Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Britse werknemers

Ten gevolge van de Brexit moeten Britse burgers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest willen werken (in loondienst of als zelfstandige) vanaf 31 december 2020 bepaalde stappen ondernemen, afhankelijk van in welke van beide onderstaande situaties ze zich bevinden.

A) De Britse burger beschikt over een verblijfsvergunning die nog geldig is op 31 december 2020.

Een Britse burger die beschikt over een verblijfsvergunning die geldig is op 31 december 2020 zal zo snel mogelijk na de ontvangst van een brief van de Dienst Vreemdelingenzaken een specifieke verblijfstitel moeten aanvragen.
Een Britse burger die werkt en verblijft in België zal een M-kaart moeten aanvragen bij de gemeente waar hij verblijft. 
Een Britse burger die in België werkt maar in een ander land verblijft (grensarbeider) moet een N-kaart aanvragen bij de gemeente waar hij werkt. Personen die enkel onder het vrij verkeer van diensten (detachering) in België aan de slag zijn, kunnen echter hier geen beroep op doen.
Houders van een M- of N-kaart zullen in België mogen werken in loondienst of als zelfstandige.

B) Een Britse burger wil in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken vanaf een datum na 31 december 2020.

Het betreft dan een "nieuwe immigratie".
Een Britse burger die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil werken na 31 december 2020 (en die er niet wettelijk werkte voor 31 december 2020, zonder onderbrekingen), moet de op deze website toegelichte procedures volgen die gelden voor niet-Europese staatsburgers.

  1. Een werknemer in loondienst moet over het algemeen een aanvraag tot arbeidstoelating indienen via zijn toekomstige werkgever in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
    Om te weten welke aanvraag je moet indienen, selecteer je de situatie van de werknemer en de overwogen werkperiode in België.
  2. Een zelfstandige moet een aanvraag voor een beroepskaart indienen.
    Bekijk de nadere regels voor het aanvragen van een beroepskaart.

C) Handelsakkoord EU - VK

De definitieve tekst van de "Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Euorpese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en Noord-Ierland, anderzijds", is op 1 mei 2021 in werking getreden. Het akkoord bevat bepalingen betreffende economische migratie in “Hoofdstuk 4: Binnenkomst en tijdelijk verblijf van natuurlijke personen voor zakelijke doeleinden”.

Wat betreft de “zakelijke bezoekers voor vestigingsdoeleinden” zoals bepaald in artikel SERVIN.4.2 en de “zakelijke bezoekers voor een kort verblijf” zoals bepaald in artikel SERVIN.4.3, worden de gunstvoorwaarden van het akkoord reeds grotendeels voorzien door reeds bestaande vrijstellingen in het Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en het Koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit.

Daar waar het akkoord nu voorziet in gunstigere voorwaarden voor Britse onderdanen, zal Brussel Economie en Werkgelegenheid deze onverkort toepassen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het handelsakkoord geen impact heeft op de vrijstellingen die voorzien zijn in met name de Limosa-wetgeving. De verplichtingen die daaruit voortvloeien voor derdelanders blijven dus van toepassing voor Britse onderdanen ondanks een eventuele vrijstelling van toelating tot arbeid of beroepskaart.

Wat betreft de “dienstverleners op contractbasis” en de “beoefenaars van een vrij beroep” zoals bepaald in artikel SERVIN.4.4, zal er geen impact zijn op de te volgen procedure. Britse onderdanen zullen dus in de regel een toelating tot arbeid of beroepskaart nodig hebben om toegelaten te kunnen worden tot een verblijf van meer dan drie maanden op het grondgebied als loontrekkende of zelfstandige. Indien het handelsakkoord bepaalt dat in uitzonderlijke gevallen gunstigere voorwaarden van toepassing zijn voor Britse onderdanen, zal Brussel Economie en Werkgelegenheid die in het kader van de bestaande procedures toepassen.

Voor specifieke vragen kan u steeds met ons contact opnemen.

Meer weten over de impact van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op het verblijfsrecht van Britse onderdanen in België

Regelgeving

Meer
Terug naar boven