Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Sociale ondernemingen

Als erkende of gemandateerde sociale onderneming, activiteitencoöperatie, SDO of IPES moet u een aantal verplichtingen vervullen die uit uw erkenning voortvloeien. Hieronder vindt u alle informatie en documentatie die u aan ons moet bezorgen zodra u een erkenning of financiering hebt verkregen. 

 • Elk jaar moet u het activiteitenverslag van uw instelling bezorgen.  

  U moet uw aanvraag voor hernieuwing van de erkenning ten vroegste zes maanden en uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van de lopende erkenning indienen. 

  Vanaf de eerste aanvraag voor hernieuwing van de erkenning moet u bovenop het activiteitenverslag het type-formulier bezorgen dat aantoont dat werd voldaan aan alle kenmerken van een sociale onderneming, aan de hand van kwantitatieve en/of kwalitatieve criteria. 

  U moet de bepalingen van de ordonnantie en de uitvoeringsmaatregelen ervan naleven. De Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie kan het naleven van deze bepalingen ter plaatse controleren.  

 • Uw dossierbeheerder stuurt u een schuldvordering voor de eerste schijf van de vereffening, samen met de te volgen instructies voor het ontvangen van de betaling. 

  • Om de betaling van het saldo te verkrijgen, moet u de volgende documenten verzenden, tussen 1 januari en 15 februari van het jaar dat volgt op het jaar van de toekenning van de compensatie: 

   • de tabellen van de lijst met bewijsstukken 

    • Bijlage lijst personeelskosten 

    • Bijlage lijst werkingskosten 

   • alle bewijsstukken ten belope van 100% van de voorziene compensatie voor het betrokken jaar  

   • een activiteitenverslag 

   • een personeelstabel die de in- en uitdiensttredingen van doelgroepwerknemers tijdens het jaar vermeldt; 

    • Bijlage lijst van het personeel 

   • voor alle nieuwe werknemers (begeleiders en doelgroepwerknemers): de arbeids- of terbeschikkingstellingsovereenkomsten; 

   • een aanvraag voor de vernieuwing van de compensatie voor het volgende jaar 

  • Elke sociale onderneming die een financiering ontvangt, moet: 

   • een afzonderlijke boekhouding bijhouden (meer informatie hierover is te vinden in de praktische gids); 

   • alle documenten met betrekking tot de uitoefening van de dienst van algemeen economisch belang, met inbegrip van de afzonderlijke boekhouding, ter beschikking houden van Brussel Economie en Werkgelegenheid.  
    Deze documenten moeten bewaard worden tot tien jaar na het einde van het mandaat. 

  • U moet de attesten van de werklozen of leefloners bewaren om te kunnen aantonen dat 60% van de begeleide kandidaat-ondernemers werkloos is of een leefloon ontvangt; 

  • Elk jaar moet u uw financiering tussen 1 januari en 15 februari aanvragen en uiterlijk op 31 maart een activiteitenverslag over het voorbije jaar bezorgen. 

Opgelet, de compensaties van de overheidsdienst kunnen niet worden vereffend in het geval van faillissement, ontbinding, vrijwillige of gerechtelijke vereffening van de sociale inschakelingsonderneming. 

Meer info over het sociale ondernemerschap:

Terug naar boven