Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Vanaf 1 oktober 2024 verandert de regelgeving inzake toelatingen tot arbeid. Meer info.

Te bezorgen documenten voor de jaarlijkse controle van de arbeids- voorwaarden (toelating tot arbeid voor meer dan een jaar)

Elk jaar dient de werkgever de volgende documenten in bij het bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid per e-mail arbeid.eco@gob.brussels:

  1. een ingevuld "jaarlijks controleformulier" (.pdf)
    Opmerking: dit formulier moet enkel worden gebruikt indien u een toelating tot arbeid voor meer dan een jaar heeft gekregen. Voor een eerste toelatingsaanvraag of bij een hernieuwingsaanvraag moet u respectievelijk het formulier `aanvraag tot toelating tot arbeid voor meer dan 90 dagen´ of `aanvraag tot toelating tot arbeid voor ten hoogste 90 dagen´ indienen. De betrokken formulieren vindt u op deze pagina's;
  2. een fotokopie van de loonbonnen of loonafrekeningen voor de hele duur van de toelating tot arbeid die verloopt
  3. een fotokopie van de individuele rekening
  4. bij een detachering bedoeld in Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006: het bewijs van inschrijving in het Limosakadaster voor de volledige verstreken periode van tewerkstelling
  5. een kopie van het door de buitenlandse instelling voor sociale zekerheid afgegeven document dat aantoont dat de wetgeving betreffende de sociale zekerheid van dat land van toepassing blijft tijdens de betrekking op het Belgische grondgebied wanneer er een internationaal akkoord betreffende de sociale zekerheid bestaat of, bij ontstentenis van een dergelijk akkoord, een document van de RSZ in België dat aantoont dat de werknemer niet aan het Belgische stelsel van sociale zekerheid onderworpen mag worden, voor de verstreken periode.


Deze documenten moeten elk jaar ingediend worden, uiterlijk één maand na de verjaardagsdatum van het begin van de geldigheid van de toelating tot arbeid.

Deze verplichting vloeit voort uit artikel 36/2 van het Koninklijk Besluit van 9 juni 1999 tot uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Terug naar boven