Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Projectoproep: Internationa-liseringsacties

Op initiatief van de Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel lanceert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de allereerste editie van de projectoproep 'Internationaliseringsacties'. Deze heeft als doel de bevordering van de internationale afzetmogelijkheden, het aantrekken van investeringen vanwege innovatieve buitenlandse bedrijven, alsook de internationale uitstraling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als innovatieve en multiculturele metropool te ondersteunen.

Voor wie?

De projectoproep staat open voor:

 • verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's) die bij de kandidaatstelling uiterlijk op 21 augustus 2020 om 12 uur (middag) over een exploitatiezetel en een ondernemingsnummer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikken; 
 • elk partnerschap tussen vzw's die in aanmerking komen. 

Voor welke projecten?

De projectoproep heeft drie doelstellingen:

 • acties ondersteunen die de internationale afzetmogelijkheden van het Gewest bevorderen, dat wil zeggen exportprojecten; 
 • acties ondersteunen die gericht zijn op het aantrekken van investeringen vanwege innovatie buitenlandse bedrijven, dat wil zeggen buitenlandse investeringsprojecten in Brussel;
 • acties ondersteunen die de internationale uitstraling van het Gewest als innovatieve en multiculturele metropool bevorderen, dat wil zeggen projecten die zorgen voor meer uitstraling van Brussel in het buitenland. 

De voor deze oproep ingediende projecten moeten minstens aan een van deze door het Gewest nagestreefde doelstellingen beantwoorden. 

Wat kunt u ontvangen?

Een specifieke gewestelijke financiering, die tussen € 5.000 en € 85.000 kan bedragen.

Ontvankelijkheidscriteria

Om in aanmerking te komen moet het door de projectdrager ingediende voorstel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. internationaliseringsactiviteiten (‘export’) en/of het aantrekken van investeringen (‘buitenlandse investering’) betreffen, en/of het promoten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (‘uitstraling’), met de heropleving na de COVID-19-crisis van de internationalisering van het Gewest als uitgangspunt;
 2. een aanvulling vormen op het gewestelijke beleid om de internationalisering van de Brusselse economie te hervatten;
 3. manifest de Brusselse bedrijven of het Gewest ten goede komen; het project mag in het BHG en/of in het buitenland worden verwezenlijkt;
 4. rekening houden met de huidige achtergrond: de economische crisis en de geldende gezondheidsmaatregelen in het BHG en/of in het buitenland;
 5. tijdig en met naleving van de vormvoorwaarden (formulieren, bijlagen, enz.) ingediend worden;
 6. niet vóór 1 januari 2021 met het project aanvangen.

Op het ogenblik van de kandidaatstelling moet de projectdrager al deze voorwaarden vervullen. Bovendien moet hij al zijn verbintenissen naleven die hij ten aanzien van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanging in verband met andere subsidies die zouden zijn toegekend.

Selectiecriteria 

Het betreft een wedstrijdformule, zodat de in het licht van de criteria meest overtuigende projecten worden geselecteerd, zolang er nog budget beschikbaar is.

 1. Overeenstemming met de doelstellingen van de projectoproep
 2. Kansen inzake inclusie, duurzaamheid en jobcreatie
 3. Technische en financiële haalbaarheid

Soorten uitgaven

Marketing-, communicatie-, reis- en verblijfskosten.

Infosessies

 • 15/07/2020 
 • of op 22/07/2020 

Deze sessies worden georganiseerd via een videoconferentie, na voorafgaande inschrijving op volgend adres: projectexport@gob.brussels 

Uw kandidatuur indienen

Deadline voor de indiening van het kandidatuurformulier: 21 augustus 2020 om 12 uur (het middaguur).

 Reglement 

 Bijlage 1 bij het Reglement - Administratieve bepalingen en verplichtingen  

 Bijlage 2 bij het Reglement - Syntese PAI hub.brussels

 Kandidatuurformulier 

 Bijlage Budget-KPI's-Overheidssteun

 Bijlage partner 

 Bijlage overheidsopdrachten 

 Bijlage met uitleg over de gelijkekansentest 

 

Terug naar boven