Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

FAQ over de herstelpremie

Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen in verband met de "herstelpremie" voor de sectoren van de discotheken, de restaurants, cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer.

 

Ik vul het formulier in...

 • Een onderneming kan slechts één steunaanvraag indienen en kan de verschillende premies voor discotheken, restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers of voor het personenvervoer, de cultuur-, sport-, toerisme- en evenementensector niet combineren. In haar steunaanvraag kiest de onderneming definitief een van de drie premies en selecteert ze de vestigingseenheden waar de activiteit uitgeoefend wordt waarvoor de premie wordt gevraagd.

 • Indien de onderneming waarvoor de premie aangevraagd wordt een of meerdere restaurants, cafés of bars uitbaat waarbij ze verplicht een geregistreerd kassasysteem moet bijhouden overeenkomstig artikel 21bis van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, moet ze op eer verklaren dat ze deze verplichting naleeft door het vakje "ja" aan te kruisen.

  Indien de onderneming die een of meerdere restaurants, cafés of bars uitbaat deze verplichting niet moet naleven of dat niet doet, moet ze het vakje "nee" aankruisen. Evenzo moet de onderneming die geen restaurant, café of bar uitbaat en dus vrij is van deze verplichting, ook het vakje "nee" aankruisen.

  De directie Economische Inspectie van Brussel Economie en Werkgelegenheid kan controleren of de ontvankelijkheids- en toekenningsvoorwaarden in verband met de premie nageleefd worden. Als daar reden toe is, kan dat leiden tot het invorderen van onrechtmatig ontvangen steun.

Ik vraag me af...

 • De omzet wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens in de ontvangstbevestigingen van de btw-aangiften van uiterlijk 19 oktober 2021. De FOD Financiën heeft deze gegevens bezorgd aan Brussel Economie en Werkgelegenheid. Indien u vragen heeft over deze cijfergegevens moet u rechtstreeks de FOD Financiën contacteren.

 • Het omzetcijfer wordt bepaald op basis van de gegevens in de ontvangstbevestigingen van de btw-aangiften van de btw-eenheid van uiterlijk  19 oktober 2021 die door de FOD Financiën aan Brussel Economie en Werkgelegenheid werden bezorgd en van een attest van een beëdigd accountant, een gecertificeerd belastingadviseur of een accountant, met vermelding van alle leden van de btw-eenheid en de maand- of kwartaalomzet voor 2019 en 2020 van elk van de leden van de btw-eenheid, voor zover het btw-eenheden betreft.

 • Deze gegevens komen uit uw - uiterlijk op de indieningsdatum van uw premieaanvraag - bij de Nationale Bank van België gedeponeerde en gepubliceerde sociale balans 2019.  Voor ondernemingen die hun sociale balans niet hoeven te publiceren of waarvoor de termijn voor publicatie nog niet is verstreken, wordt het gemiddelde aantal VTE's in 2019 bepaald op basis van een door een sociaal secretariaat afgeleverd attest. De zelfstandigen worden bij deze berekening dus niet in aanmerking genomen. 

 • Subsidies van gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten die zijn toegekend als gevolg van de COVID-19-pandemie zijn vrijgesteld van belastingen tot 31 december 2021 overeenkomstig artikel 6 van de wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie.

 • In dit verband zijn wij momenteel niet op de hoogte van enige beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

  Wenst u op de hoogte te blijven van eventuele nieuwe COVID-premies? Schrijf u dan zeker in op onze nieuwsbrief (dat kan rechts onderaan op elke webpagina).

 • Neen. Brussel Economie en Werkgelegenheid kan enkel rekening houden met de datum waarop uw onderneming bij de KBO is ingeschreven (zie artikel 3, 1° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 oktober 2021 betreffende steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19).

 • Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 oktober 2021 betreffende steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 bepaalt dat de ondernemingen die voor 1 januari 2019 ingechreven waren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen van de premie kunnen genieten indien ze, in 2019, een hoger zakencijfer hebben behaald dan de in de tabel hieronder vermelde bedragen.

  Aantal vestigingseenheden Omzet 2019
  1 25.000 euro
  2 35.000 euro
  3 45.000 euro
  4 55.000 euro
  5 of meer 65.000 euro

  Ondernemingen die tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020 bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen zijn ingeschreven, zijn niet aan deze verplichting onderworpen.

  Afhankelijk van de sector wordt het premiebedrag trouwens berekend op basis van met name het omzetverlies van de onderneming tijdens het vierde kwartaal 2020 in vergelijking met het overeenstemmende kwartaal 2019 (discotheken, restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers) of tijdens het tweede, derde en vierde kwartaal 2020 in vergelijking met de overeenstemmende kwartalen 2019 (evenementen, cultuur, toerisme, sport, personenvervoer).

  De bij beide berekeningen gebruikte omzet wordt uitsluitend bepaald op basis van de btw-aangiften van de begunstigde, die uiterlijk op 19 oktober 2021 formeel door de FOD Financiën ontvangen zijn. Andere documenten komen niet in aanmerking. Eén of meer btw-aangiften minder beïnvloedt dus de berekening van de omzet en de schommelingen ervan.

Ik ontving een beslissing...

 • Uw onderneming bevindt zich in het geval beoogd door artikel 3, §1, eerste lid, 2° van de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie. Dat stelt het volgende: "[…] worden [...] de subsidies ingehouden, met het oog op de inning van de onbetaald gebleven gewestelijke administratieve geldboeten, opgelegd aan de begunstigde van de subsidies, die krachtens een bestuurlijke beslissing of wegens een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing definitief zijn geworden. ". Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het mailadres: terugvordering@gob.brussels

 • Uw onderneming bevindt zich in het geval beoogd door artikel 41, 6° van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen. Dat stelt het volgende: "Wordt uitgesloten van het genot van steun, de begunstigde die : [...] zich in een van de gevallen bevindt als bedoeld in artikel 3, § 1, eerste lid, van de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie, zolang hij de subsidies als bedoeld in voornoemde ordonnantie niet terugbetaalt overeenkomstig de regels bedoeld in haar artikel 4 ;". Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het mailadres: terugvordering@gob.brussels

 • Overeenkomstig artikel 19, tweede lid, van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State, kan u bij de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 - 1040 Brussel, een beroep tot nietigverklaring indienen tegen deze beslissing wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, en dit binnen zestig dagen na de kennisgeving van deze beslissing.

  Als uw betwisting betrekking heeft op een subjectief burgerrecht hebt u, in overeenstemming met artikel 568 van het Gerechtelijk Wetboek over de restbevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg, de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen deze beslissing voor de bevoegde rechtbank van eerste aanleg via dagvaarding, in overeenstemming met de bepalingen van Deel IV, Boek II, Titel I, Hoofdstuk I van het Gerechtelijk Wetboek.

Hebt u nog een andere vraag? U vindt de contactgegevens hiernaast.

Terug naar boven