreerd zijn in Vlaanderen, Wallonië of de Duitse Gemeenschap

Bureaus die al erkend of geregistreerd zijn in Vlaanderen, Wallonië of in de Duitse Gemeenschap en die zich eveneens wensen te vestigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen een vereenvoudigde aanvraag indienen om erkend te worden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit houdt in dat ze minder inlichtingen moeten invullen op het formulier.

Het staat bureaus die al erkend zijn in een ander Gewest echter vrij de volledige erkenningsprocedure te volgen. Dit voorkomt dat een eventuele intrekking van de erkenning in dat ander Gewest automatisch leidt tot een intrekking van hun erkenning in het Brussels Hoofstedelijk Gewest. Om de volledige erkenningsprocedure te volgen, moet het bureau in het formulier aankruisen dat het van de vrijstelling niet wenst te genieten.

Aanvraagformulier voor erkenning of hernieuwing van erkenning

Het aanvraagformulier wordt online ingevuld via het MyBEE-platform.

U dient over een MijnBEW-account te beschikken. Hebt u nog geen account? Bekijk de tutorial over het aanmaken van een account voor buitenlandse agentschappen.

Aanvraagformulier tot erkenning of hernieuwing van de erkenning

1) Erkenningsaanvraag : bijlagen die aan het dossier moeten worden toegevoegd

  • het bewijs dat het kapitaal volledig volgestort werd overeenkomstig de wettelijke of regelgevende bepalingen die van toepassing zijn op de rechtsvorm van de vennootschap,
  • het organogram van de vennootschapsorganen,
  • een attest van de ontvanger van de belastingen waaruit blijkt dat het bureau op het ogenblik van de indiening van zijn aanvraag geen achterstallige belasting verschuldigd is, ongeacht de aard ervan, of dat het aanzuiveringsplan naar behoren wordt nageleefd,
  • een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat het bureau op het ogenblik van de indiening van zijn aanvraag geen achterstallige bedragen verschuldigd is die worden geïnd door de instelling belast met de inning van de bijdragen voor sociale zekerheid, of dat het aanzuiveringsplan naar behoren wordt nageleefd,
  • het bewijs dat geen achterstallige bedragen verschuldigd zijn aan of voor rekening van het fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten en dat de vereiste waarborg aan het gezegde fonds werd betaald,
  • het model van de overeenkomsten met de gebruiker en met de werknemer voorafgaand aan de diensten van uitzendarbeid (overeenkomstig het model opgelegd door de thans geldende CAO), met ruimte voorbehouden voor het toe te kennen identificatienummer,
  • een ondertekende kopie van het document betreffende de rechten en plichten van de werknemers en de werkzoekenden,
  • een kopie van de modellen van briefwisseling en werkaanbiedingen met ruimte voorbehouden voor het toe te kennen identificatienummer,
  • het curriculum vitae, het diploma en de tewerkstellingsattesten van de aanvrager en de verantwoordelijken van de diensten voor uitzendarbeid waaruit blijkt dat ze voldoen aan de voorwaarden inzake vakbekwaamheid,
  • een kopie van het arbeidsreglement,
  • in voorkomend geval, het bewijs dat het bureau de wettelijke, reglementaire en sectorale bepalingen naleeft betreffende de voorwaarden en nadere regels voor uitzendarbeid in het bouwbedrijf,
  • in geval van tewerkstelling van buitenlandse zelfstandige of gedetacheerde bezoldigde werknemers, het bewijs van de voorafgaande LIMOSA-aangifte.

   De directie Werkgelegenheidbeleid kan volgende aanvullende gegevens vragen:
  • de geldende statuten van de vennootschap (of, zo zij in oprichting is, de oprichtingsakte), met vermelding van diensten inzake uitzendarbeid als sociaal oogmerk, indien deze nog niet in het Belgisch Staatsblad verschenen zijn,
  • een kopie van de laatste jaarrekening of van het financieel plan, indien het gaat om een bureau in oprichting,
  • het bewijs van de registratie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (indien het bureau nog niet over een ondernemingsnummer beschikt).
 • Deze bureaus moeten het bewijs leveren dat ze, in het land waar hun maatschappelijke zetel gevestigd is, aan gelijkwaardige voorwaarden beantwoorden als die welke opgelegd worden aan de bureaus die over een maatschappelijke zetel beschikken in België. Ze moeten dus gelijkwaardige documenten verstrekken als die welke aan de "Belgische" bureaus gevraagd worden:

  • een attest van een bevoegde overheid dat verklaart dat het bureau er uitzenddiensten mag aanbieden,
  • het bewijs dat het kapitaal volledig volgestort werd overeenkomstig de reglementaire of wetsbepalingen, toepasselijk op de buitenlandse rechtsvorm van de vennootschap,
  • het organogram van de vennootschapsorganen,
  • een attest van de bevoegde buitenlandse diensten inzake sociale zekerheid en belastingen,
  • het schriftelijk bewijs dat geen achterstallige bedragen verschuldigd zijn overeenkomstig het toepasselijke buitenlands stelsel dat gelijkwaardig is aan het Belgische stelsel van het fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten,
  • het model van de overeenkomsten met de gebruiker en met de werknemer voorafgaand aan de diensten van uitzendarbeid (overeenkomstig het model opgelegd door de thans geldende CAO), met ruimte voorbehouden voor het toe te kennen identificatienummer,
  • een ondertekende kopie van het document betreffende de rechten en plichten van de werknemers en de werkzoekenden,
  • een kopie van de modellen van briefwisseling en werkaanbiedingen met ruimte voorbehouden voor het toe te kennen identificatienummer,
  • het curriculum vitae, het diploma en de tewerkstellingsattesten van de aanvrager en de verantwoordelijken van de diensten voor uitzendarbeid waaruit blijkt dat ze voldoen aan de voorwaarden inzake vakbekwaamheid,
  • een kopie van het arbeidsreglement,
  • in voorkomend geval, het bewijs dat het bureau de wettelijke, reglementaire en sectorale bepalingen naleeft betreffende de voorwaarden en nadere bepalingen voor uitzendarbeid in het bouwbedrijf,
  • in geval van tewerkstelling van buitenlandse zelfstandige of gedetacheerde bezoldigde werknemers, het bewijs van de voorafgaande LIMOSA-aangifte.

  Het Belgische arbeidsrecht is van toepassing op de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn, ongeacht of hun maatschappelijke zetel in België of in het buitenland is gevestigd.

2) Verlenging van de erkenning

 • een attest van de ontvanger van de belastingen waaruit blijkt dat het bureau op het ogenblik van de indiening van zijn verlengingsaanvraag geen achterstallige belasting verschuldigd is, ongeacht de aard ervan, of dat het aanzuiveringsplan naar behoren wordt nageleefd,
 • een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat het bureau op het ogenblik van de indiening van zijn verlengingsaanvraag geen achterstallige bedragen verschuldigd is die worden geïnd door de instelling belast met de inning van de bijdragen voor sociale zekerheid, of dat het aanzuiveringsplan naar behoren wordt nageleefd,
 • een bijgewerkte versie van elke bijlage die niet meer up-to-date is sinds de laatste erkenningsaanvraag.

Procedure

De gewestelijke Minister van Tewerkstelling kent al dan niet de erkenning toe, na het advies ingewonnen te hebben van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brupartners). De Administratie geeft de beslissing ter kennis aan het betrokken bureau en de erkenning wordt bekendgemaakt bij uittreksel in het Belgische Staatsblad. 

Deze procedure is van toepassing zowel op een aanvraag voor erkenning als op een aanvraag tot hernieuwing van de erkenning van, in principe, onbepaalde duur.

Terug naar boven