Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Bedrijfsprojectpremie: een onderneming overnemen

U wilt een onderneming overnemen? U overweegt om de activiteiten van een overgenomen onderneming te behouden of te ontwikkelen? Consultancy, opleiding, buitenlandse beurs ... Ontvang een premie die 60% van de uitgaven voor uw project om een onderneming over te nemen dekt!

Wie kan deze premie ontvangen?

Een particulier die een concreet project ontwikkelt om een onderneming over te nemen, en die aan de volgende voorwaarden voldoet, d.w.z. dat hij of zij:

 • Een activiteit beoogt uit te oefenen in een van de toegestane sectoren;
 • De overname beoogt van een onderneming die:
  • minstens drie voltijdse werknemers tewerkstelt met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (met uitzondering van uitzendkrachten),
  • maximaal een gemiddelde omzet heeft van € 2.000.000 in de laatste drie boekjaren.
 • Een concreet overnameproject heeft, onderbouwd door een verklaring op eer van de voornaamste vennoten of aandeelhouders van de onderneming, een financieel plan en een ontwerpontwikkelingsstrategie van de onderneming. (hub.brussels zal een advies uitspreken over uw dossier). 

In het geval van een groepering die als doel heeft een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk op te richten: u moet ook een overeenkomst tussen de groepsleden hebben opgesteld en het coöperatieve en sociale oogmerk van het project voorstellen;

 • Ten minste 18 jaar oud is;
 • In de drie jaren die de ontvangst van de steunaanvraag voorafgaan niet het statuut van zelfstandige heeft gehad (met uitzondering van het statuut van student-zelfstandige);
 • Noch deze premie, noch de premie om zijn bedrijfsproject grondiger uit te werken heeft genoten (besluit van 24/01/2019);
 • Nog geen bestelbon hebben ondertekend of enige andere verbintenis zijn aangegaan m.b.t. kosten waarvoor u een premie wenst te krijgen. Voordat u de begeleidingsovereenkomst ondertekent, mag u geen enkele verbintenis aangaan (bestelbon, inschrijving voor een opleiding, een beurs, enzovoort);

 • Begeleid wordt door hub.brussels of een van onderstaande lokale economieloketten, op basis van een overeenkomst van minstens zes maanden:
  • Hub.brussels,
  • Lokaal Economieloket van Brussel-stad (Aalststraat 7-11 te 1000 Brussel),
  • Lokaal Economieloket van Sint-Jans-Molenbeek (Le Lorrainstraat 110 te 1080 Brussel),
  • Lokaal Economieloket van Schaarbeek (Paleizenstraat 44 te 1030 Brussel),
  • Lokaal Economieloket van Sint-Gillis (Théodore Verhaegenstraat 150 te 1060 Brussel),
  • Lokaal Economieloket van Anderlecht (Scheikundigestraat 34-36 te 1070 Brussel).

Als u een premie aanvraagt, moet u een beroep doen op een consultant met het oog op een overnamediagnose. Meer dan 50% van de premie moet besteed worden aan een overnamediagnose.

Voor welke uitgaven?

De premie heeft betrekking op bepaalde uitgaven die u na de indiening van uw aanvraag en na de datum van het ontvangstbewijs heeft gemaakt en vóór de oprichting van uw onderneming of vóór de beëindiging van uw project. De premie betreft de volgende soort kosten:

 • De consultancyopdracht moet een markt-, een financieel, een juridisch, een technisch of een informaticaonderzoek omvatten. Deze opdracht moet ook een verband hebben met de beoogde activiteit.

  De consultant moet:

  • als hoofdactiviteit de desbetreffende consultancydiensten verstrekken;
  • zijn consultancyactiviteiten sinds minstens twee jaar uitoefenen;
  • blijk geven van een voldoende bekende deskundigheid, gestaafd aan de hand van een lijst met referenties en praktische ervaring;
  • onafhankelijk zijn van de begunstigde;
  • rechtstreeks aan de begunstigde factureren.

  Het resterende premiebedrag kan andere kostensoorten dekken. Deze kosten worden hieronder opgelijst.

 • De opleiding mag maximaal drie maanden duren en moet nodig zijn voor de verwezenlijking van het project.

  De opleider moet:

  • als hoofdactiviteit opleidingen verstrekken;
  • zijn opleidingsactiviteiten sinds minstens twee jaar uitoefenen;
  • blijk geven van een voldoende bekende deskundigheid, gestaafd aan de hand van een lijst met referenties en praktische ervaring;
  • onafhankelijk zijn van de begunstigde;
  • rechtstreeks aan de begunstigde factureren.
 • De premie kan betrekking hebben op de kosten voor de opvang van een kind van maximaal drie jaar oud, en dit voor een periode van hoogstens drie maanden, opdat uw bedrijfsproject kan worden ontwikkeld.

  De kinderopvang moet:

  • zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden; 
  • over een vergunning van Kind en Gezin of het “Office de la Naissance et de l'Enfance” beschikken; 
  • onafhankelijk zijn van de begunstigde.
 • De premie kan betrekking hebben op de deelname aan één buitenlandse beurs.

  De volgende toegestane uitgaven zijn:

  • de kosten voor de toegang tot de beurs;
  • de kosten voor de vliegtuigreis, bepaald op basis van forfaitaire bedragen (.pdf);
  • de kosten voor het verblijf, bepaald op basis van forfaitaire bedragen (.pdf). Worden aanvaard, enkel de kosten te tellen vanaf de dag vóór de aanvang van de beurs tot de dag na de afloop ervan.

Welke tegemoetkoming kan u krijgen?

TEGEMOETKOMING  
Premietarief

60% van de toegestane investeringen

Maximumbedrag

15 000 € 

De premie aanvragen

Fase 1: vóór de uitgaven

 1. Alvorens bestelbonnen te ondertekenen voor kosten die zullen worden gesubsidieerd dient u een overeenkomst met de begeleidende instelling te ondertekenen.
 2. Vraag de premie aan
  •  Download het aanvraagformulier (.pdf) (Indien u Firefox gebruikt: "rechtse muisklik" > Save as)
  • Vul het formulier zorgvuldig in.
  • Stuur het formulier en de bijhorende bijlagen, via e-mail of per post, naar het op het formulier vermelde adres.
 3. Naar aanleiding van uw aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u binnen een termijn van twee maanden een ontvangstbericht van uw aanvraag sturen. Voordat u dit bericht van ontvangst heeft gekregen, zijn uitgaven (betaling van facturen) niet toegelaten.

Fase 2: ontwikkeling van uw bedrijfsproject

Eens u het ontvangstbewijs heeft ontvangen, kunt u de uitgaven doen die in aanmerking komen voor de premie. Pas wanneer u de beslissing van Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft ontvangen, kunt u er zeker van zijn dat u een premie ontvangt.

Om de premie te ontvangen en uw uitgaven te rechtvaardigen moet u ten laatste drie maanden na de einddatum van het project een betalingsaanvraag bij Brussel Economie en Werkgelegenheid indienen. Bij deze aanvraag tot betaling van de premie moeten alle facturen (elke factuur moet minstens € 500 waard zijn) en betalingsbewijzen worden gevoegd, alsook het verslag van de begeleidende instelling.

Fase 3: betaling van de premie

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt de premie in twee keer.

 1. Desgevraagd, na de aanvraag tot betaling van het voorschot: 50% van het in de toekenningsbeslissing bepaalde bedrag;
 2. Om het resterende premiebedrag te ontvangen moet u het evaluatieverslag en de bewijsstukken aan Brussel Economie en Werkgelegenheid hebben bezorgd.
Terug naar boven