Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Voorwaarden en controles

Om erkend te worden moet een uitzendbureau aan een aantal voorwaarden voldoen. Bovendien moet elk particulier bureau voor arbeidsbemiddeling bij het uitoefenen van zijn activiteiten inzake arbeidsbemiddeling een aantal voorwaarden en verplichtingen naleven. Dit wordt gecontroleerd door de gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs. Indien een particulier bureau voor arbeidsbemiddeling de regels niet naleeft, wordt zijn erkenning geschorst of ingetrokken (uitzendactiviteiten) of zijn registratie geannuleerd (andere activiteiten).

Voorwaarden en plichten

Voorwaarden voor erkenning als uitzendbureau

 • Het bureau is onafhankelijk van de overheid. Het is niet opgericht door een overheid en geen enkele overheid bezit een meerderheid van de aandelen of van de stemrechten in de algemene vergadering.
 • Het bureau biedt voldoende garanties inzake solvabiliteit en financiële gezondheid.
 • Het respecteert: de fiscale wetgeving, het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht, de collectieve arbeidsovereenkomsten, het vennootschapsrecht en het handelsrecht.
 • Geen van zijn bestuurders, zaakvoerders of lasthebbers is veroordeeld of beboet wegens een strafbaar feit (art. 8 – 6° van de ordonnantie van 14 juli 2011).
 • Het is geen achterstallige belastingen of socialezekerheidsbijdragen verschuldigd.

Plichten van elk particulier bureau voor arbeidsbemiddeling

 • Het bureau respecteert de wetgeving op de bescherming van de private levenssfeer.
 • Het discrimineert de werkzoekenden of de werknemers niet. Het ontzegt hen niet het recht op vakbondsvrijheid en sociaal overleg.
 • Het legt rechtstreeks noch onrechtstreeks, ten volle of ten dele, enige financiële bijdrage op aan de werkzoekenden of de werknemers.
 • Het brengt de tekst over de rechten en plichten van de werknemers en de werkzoekenden (.pdf) (46K) aan op een geschikte plaats die vlot toegankelijk is.
 • Indien het bureau persoonlijkheidstests of psychologische tests afneemt, moeten die uitgevoerd worden door of onder de verantwoordelijkheid van een gediplomeerd psycholoog.
 • Het verricht geen genetische tests en laat die ook niet uitvoeren.
 • Het wint geen medische gegevens in die geen verband houden met een vereiste verbonden aan de functie vermeld in de werkaanbieding.

Controles en sancties

De gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs controleren zowel de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling die een activiteit uitoefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als de ondernemingen die gebruik maken van de diensten van deze bureaus. Elke persoon die een inbreuk pleegt kan een boete en zelfs een gevangenisstraf opgelegd worden.

U kan altijd contact opnemen met de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie als u meer inlichtingen wenst over de wetgeving. Deze neemt ook klachten over een slechte toepassing van de wetgeving in ontvangst.

Bij problemen kan de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigers van het particulier bureau voor arbeidsbemiddeling uitnodigen voor een verduidelijkend gesprek. Wanneer een particulier bureau voor arbeidsbemiddeling echter niet (meer) beantwoordt aan de voorwaarden voor erkenning (uitzendbureaus) of registratie (de andere), kan er na advies van de Economische en Sociale Raad worden ingegrepen:

 • de gewestelijke Minister van Tewerkstelling kan een termijn van maximum drie maanden geven aan het uitzendbureau om zijn verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de Ordonnantie en haar Uitvoeringsbesluit (schorsing erkenning);
 • of de Minister kan de erkenning van het uitzendbureau intrekken;
 • of de Directie Werkgelegenheidsbeleid kan de registratie annuleren waardoor een verdere uitoefening van de tewerkstellingsactiviteiten door het particulier bureau voor arbeidsbemiddeling verboden is.
Terug naar boven