Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

FAQ over de herstelpremie 2022

Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over de "herstelpremie 2022" voor ondernemingen in de restaurant-, café-en discotheeksector en de belangrijkste leveranciers ervan, de evenementen-, de cultuur-, de sport-, de toeristische sector en de personenvervoersector die hun deuren hebben moeten sluiten of zwaar getroffen zijn door de COVID-crisis in 2021 en 2022.

 

Ik vul het formulier in...

 • Een onderneming kan slechts één aanvraag tot herstelsteun 2022 indienen en kan de verschillende premies voor ondernemingen in de restaurant-, café- en discotheeksector en de belangrijkste leveranciers ervan, de evenementen-, de cultuur-, de sport-, de toeristische sector en de personenvervoersector niet combineren.

 • Indien de onderneming waarvoor de premie aangevraagd wordt een of meerdere restaurants, cafés of bars uitbaat waarbij ze verplicht een geregistreerd kassasysteem moet bijhouden overeenkomstig artikel 21bis van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, moet ze op eer verklaren dat ze deze verplichting naleeft door het vakje "ja" aan te kruisen.

  Indien de onderneming die een of meerdere restaurants, cafés of bars uitbaat deze verplichting niet moet naleven of dat niet doet, moet ze het vakje "nee" aankruisen.

  Evenzo moet de onderneming die geen restaurant, café of bar uitbaat en dus vrij is van deze verplichting, ook het vakje "nee" aankruisen.

  De directie Economische Inspectie van Brussel Economie en Werkgelegenheid kan controleren of de ontvankelijkheids- en toekenningsvoorwaarden in verband met de premie nageleefd worden. Als daar reden toe is, kan dat leiden tot het invorderen van onrechtmatig ontvangen steun.

Ik vraag me af...

 • De omzet wordt bepaald op grond van de gegevens die opgenomen zijn in de ontvangstbewijzen van de btw-aangiften die uiterlijk van 23 mei 2022 dateren. De FOD Financiën heeft deze gegevens naar Brussel Economie en Werkgelegenheid gestuurd. Bij vragen over deze cijfers dient u rechtstreeks contact op te nemen met de FOD Financiën.

 • De omzet wordt bepaald op grond van de gegevens die opgenomen zijn in de ontvangstbewijzen van de btw-aangiften die uiterlijk van 23 mei 2022 dateren en die door de FOD Financiën aan Brussel Economie en Werkgelegenheid werden bezorgd, en op grond van een attest van een gecertificeerde accountant, een gecertificeerde fiscale adviseur of een bedrijfsrevisor dat een lijst bevat met alle leden van de btw-eenheid en de maand- of kwartaalomzet voor 2019 en 2021 van ieder lid van deze btw-eenheid.

 • Het aantal VTE wordt bepaald op grond van het gemiddelde aantal VTE in uw sociale balans die op 31 december 2019 of vroeger werd afgesloten en die werd ingediend en bekendgemaakt bij de Nationale Bank van België overeenkomstig de wettelijke verplichtingen, uiterlijk op 23 mei 2022. Voor ondernemingen die hun sociale balans niet moeten bekendmaken of van wie de bekendmakingstermijn nog niet is verlopen, wordt het gemiddelde aantal VTE voor 2019 berekend op grond van een door een sociaal secretariaat uitgereikt attest. Bij deze berekening wordt geen rekening gehouden met zelfstandigen.

 • In tegenstelling tot de eerdere gewestelijke COVID-premies toegekend  tot 31 maart 2022, is deze premie is niet vrijgesteld van belastingen.

 • We zijn niet op de hoogte van een beslissing van de Brusselse regering wat dit betreft.

  We nodigen u uit u in te schrijven op onze nieuwsbrief, om op de hoogte te blijven van eventuele nieuwe COVID-premies (inschrijven kan onderaan rechts op elke webpagina).

 • Nee. Brussel Economie en Werkgelegenheid moet enkel rekening houden met de datum van inschrijving in de KBO (zie artikel 4, 1° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2022 betreffende herstelsteun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en hun voornaamste leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer, die hebben moeten sluiten of zwaar getroffen zijn door de COVID-19-crisis in 2021 en 2022).

 • Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2022 betreffende hertselsteun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en hun voornaamste leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer, die hebben moeten sluiten of zwaar getroffen zijn door de COVID-19-crisis in 2021 en 2022 voorziet erin dat ondernemingen die vóór 1 januari 2019 waren ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen in 2019 een omzetcijfer moesten hebben verwezenlijkt dat hoger was dan 25.000 euro, bepaald op grond van de door de begunstigde bij de btw aangegeven gegevens waarvan de FOD Financiën uiterlijk op 23 mei 2022 de ontvangst heeft bevestigd, met uitzondering van ieder ander document. Ondernemingen die tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019 ingeschreven waren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn niet aan deze verplichting onderworpen.

  Het premiebedrag wordt met name berekend op grond van het omzetverlies dat de onderneming in 2019 en 2021 heeft geleden. De omzet waarmee bij deze twee berekening rekening wordt gehouden, wordt berekend op grond van gegevens die de begunstigde bij de btw heeft aangegeven en waarvan de FOD Financiën uiterlijk op 23 mei 2022 de ontvangst heeft bevestigd, met uitzondering van ieder ander document.

  Het ontbreken van een of meerdere btw-aangiftes zal dus een invloed hebben op de berekening van de in 2019 verwezenlijkte drempel van 25.000 euro, alsook op de omzet en de variaties ervan.

Ik ontving een beslissing...

 • Het bedrag zal binnen maximaal tien kalenderdagen op uw rekening worden gestort, te tellen vanaf de kennisgeving van de toekenning.

 • Uw onderneming bevindt zich in het geval beoogd door artikel 3, §1, eerste lid, 2° van de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie. Dat stelt het volgende: "[…] worden [...] de subsidies ingehouden, met het oog op de inning van de onbetaald gebleven gewestelijke administratieve geldboeten, opgelegd aan de begunstigde van de subsidies, die krachtens een bestuurlijke beslissing of wegens een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing definitief zijn geworden. ". Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het mailadres: terugvordering@gob.brussels

 • Uw onderneming bevindt zich in het geval beoogd door artikel 41, 6° van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen. Dat stelt het volgende: "Wordt uitgesloten van het genot van steun, de begunstigde die : [...] zich in een van de gevallen bevindt als bedoeld in artikel 3, § 1, eerste lid, van de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie, zolang hij de subsidies als bedoeld in voornoemde ordonnantie niet terugbetaalt overeenkomstig de regels bedoeld in haar artikel 4 ;". Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het mailadres: terugvordering@gob.brussels

 • Overeenkomstig artikel 19, tweede lid, van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State, kan u bij de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 - 1040 Brussel, een beroep tot nietigverklaring indienen tegen deze beslissing wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, en dit binnen zestig dagen na de kennisgeving van deze beslissing.

  Als uw betwisting betrekking heeft op een subjectief burgerrecht hebt u, in overeenstemming met artikel 568 van het Gerechtelijk Wetboek over de restbevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg, de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen deze beslissing voor de bevoegde rechtbank van eerste aanleg via dagvaarding, in overeenstemming met de bepalingen van Deel IV, Boek II, Titel I, Hoofdstuk I van het Gerechtelijk Wetboek.

Hebt u nog een andere vraag? U vindt de contactgegevens hiernaast links.

Terug naar boven