Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Impact van de Covid-19 maatregelen voor het betaald educatief verlof

Schooljaar 2019-2020: 

Het bijzondere machtenbesluit nr 2020/018 van 07 mei 2020 regelt de aangelegenheden van het betaald educatief verlof

Schooljaar 2020-2021: 

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2020 tot tijdelijke versoepeling van sommige voorwaarden voor de toekenning van betaald educatief verlof

 

Bovenstaand besluit omvat de volgende twee punten:

 1. De gelijkstelling van lesuren vanop afstand met aanwezigheidsuren
 2. Het wegvallen van de aanwezigheidsbevestiging voor de cursisten die de opleiding online volgen

Deze bepalingen zullen dus inhouden dat opleidingen die gedeeltelijk of volledig vanop afstand verstrekt worden, recht blijven geven op betaald educatief verlof in 2020-2021.

 

 1. De lesuren van op afstand in de periode van 1 september 2020 tot 30 juni 2021 worden rechtstreeks gelijkgesteld met uren van werkelijke aanwezigheid voor het bepalen van het recht inzake betaald educatief verlof dat aan de werknemer wordt toegekend.
  Op basis van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24.09.2020, zal onze dienst de lesuren van op afstand zo soepel mogelijk interpreteren: `De lesuren van op afstand omvatten alle uitwisselingen tussen het lerarenkorps en de student in de periode van 1 september 2020 tot 30 juni 2021'. De lesuren via videoconferenties, afstandsmodules, oefeningen die op afstand worden gemaakt en gecorrigeerd, gebruik van een onlineplatform, enz. zullen dus worden aanvaard. De opleidingsinstellingen worden dus verzocht de aanwezigheidsattesten correct in te vullen om de cursisten niet te benadelen.
  Om de gelijkstelling van de lessen van op afstand met BEV-aanwezigheidsuren te kunnen toepassen, geldt er bovendien geen na te leven minimumaantal lesuren van op afstand. De alternatieve cursusvorm, namelijk lessen van op afstand die worden gegeven in de periode maart-juni, volstaat dus opdat de opleidingsinstelling rekening mag houden met alle theoretische lesuren van haar opleiding.
   
 2. Gedurende de COVID-19-periode van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021 moeten de opleidingsinstellingen geen controlesysteem invoeren voor de online aanwezigheid.
  Indien het voor de opleidingsinstelling absoluut onmogelijk is de aanwezigheid te controleren, worden de uren automatisch geacht door de cursist gevolgd te zijn. Ze mogen dus op de aanwezigheidsattesten van de onderwijsinstellingen worden bevestigd.

FAQ over concrete gevallen

  • Onze BEV-terugbetalingscyclus loopt nog altijd van september 2019 tot eind augustus 2020.
  • Een afwijking wordt echter aanvaard om de uren betaald educatief verlof te vergoeden die tot eind september 2020 worden opgenomen in het kader van de verlenging van een opleiding 2019-2020 wegens de COVID-19-crisis.
  • Het gewest is niet bevoegd om onderwijsinstellingen te vragen opleidingen in september te plannen.
  • Wij vragen aan de sociale secretariaten en de werkgevers de individuele fiche voor het schooljaar 2019-2020 normaal in te vullen, met vermelding van de in september 2020 opgenomen uren betaald educatief verlof.
  • Vanaf 1 oktober 2020 zal elk uur opgenomen betaald educatief verlof automatisch worden afgetrokken van het BEV-tegoed voor het schooljaar 2020-2021, niet enkel voor een nieuwe opleiding maar ook voor uitgestelde cursussen (zie het volgende punt).
  • Als een opleiding 2019-2020 uitzonderlijk moet worden verlengd naar een later moment in het schooljaar 2020-2021, bijvoorbeeld door de opschorting van praktijklessen of examens, zal het vanaf oktober 2020 opgenomen betaald educatief verlof worden afgetrokken van het nieuwe BEV-tegoed dat werd berekend voor het schooljaar 2020-2021.
  • Een nieuwe terugbetalingsaanvraag zal bijgevolg moeten worden ingediend bij onze dienst vanaf het einde van het schooljaar 2020-2021.
  • Voor dit bijzondere geval is op het volgende adres een BEV-aanwezigheidsattest beschikbaar: bev@gob.brussels
  • De getuigschriften van nauwgezetheid moeten in pdf-formaat aan de studenten/werknemers worden afgegeven. Word-documenten zijn niet toegelaten.
  • Ze zijn in principe bij voorkeur ondertekend (elektronisch, stempel, enz.) maar onze dienst zal voor de kwartalen tijdens de COVID-19-crisis uitzonderlijk pdf-aanwezigheidsattesten zonder ondertekening aanvaarden.
  • Het is aangewezen onderaan op het document de datum toe te voegen waarop alle attesten in het bezit zijn; dit is belangrijke informatie voor de behandeling van de dossiers.
  • Herinnering voor de opleidingsinstellingen:

  • Pas zorgvuldig de einddatum van uw opleiding aan; dit moet duidelijk de situatie weergeven, met inbegrip van een eventueel uitstel.
  • De uren die zonder meer geannuleerd zijn, moeten worden afgetrokken van het bedrag `daadwerkelijk gegeven aantal lesuren´.
  • Het veld `theoretisch aantal opleidingsuren´ is eveneens belangrijk en mag niet worden gewijzigd: het moet uw opleiding weerspiegelen zoals ze vóór de COVID-19-crisis werd georganiseerd.
  • De indieningstermijnen voor de dossiers zijn niet gewijzigd: ze kunnen bij onze dienst worden ingediend vanaf 1 juli 2020. De deadline is nog altijd 31 december 2020. 
  • Het betaald educatief verlof wordt gelijkgesteld met arbeidsprestaties, wat betekent dat een werknemer die nog steeds een arbeidsovereenkomst heeft, ondanks de COVID-19-crisis betaald educatief verlof kan blijven genieten zolang hij in opleiding is.
  • Indien de opleiding vroegtijdig wordt beëindigd, verliest de werknemer bijgevolg zijn recht op betaald educatief verlof. Het BEV blijft de arbeidsregeling van de werknemer pro rato volgen.
  • Het BEV kan niet worden opgenomen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid (wegens overmacht of economische redenen).  De werkgever moet rekening houden met de aan de RVA verstrekte informatie voordat hij het BEV voor zijn werknemers aanvaardt. Het BEV kan vóór het begin van de periode van tijdelijke werkloosheid worden gebruikt, op voorwaarde dat beide partijen ermee instemmen (de werknemer is niet verplicht dit te aanvaarden).
  • De RVA aanvaardt dat er voor eenzelfde dag uren betaald educatief verlof en tijdelijke werkloosheid wordt gevraagd. Let op: het ene moet daarbij het andere aanvullen, overlappingen zijn verboden. Dit is een mogelijkheid. Bij toepassing ervan is het in elk geval aangewezen dat de werknemer, de werkgever en zijn sociaal secretariaat duidelijk met elkaar overleggen. 
Terug naar boven