Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Premie verfraaiingswerken aan de onderneming

Een langdurige bouwplaats hindert het autoverkeer voor uw handelszaak? Wil u van die periode gebruikmaken om uw gevel of uitstalraam te renoveren? U kunt een premie krijgen die 40% dekt van de kostprijs van de renovaties of aanpassingen.

werken / travaux

Wie kan deze premie krijgen? 

Deze vergoeding is bedoeld voor Brusselse handelszaken die gelegen zijn op of aan het terrein van een gecoördineerde bouwplaats die het autoverkeer of het openbaar vervoer in minstens één rijrichting, en op zijn minst 29 opeenvolgende dagen vanaf 29 maart 2019, stillegt. Deze vergoeding wordt voorbehouden aan micro-ondernemingen die actief zijn in bepaalde activiteitssectoren (handelszaken, horeca, enz.) en die niet voor meer dan 50% gefinancierd worden door overheidsfondsen (dit percentage bedraagt 75% voor ondernemingen die minder dan vier jaar in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ingeschreven).

Vestigingen die ten minste tien VTE's tewerkstellen of die gelegen zijn in een voetgangersstraat kunnen geen vergoeding krijgen.

Men dient evenwel aan een aantal voorwaarden te voldoen om deze vergoeding te krijgen, meer bepaald:

 • De zaak moet op of aan het terrein van een bouwplaats gelegen zijn.
 • Het moet om een gecoördineerde bouwplaats gaan (waarbij meerdere verzoekers zijn betrokken en waarvoor de taken van de verschillende verzoekers worden gecoördineerd).
 • De bouwplaats moet het autoverkeer of het openbaar vervoer hebben stilgelegd:
  • in minstens één rijrichting: alle rijstroken moeten geblokkeerd zijn;
  • gedurende 29 opeenvolgende kalendardagen (als het verkeer tijdelijk werd hersteld tijdens deze periode van 29 dagen, heeft u geen recht op een vergoeding).

Naast de bovenstaande voorwaarden mag u vóór de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst geen enkele vorm van verbintenis (bijvoorbeeld: bestelbon, inschrijving voor een opleiding of een beurs, enz.) zijn aangegaan m.b.t. de aan het desbetreffende project verbonden kosten.

Voor welk project ?

U kunt een premie krijgen om uw uitstalraam te renoveren, uw gevel of ruimtes die opengesteld zijn voor uw klanten en zichtbaar zijn van op de weg.
De kostprijs van de aanpassingen moet minimaal € 3.000 en maximaal € 10.000 bedragen.

Deze investeringen moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • noodzakelijk met betrekking tot de activiteiten van het bedrijf;
 • beheerd als een goede huisvader: overbodige uitgaven zijn niet toegestaan;
 • uitgebaat door het bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het vlak van stedenbouw, ruimtelijke ordening, leefmilieu, ...;
 • als vaste activa geboekt in de jaarrekeningen (rechtspersonen) of in de tabel met afschrijvingen (natuurlijke personen).

Opgelet: bepaalde investeringen geven geen recht op deze premie. Raadpleeg de volledige lijst in artikel 7 van het besluit.

Bij een gemengd gebruik van een gebouw: Enkel investeringen die betrekking hebben op het beroepsgedeelte gebruikt door de begunstigde zijn toegestaan.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Tegemoetkoming  
Premiepercentage

40% van de toegelaten investeringen

Maximumaantal premies

1 premie openbare werken per kalenderjaar en per vestigingseenheid

Jaarlijks maximum voor deze premie

4000 € per kalenderjaar en per bedrijf

De werfvergoeding aanvragen

Stap 1: over een attest beschikken

 • Heeft u eraan gedacht een attest te bekomen om een vergoeding te krijgen? Indien u reeds over een attest beschikt, vraag dan direct uw premie aan.
 • Heeft u nog geen attest aangevraagd? Vraag ongeveer 29 dagen na de start van de werken aan de wegbeheerder een ​​attest door het onderstaande formulier in te vullen. Dit attest garandeert dat het vestigingsadres van uw zaak wel degelijk impact ondervindt van een werf die beantwoord aan alle voorwaarden.
  NB : Als u "Gemeenteweg" selecteerde, zal uw aanvraag automatisch naar de desbetreffende gemeente worden doorgestuurd. Als u "Gewestweg" selecteerde, zal uw attestaanvraag automatisch naar Brussel Mobiliteit worden doorgestuurd. Brussel Economie en Werkgelegenheid BEHANDELT de attestaanvragen NIET.

Indien uw handelszaak impact ondervindt van een werf die voldoet aan bovenstaande voorwaarden en de betrokken vestiging minder dan 10 VTE’s ind dienst heeft, kunt u bovendien een vergoeding ontvangen.

Stap 2: de premie aanvragen

Zodra u over het attest beschikt, dient u uw premieaanvraag in.

U moet uw aanvraagdossier verzenden tussen de 29 en 90 dagen na de begindatum van de werken. Dit dossier omvat het ingevulde formulier, het attest van de wegbeheerder en andere bijlagen.

Subsidie online aanvragen

Stap 3: de aanpassingen starten

U kunt de werken starten vanaf de datum van de ontvangstbevestiging.

Vanaf de datum van dit ontvangstbewijs heeft u zes maanden de tijd om

 1. de investeringen te verwezenlijken en te betalen (de facturen moeten minimaal € 500 excl. btw bedragen) en
 2. een tweede steunaanvraagformulier met de bijhorende bijlagen (facturen en andere documenten) via uw MijnBEW-account te bezorgen.
   

Stap 4: de uitbetaling van de premie verzoeken

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt u de premie in één keer uit (premie voor een starter of premie tot 25.000 € voor een bedrijf ouder dan vier jaar) of in twee keer (premie van meer dan 25.000 € voor een bedrijf ouder dan vier jaar).

⚠️Belangrijk

Na het ontvangen van de premie moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen.

Terug naar boven