Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

"Herstelpremie 2022" voor de sectoren van ReCA, disco's, events, cultuur, toerisme, sport en taxi's

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil graag het herstel van de Brusselse economie ondersteunen. Daarom kunnen ondernemingen uit de sectoren van de discotheken, de restaurants, cafés en hun voornaamste leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer - onder bepaalde voorwaarden - opnieuw financiële steun ontvangen. De premieaanvraag kan tot en met 16 juni 2022 worden ingediend.

Welke zijn de voorwaarden om van deze premie te kunnen genieten?

Algemene voorwaarden:

 1. U bent op 31 december 2021 ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO);
 2. U hebt ten minste een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op dezelfde datum;
 3. U verricht een van de in de Nace-code bijlage opgesomde activiteiten, die op 31 december 2021 onder uw btw-activiteiten bij de KBO is geregistreerd; 
 4. U hebt in 2019 een omzet van meer dan 25.000 euro gerealiseerd (enkel voor bedrijven die vóór 01.01.2019 bij de KBO zijn ingeschreven);
 5. U komt niet in aanmerking voor de BTW-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen;
 6. Op de datum van indiening van uw aanvraag voor de herstelpremie voldoet u aan uw verplichtingen inzake de neerlegging van uw jaarrekeningen en uw sociale balans (2019 en 2020) bij de Nationale Bank van België;
 7. U voldoet aan uw BTW-verplichtingen;
 8. U verkeerde op 31 december 2019 niet reeds in moeilijkheden en u hebt als onderneming, met inbegrip van deze premie, niet reeds meer dan 2.300.000 euro aan steun ontvangen op grond van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun;
 9. U hebt de covid-premie voor culturele en creatieve organisaties zonder winstoogmerk niet ontvangen.
 10. U hebt een Belgische zichtrekening (op naam van de begunstigde onderneming);

Belangrijke opmerkingen:

Als uw bedrijf vóór 01.01.2020 bij de KBO is ingeschreven:

 • De herstelpremie varieert naar gelang van het procentuele omzetverlies van uw onderneming, de vergeleken referentieperiodes zijn het jaar 2019 en het jaar 2021.
 • De premie varieert naargelang het gemiddelde aantal voltijdsequivalenten (VTE) in 2019, bepaald op basis van de sociale balans van de begunstigde die ten laatste op 31 december 2019 werd afgesloten, gepubliceerd bij de Nationale Bank van België op de datum van indiening van uw aanvraag voor de herstelpremie. Voor ondernemingen die hun sociale balans niet hoeven te publiceren of waarvoor de termijn voor publicatie nog niet is verstreken, wordt het gemiddelde aantal VTE's in 2019 bepaald op basis van een door een sociaal secretariaat afgeleverd attest.

Als uw onderneming vanaf 01.01.2020 bij de KBO is ingeschreven, hebt u recht op de forfaitaire premie.

Specifieke voorwaarden volgens uw sector:

Discotheken: U beschikt over Nace-code 56.302 (Discotheken, dancings en dergelijke) ingeschreven onder uw BTW-activiteiten bij de KBO vóór 1 januari 2022 en u beschikt in het kader van deze activiteit over een milieuvergunning en/of een milieuverklaring die uiterlijk op 31.12.2021 is afgegeven.

Restaurants en cafés: U heeft, indien uw vestigingseenheden onderworpen zijn aan deze verplichting, een geregistreerd kassasysteem (‘witte kassa’).

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet dan hebt u, afhankelijk van het aantal voltijdse equivalenten (VTE’s) en het percentage omzetverlies van uw onderneming, recht op het hiernavolgende forfait of op de variabele premie:

Inschrijving bij de KBO Percentage omzetverlies (minimaal) Aantal VTE's Bedrag van de premie
Tussen 01.01.2019 en 31.12.2019 Minder dan 60% of geen verlies  - 4.000 euro (forfait)
Voor 01.01.2020 75% Minder dan 10 11.000 euros
    10 of meer 15.000 euros
Voor 01.01.2020 60% en minder dan 75% Minder dan 10 5.000 euro
    10 of meer 7.500 euro
Tussen 01.01.2020 en 31.12.2021  -  - 4.000 euro (forfait)

⚠️Opgelet: Het bedrag van de variabele premie mag niet hoger zijn dan het werkelijke omzetverlies over de betrokken periode. De evolutie van de omzet wordt berekend op het niveau van de onderneming en niet op het niveau van elke vestigingseenheid. Bovendien wordt het bedrag van de premie beperkt tot het totale steunbedrag dat op grond van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun aan de begunstigde onderneming is toegekend overeenkomstig punt 22 (sectie 3.1), dat niet meer dan 2.300.000 EUR mag bedragen.

Hoe kan u de premie aanvragen?

Stap 1: Premieaanvraag

Vul tegen uiterlijk 16 juni 2022 het online aanvraagformulier in (dat enkel bereikbaar is via onderstaande knop) en laad er volgende bijlages op:

 • een bankattest met daarop de naam van uw onderneming en het overeenkomende (Belgische) zichtrekeningnummer
 • een recto-verso foto van uw identiteitskaart

⚠️Opgelet:

 • In tegenstelling tot de Gewestelijke COVID-premies toegekend tot 31 maart 2022 is deze herstelpremie 2022 niet vrijgesteld van belastingen.
 • Een onderneming kan slechts één steunaanvraag indienen en kan de verschillende premies waarin het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12.05.2022 voorziet, niet cumuleren. 

De premie aanvragen

Stap 2: Betaling

De begunstigde zal uiterlijk op 30 juni 2022 in kennis worden gesteld van de beslissing om de premie toe te kennen. 

Als uw onderneming aan de criteria voldoet, betaalt Brussel Economie en Werkgelegenheid u de premie zo spoedig mogelijk en in één keer uit.

Nog vragen?

👉 Raadpleeg onze « FAQ » webpagina om er de antwoorden te vinden op de meest gestelde vragen over deze herstelpremie!

Terug naar boven